9. Барилгын өргүүрийн оператор

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Өргүүрийн оператор
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 18
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг  

Нийт цаг

Онол Дадлага
1 Тавцант ба дүүжин өргүүрийн бүтэц, ажиллах зарчим 2 4 6
1. Өргөх төхөөрөмж, өргүүрийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал 1 1
2. Өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 1 1
3. Өргүүрийн бүтэц ажиллах зарчим хичээлийн дадлага 4 4
2 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа 4 4 8
1. Хөдөлмөр хамгааллын анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ 2 2
2. Өргүүрийн болон цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 2 2
3. ХАБ, аюулгүй ажиллагаагаар дадлагын хичээл 4 4
3 Өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй 2 2 4
1. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийн ерөнхий агуулга 1 1
2. Барилгын өргүүрийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 1 1
3. Дүрэм, журам хичээлийн дадлага 2 2
Нийт цаг 8 10 18