8. Лифтийн механикч-засварчин

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Лифтийн засварын механик
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 106
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг  

Нийт цаг

Онол Дадлага
1 Машины эд ангийн үндсэн ойлголт 2 2 4
1. Эд анги, зангилаа, механизм, агрегат, машины тодорхойлолт, төрөл, хэлбэр, редуктор, муфта, холхивч 1 1
2. Холбооснууд /салдаг, салдаггүй/, дамжуулгууд /үрэлтийн, шүдэт/ төрөл, хийц, онцлог 1 1
3. Редуктор сонгох, дамжуулалтын тоо, полиспастын хураангуйллын тооцоо 2 2
2 Лифтийн бүтэц, ажиллах зарчим 4 2 6
1. Лифтийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал 1 1
2. Лифтийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 1 1
3. Лифтийн эд ангиудын бүтэц онцлог 1 1
4. Орчин үеийн лифтийн онцлог 1 1
5. Лифтийн бүтэцээр дадлагын хичээл 2 2
3 Цахилгаан техникийн үндсэн ойлголт, лифтийн цахилгаан систем 10 10 20
1. Цахилгааны онолын үндэс 2 2
2. Цахилгаан төхөөрөмж, аппарат, хэрэгслийн бүтэц, онцлог, ажиллах зарчим, төрөл, ангилал 2 2
3. Цахилгааны схем тэмдэглэгээ, түүнийг унших 2 2
4. Лифтийн цахилгааны системийн онцлог 2 2
5. Цахилгаан-релены удирдлагатай лифтийн цахилгааны схемыг унших түүн дээр оношлогоо хийх 2 2
6. Цахилгааны онолын үндэс. дадлага 10 10
4 Электрон техникийн үндсэн ойлголт, лифтийн электрон удирдлагын систем 12 0 12
1. Электрон системийн ерөнхий ойлголт 2 2
2. Электрон элементүүд бүтэц, онцлог, үзүүлэлт, төрөл, ангилал 2 2
3. Электрон системийн схем тэмдэглэгээ, түүнийг унших 2 2
4. Тестр, түүгээр электрон палатыг шалгах, оношлох 2 2
5. Лифтийн электрон системийн онцлог 2 2
6. Компьютер удирдлагатай лифтийн электрон схемыг унших түүн дээр оношлогоо хийх 2 2
7. Электрон системийн үндэс. Тестр ашиглах, дадлага 12
5 Лифт угсралт 2 24 26
1. Лифт угсрах ерөнхий технологи 1 12 13
2. Лифтийн эд ангийг угсрах үе шат бүрд тавигдах шаардлага, угсрах арга, технологи 1 12 13
6 Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээ 2 16 18
1. Лифтийн ТҮ хийх ерөнхий шаардлага, зарчим 1 6 7
2. ТҮ хийх технологи, тохируулга хийх арга, тохируулгын зай хэмжээ 1 6 7
7 Лифтийн магадлал, оношлол, засах арга зам 2 4 6
1. Лифтийн техникийн магадлалын ерөнхий ойлголт 1 1
2. Техникийн магадлалын технологи 1 1
3. Лифт угсрах, засвар ТҮ хийх, магадлал оношлол Семинар 4 4
8 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 2 2 4
1. Хөдөлмөр хамгааллын үндсэн ойлголт 1 1
2. Хөдөлмөр хамгааллын анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ 1 1
3. ХАБ-ийн хичээлээр дадлагын хичээл 2 2
9 Лифтийн  аюулгүй ажиллагааны заавар 4 2 6
1. Лифт урсдаг шатыг угсрах, түүнд засвар ТҮ хийх, ашиглах үед хэрэгжүүлэх аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ, зохион байгуулалт 1 1
2. Лифт урсдаг шатыг угсрах, түүнд засвар ТҮ хийх, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 1 1
3. Цахилгаан техникийн аюулгүй ажиллагаа 2 2
4. Аюулгүй ажиллагааны заавар дадлагын хичээл 2 2
10 Лифтийн ашиглалт, хууль эрх зүй 2 2 4
1. Лифтийн талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 1 1
2. Лифтийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 1 1
3. Лифт ашиглалт дадлагын хичээл 2 2
Нийт цаг 42 64 106
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО