5. Манипуляторт краны оператор

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Манипуляторт краны оператор
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 46
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Машины эд ангийн үндсэн ойлголт 2 0 2
1. Эд анги, зангилаа, механизм, агрегат, машины тодорхойлолт, төрөл, хэлбэр, редуктор, муфта, холхивч 1 1
2. Холбооснууд /салдаг, салдаггүй/, Дамжуулгууд /үрэлтийн, шүдэт/ төрөл, хийц, онцлог 1 1
2 Манипуляторт краны бүтэц, ажиллах зарчим 4 6 10
1. Краны болон манипуляторт краны  ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал, ослоос хамгаалах хэрэгсэл, 2 2
2. Гидросистемийн үндсэн ойлголт 2 2 4
3. Краны бүтэц, гидросистемээр дадлагын хичээл орох 4 4
3 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 2 2 4
1. Ерөнхий ХАБ 2 2
2. ХАБ-ын дадлагын хичээл 2 2
4 Манипуляторт краны  аюулгүй ажиллагаа 6 4 10
1. Ачаа өргөх, шилжүүлэх үед гараар өгөх дохионы төрөл, хэлбэр, хэрэглээ 2 2
2. Ачааг баглаж оосорлох, өрж хураах журам 1 1
3. Краны операторын мөрдөх аюулгүй ажиллагаа 1 1
4. Цахилгаан техникийн аюулгүй ажиллагаа 2 2
5. ХАБ, аюулгүй ажиллагаа дадлагын хичээл 4 4
5 Манипуляторт краны ашиглалт, хууль эрх зүй 2 2 4
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 2 2
2. Краны ашиглалтаар дадлагын хичээл 2 2
6 Краны жолоодлого 16 16
Нийт цаг 16 30 46
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО