4. Гүүрэн дамнуургат краны оператор

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Дамнуургат краны оператор-оосорлогч
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 30
5 Төлбөр:

 

Хичээлийн модуль Хичээллэх цаг Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Машины эд ангийн үндсэн ойлголт 2 0 2
1. Эд анги, зангилаа, механизм, агрегат, машины тодорхойлолт, төрөл, хэлбэр, редуктор, муфта, холхивч 1 1
2. Холбооснууд /салдаг, салдаггүй/, Дамжуулгууд /үрэлтийн, шүдэт/ төрөл, хийц, онцлог 1 1
1 Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим 2 2 4
1. Гүүрэн, вандан краны ерөнхий бүтэц, ангилал 2 2
2. Гүүрэн, вандан краны ерөнхий бүтэц, ангиллын хичээлийн практик 2 2
3 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 2 2 4
1. Ерөнхий ХАБ 2 2
2. ХАБ-ын дадлагын хичээл 2 2
4 Гүүрэн, вандан кранаар ажил гүйцэтгэх аюулгүй ажиллагаа 6 6 12
1. Ачаа өргөх, шилжүүлэх үед гараар өгөх дохионы төрөл, хэлбэр, хэрэглээ 2 2 4
2. Ачааг баглаж оосорлох, өрж хураах, тар тэнжээ 2 2
3. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 2 2
4. ХАБ, аюулгүй ажиллагаа, гараар өгөх дохиогоор дадлагын хичээл 4 4
5 Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй 2 2 4
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 2 2
2. Краны бүтэц, ашиглалтаардадлагын хичээл 2 2
6 Краны жолоодлого 4 4
Нийт цаг 14 16 30