1. Краны бүрэн бүтэн байдал, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч болон ашиглалтын аюулгүй байдлын хяналт хариуцагч, оосорлогч дохиочин

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1  

Сургалтын чиглэл:

Краны бүрэн бүтэн байдал, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа болог ашиглалтын хяналт хариуцагч, оосорлогч дохиочин
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 24
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалтын онцлог 2 2 4
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим,  ослоос хамгаалах хэрэгсэл 2 2
2.Бүтэц ажиллах зарчмаар дадлага хийх 2 2
2 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 2 2 4
1. Ерөнхий ХАБ, тэмдэг тэмдэглэгээ 2 2
2. ХАБ-ын хичээлээр дадлага хийх 2 2
3 Кран, өргөх төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа 8 4 12
1. Ачаа оосорлох хэрэгсэл, дэгээ,  тэнжээ, ган татлагад тавигдах шаардлага,  ган татлагыг гологдолд гаргах 2 2
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг угсрах, түүнд засвар ТҮ хийх, ашиглах, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар 2 2
3. Ачаа өргөх, шилжүүлэх үед гараар өгөх дохионы төрөл, хэлбэр, хэрэглээ 1 1
4. Ачааг баглаж оосорлох, өрж хураах журам 1 1
5. Өргөх ачааны жин тооцох, өргөлтийг төлөвлөх, ачаа өргөх хэрэгсэлд үзлэг хийх 2 2
6. Аюулгүй ажиллагааны хичээлээр дадлага хийх 4 4
4 Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт 2 2 4
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах тухай 2 2
1. Кран, өргөх төхөөрөмжий ашиглах хичээлийн дадлага 2 2
Нийт цаг 14 10 24
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО