Сургалтын төлөвлөгөө

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (Сонгон суралцах)

 

Сургалтын нэр: “ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР”-ийн зэрэг горилох, сунгах
Мэргэшүүлэх хүрээний дугаар, нэр: 5.1. Барилгын материал үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

 5.2. Барилга замын машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

5.3. Өргөн тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Сонгон суралцах:
Сэдвийн нэр Сэдэв Цагийн багтаамж /лекц, семинар, дадлага/ Олгох багц цаг
1. Барилгын тухай хууль, ЗГ-ын тогтоолууд,барилгын ажилтаны тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо* Салбарын эрх зүйн баримт бичиг, салбарын норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоо 2 0.25
2. Барилгын норм нормативын тогтолцоо болон барилгын механикжуулалтын норм дүрмүүд* Барилгын механикжуулалтын норм дүрэм, норм, нормативын баримт бичгийн цахимжуулалт 2 0,25
3.

 

Хатуу биеийн механик /MSC ADAMS, ANSYS/ Modeling (Introduction to Design modeler, Project Schematic operations, Sketching, Planes, Draw, Modify, Dimensions, Constraints) 2 0,25
Engineering Data, Import CAD data, Connections, Meshing, 2 0,25
Setup boundary condition (Supports, Loads), Result post processing 2 0,25
FEM example 2D Truss 2 0,25
FEM example Beam 2 0,25
4 Кран өргөх төхөөрөмжийг сонгох, ашиглалтын аюулгүй байдлыг төлөвлөх, кран өргөх төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх төсөл /АГТ/ боловсруулах” Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт БНбД 12-01-09-н тухай, АГТ-н ерөнхий ойлголт, тавигдах шаардлага, АГТ хийхэд шаардагдах өгөгдөл, 2 0,25
Кран өргөх төхөөрөмжийг сонгох,

АГТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг, тэдгээрийн агуулга, гүйцэтгэх аргачилал, тавигдах шаардлага

2 0,25
 

5

Шатах тослох материалын ашиглалт, сонголт, ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох Шатах тослох материалын ашиглалт,

ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох

2 0,25
6 ХММ-ын дизель  хөдөлгүүр, хүч дамжуулах ангийн  компьютер оношлогоо Дизель хөдөлгүүрийн электрон тоноглол 2 0,25
Дизель хөдөлгүүрийн ба хүч дамжуулах ангийн компьютер оношлогоо 4 0,50
7 Стандартын тухай ойлголт Тохирлын үнэлгээ, ISO 17020 стандартын тухай 2 0,25
Барилгын материалын чанарын магадлан шинжлэл 2 0,25
8 Барилгын материалын чанарын магадлал
Барилгын материалын хяналт, хөгжлийн чиг хандлага 2 0,25
9 ӨТМ-ийн  машин тоног төхөөрөмжийн электрон систем, компьютерийн удирдлага, хэрэглээ, ашиглалт Өргөн тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн  электрон систем, компьютерийн удирдлагын бүтэц 2 0,25
Өргөн тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн   компьютерын хэрэглээ ашиглалт 2 0,25
10 Байгал орчины ногоон хөгжил Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал 2 0,25
Ногоон барилга ба   машин механизмын хорт утааны ногоон стандарт

 

2 0,25
Дүн 40 5

 

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО