Сургалтын төлөвлөгөө

 (Сонгон суралцах)

 

 

Сургалтын нэр: “МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ийн зэрэг горилох, сунгах
Мэргэшүүлэх хүрээний дугаар, нэр: 5.1. Барилгын материал үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

 5.2. Барилга замын машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

5.3. Өргөн тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

 

Сонгон суралцах цаг:
 

Бүлэг сэдвийн нэр

 

Сэдэв

Цагийн багтаамж /лекц, семинар, дадлага/ Олгох багц цаг
1 Зураг төсөлд  программ ашиглах /CAD, CAM/*

 

 

Инженерийн зураг төслийн тооцооны программ, CAD системийн тухай. /Autodesk Inventor/ Solid Works программд төслийн зураг гаргах жишээн дээр ажиллах/ 30 3,75
Инженерийн тооцоог CAЕ программын орчинд гүйцэтгэх
CNC төхөөрөмжийн программын удирдлага, CAЕ системийн тухай
Master CAM программ дээр ажиллах
2 Металлын технологи, материал судлал, эд ангийг сэргээн засварлах  дэвшилтэт технологи Металлын бүтэц, шинж чанар, Fe-C-ийн диаграмм 8 1,0
Ширээлтийн  үндсэн арга, мөн чанар
Шавалтын технологи илчийн боловсруулалт, хими илчийн боловсруулалт
Метал боловсруулалтанд программ хангамж ашиглах
3 Хүнд машин механизмын засвар, ТҮ зохион байгуулах, оношлогоо, тохируулга, магадлал хийх тухай Хүнд машин механизмын засвар, ТҮ зохион байгуулах 4 0,5
Өргөн тээвэрлэх машинд магадлал хийх
4 Төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, төлөвлөлт Хэрэгжүүлэх төслөөс  байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, тэдгээрийн төлөвлөлт 2 0,25
5  

“Кран, лифт өргөх төхөөрөмжийн ослоос хамгаалах хэрэгсэл, аюулгүй ашиглах зохион байгуулалтын арга хэмжээ. (мэргэжил олгох сургалт)

 

Кран, лифт өргөх төхөөрөмжийн ослоос хамгаалах хэрэгсэл” 10 1,25
“Кран, лифт өргөх төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах зохион байгуулалтын арга хэмжээ”
6 Байгууллагын эдийн засгийн  стратегийн шинжилгээ СВОТ шинжилгээ 2 0,25
BCG матрицын шинжилгээ 2 0,25
7 Зах зээл ба үйлдвэрлэлийн программ Зах зээлийн судалгаа 2 0,25
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2 0,25
Үйлдвэрлэлийн программ 2 0,25
8 Санхүү, эдийн засгийн төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалт 2 0,25
Борлуулалтын орлого ба урсгал зардал 2 0,25
Зээл, хүү төлөлт, ашгийн тооцоо 2 0,25
Төслийн үнэлгээ 2 0,25
9 Стандартын тухай ойлголт, тохирлын үнэлгээ, ISO 17020 стандарт 2 0,25
10 Байгал орчины ногоон хөгжил Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал 2 0,25
Ногоон барилга ба   машин механизмын хорт утааны ногоон стандарт

 

2 0,25
Дүн 80 10,0
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО