МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалтад орохыг хүссэн өргөдөл /Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтаар компьютерт шивж гаргасан байна/
 2. Иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар
 3. 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
 4. Мэргэжлийн дипломын хуулбар /Хэрэв гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол баталгаат орчуулгыг хавсаргана. Дээд боловсролын үнэмлэх, дипломын хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж хүлээж авна/
 5. Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалтын гэрчилгээний хуулбар /Багц цаг тооцсон сургалтын гэрчилгээнүүдийг хавсаргана/
 6. Бүтээлийн тайлан /Бүтээлийн тайланг Загвар №1-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
 7. Мэргэжил дээшлүүлсэн тайлан /Тайланг Загвар № 2-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
 8. Сургалтын төлбөр төлсөн барим  /Төлбөрийг дансаар төлнө /

Анхаарах зүйлс:

 1. Сургалтын материалаа сургалт эхлэхээс 14 хоногийн өмнө ирүүлсэн байх. /Хугацаандаа ирүүлээгүй тохиолдолд дараагийн сургалтад хамрагдах болно/
 2. Сургалтын материалаа нүхтэй уутанд хийсэн байх
 3. Дутуу материал ирүүлсэн тохиолдолд материалыг хүлээж авахгүй.

 

МБНХ-ны Сургалтын алба

 

Хаяг: ЧД, 3-р хороо Урт цагаан IV корпус 2 давхар

Вэб хаяг: www.buildersasso.mn   Утас: 11-314516,

Нэгдүгээр хавсралт

 

МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ӨРГӨДӨЛИЙН МАЯГТ

Нэг. Анкетын хэсэг

1.

3х4

хэмжээний

зураг

Эцэг /эх/-ийн нэр ………………..   Нэр   ………………….  Нас…… Хүйс ……

2.  Регистрийн дугаар     …………………………………………..

3.  Шуудангийн хаяг/е-mail хаяг/………………………………………………………….

4.  Гэрийн хаяг…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….

5.  Ажлын хаяг   ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

6.  Утас: Ажлын……………..…Гэрийн…………………..Гар утас……………………

Хоёр. Ажил эрхлэлт

Албан газар Албан тушаал Орсон Гарсан Ажлаас өөрчлөгдсөн шалтгаан
         Огноо
1
2
3
4
5

Гурав. Боловсролын байдал

 

Хаана, ямар сургууль Элссэн  Төгссөн Эзэмшсэн   мэргэжил      Гэрчлэх баримтын
         Огноо    Нэр    Дугаар
1
2
3
4
Мэргэшүүлэх сургалтууд
Хаана, ямар сургалтад хамрагдсан Он, сар.  Үргэлжилсэн

хугацаа, хоногоор

1
2
3

Дөрөв. Бүтээлийн жагсаалт

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн товч агуулга,үр дүн, ач холбогдол
А. Судалгааны ажил
1
2
Б. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн шинэ арга, техник, технологи
1
2
3
В. Хэвлүүлсэн материалууд
1
2
3

Одоо……………………………………………хүрээнд……………………………………………. зэрэг горилох хүсэлт гаргаж байна.

 

Үнэн зөв болохыг баталсан:

Өргөдөл гаргагч:    ………………………………. /                                  /

/гарын үсэг/                          /нэр/

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО