3. Сумт краны оператор

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Краны оператор
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 102
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим 6 12 18
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ангилал 2 2
2. Цахилгаан техникийн үндэс 2 2
3. Гидросистемын үндэс 2 2
4. Орчин үеийн кран, өргөх төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, ослоос хамгаалах хэрэгсэл 12 12
3 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 2 2 4
1. Ерөнхий ХАБ 1 1
2. Хөдөлмөр хамгааллын анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ 1 1
3. ХАБ-ын хичээлийн дадлага 2 2
4 Кран, өргөх төхөөрөмжийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа 6 4 10
1. Ачаа өргөх, шилжүүлэх үед гараар өгөх дохионы төрөл, хэлбэр, хэрэглээ 2 2 4
2. Ачааг баглаж оосорлох, өрж хураах, тар тэнжээ 2 2
3. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 2 2
4. Аюулгүй ажиллагааны дадлага 2 2
5 Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй 4 2 6
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 2 2
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 2 2
3. Краны ашиглалтын талаар дадлага 2 2
6 Краны жолоодлого 64 64
Нийт цаг 18 84 102
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО