13. Оосорлогч дохиочин

 

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Оосорлогч-дохиочин
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 22
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг  

Нийт цаг

Онол Дадлага
1 Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим 2 2 4
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 1 1
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн эд ангиудын бүтэц онцлог 1 1
3. Бүтэц ажиллах зарчмаар дадлагын хичээл 2 2
2 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа 2 2 4
1. Ерөнхий ХАБ 1 1
2. ХХ-ын тэмдэг тэмдэглээ 1 1
3. ХАБ-аар дадлагын хичээл 2 2
3 Оосорлогч-дохиочны, аюулгүй ажиллагаа, дохио 6 4 10
1. Оосорлогч-дохиочны аюулгүй ажиллагаа 1 1
2. Хөдөлмөр хамгаалал, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллага, ачааг баглаж оосорлох, өрж хураах журам 2 2
3. Ачаа өргөх шилжүүлэх үед гараар өгөх дохионы төрөл, хэлбэр, хэрэглээ 2 2
4. Ачаа оосорлох хэрэгсэл, дэгээ,  тэнжээ, ган татлага,  ган татлага гологдолд гаргах 1 1
5. Аюулгүй ажиллагаа, дохиогоор дадлагын хичээл 4 4
4 Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй 2 2 4
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 1 1
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 1 1
3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалтаар дадлагын хичээл 2 2
Нийт цаг 12 10 22
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО