Шалгалт авч, зэрэг олгох тухай

Мэрэгшсэн зөвлөх инженерийн сургалтанд суралцсан хүмүүс хичээлийн 80%-иас дээш ирцтэй суусан нөхцөлд шалгалтуудыг өгөх эрхтэй болно. Шалгалтын тестийг энэхүү сайтад байрлуулснаас гадна энэ талаар тусгай гарын авлага гарсан байгаа. Төгсөгчдөөс дараах 2 төрлийн шалгалт авна.

  1. Сургалт явуулсан байгууллагаас шалгалт авна. Энэ шалгалтанд тэнцсэнээр суралцагсдад тухайн программ бүхий сургалтанд суусан тухай гэрчлэх сертификат олгогдоно

Хоёр дахь шалгалтыг ……… өөс авна. Энэ шалгалтыг өгөхийн өмнө ……………………….. шаардлагыг хангаж, ………………………………………………….. ажлыг хийсэн байна. Шалгалтанд тэнцсэн нөхцөлд ……………………………………………………………….. хангаснаар ………………… зэрэг олгох буюу …………….. хугацаагаар сунгагдана.

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО