Өргөн тээвэрлэх машин тоног төхөөрөмжид магадлал хийх тухай сэдэвт хичээлийн тест

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО