Сургалтын  төлөвлөгөө

 

1

Сургалтын чиглэл:

Оосорлогч-дохиочин

2

Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:

 

3

Сургалтын төрөл:

Мэргэжил олгох түр сургалт

4

Нийт цаг:

24

 

 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг.              

Нийт цаг

Онол

Дадлага

1

Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим

4

4

8

 

 

1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

1

 

1

2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал

1

2

3

3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн эд ангиудын бүтэц онцлог

1

2

3

4. Орчин үеийн кран, өргөх төхөөрөмжийн онцлог

1

 

1

2

Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй

4

0

4

 

 

1. Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал

2

 

2

2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийн ерөнхий агуулга

1

 

1

3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам

1

 

1

3

Оосорлогч-дохиочны хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

4

4

8

 

 

1. Ачаа өргөх, шилжүүлэх үед гараар өгөх дохионы төрөл, хэлбэр, хэрэглээ

1

1

2

2. Ачааг баглаж оосорлох, өрж хураах журам

1

1

2

3. Хөдөлмөр хамгаалал, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа

1

1

2

4. Ачаа оосорлох хэрэгсэл, дэгээ,  тэнжээ, ган татлага,  ган татлага гологдолд гаргах 

1

1

2

Нийт цаг

12

12

24