СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН ….. МАЯГТ

Сургалтанд хамрагдсан инженерүүдийн анхааралд….

Энэ тайланг сургалтанд суусан сэдэв, багц цагаа тавиад манай холбоогоор батлуулаад бүрдүүлэх материалдаа хамт хавсаргаж өгөх юм байна шүү. Энэ тайланг нэмж хийгээрэй. БХБСайдын 200-р тушаалыг Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо Web site-аас татаж авч үзээрэй. Тэр тушаалд энэ тайланг гаргах тухай заасан байгаа.

 

 

…………………………… овогтой ………………………………. –ний

мэргэжил дээшлүүлсэн тайлан

                                                                               Танхимын хэлбэрээр багц цаг хангасан байдал
Сургалтын нэр, ерөнхий агуулга, сэдэв Хугацаа он, сар, өдөр Хамтарч оролцсон байдал Бодит цагийн хэмжээ Багц цаг болон багц цагт шил- жүүлсэн байдал Сургалт зохион байгуулсан байгууллагын нэр
 

 

                                                                               Танхимын бус хэлбэрээр багц цаг хангасан байдал
Оролцож хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хэлбэр Хугацаа Оролцсон үүрэг Бодит ажилласан цаг Багц цаг Холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж
 

 

Тайлан бичсэн мэргэжилтэн: …………………………….. / …………………………… /

                                                                                       /гарын үсэг/                                     /нэр/

Хянаж баталгаажуулсан: …………………………….. / ……………………………… /

                                                                        /гарын үсэг/                                            /нэр/

/тэмдэг/

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО