16. Кран ашиглах аюулгүй ажиллагааны заавар хичээлийн тест

 

КРАНЫ АШИГЛАЛТ ХИЧЭЭЛИЙН

ТЕСТЫН АСУУЛТУУД

 

Кран эзэмшигчийн үүрэг

 

Асуулт №1. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол гүйцэтгэж байна
 2. Ажил эхлэхийн өмнө кран, өргөх төхөөрөмжийн ган татлага, бэхэлгээний байдлыг шалгаж байна
 3. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн дүрмийн дагуу тавьсан шаардлагыг биелүүлж байна
 4. Краны паспортыг хариуцан хөтлүүлнэ
 5. Өглөө бүр кран, өргөх төхөөрөмжид ээлжийн үйлчилгээ хийж байна

Хариу 3

Асуулт №2. Аль нь кран,  өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол гүйцэтгэж байна
 2. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн тохируулгыг хийнэ
 4. Өглөө бүр кран, өргөх төхөөрөмжид ээлжийн үйлчилгээ хийж байна

Хариу 2

Асуулт №3. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна
 2. Ажил эхлэхийн өмнө кран, өргөх төхөөрөмжийн ган татлага, бэхэлгээний байдлыг шалгаж байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн тохируулгыг хийнэ
 4. Өглөө бүр кран, өргөх төхөөрөмжид ээлжийн үйлчилгээ хийж байна

Хариу 1

Асуулт №4. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол гүйцэтгэж байна
 2. Ажил эхлэхийн өмнө кран, өргөх төхөөрөмжийн ган татлага, бэхэлгээний байдлыг шалгаж байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн тохируулгыг хийнэ
 4. Мэргэжлийн сертификат бүхий бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг тушаалаар томилж ажиллуулна

Хариу 4

Асуулт №5. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилж ажиллуулна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно
 3. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн дүрмийн дагуу тавьсан шаардлагыг биелүүлж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжид статик динамик туршилтыг тогтмол гүйцэтгэж байна

Хариу 4

Асуулт №6. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмж дээр ажиллах ажилчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгнө
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно
 3. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн дүрмийн дагуу тавьсан шаардлагыг биелүүлж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна

Хариу 1

Асуулт №7. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 3. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн дүрмийн дагуу тавьсан шаардлагыг биелүүлж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна

Хариу 2

Асуулт №8. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилж ажиллуулна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг тогтмол хөтөлж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна

Хариу 3

Асуулт №9. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилж ажиллуулна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно
 3. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн дүрмийн дагуу тавьсан шаардлагыг биелүүлж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ээлжит техникийн магадлалыг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэнэ

Хариу 4

Краны бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийн үүрэг

Асуулт №10. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг томилж ажиллуулна
 2. Өргөх ачааны жинг тодорхойлж өгөх
 3. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 4. Операторуудыг мэргэжлийн сургалтанд хамруулж жил бүр аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна

Хариу 4

Асуулт №11. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар, ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна
 2. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 3. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна

Хариу 1

Асуулт №12. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ээлжит техникийн магадлалд оруулж, магадлал хийх үед нь хамт байлцана
 3. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна

Хариу 2

Асуулт №13. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 3. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд нь гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна

Хариу 3

Асуулт №14. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байна

Хариу 4

Асуулт №15. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна
 4. Краны ашиглалтын зааврыг судлах, холбогдох хүмүүст сургалт явуулах

Хариу 4

Асуулт №16. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна
 4. Краны найдвартай үйлдвэрлэгдсэн, ашиглахад аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгүүдийг хадгалах

Хариу 4

Асуулт №17. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ?

 1. Краны ашиглалтын зааврыг судлах, холбогдох хүмүүст сургалт явуулах
 2. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 3. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна

Хариу 1

Асуулт №18. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Операторуудыг мэргэжлийн сургалтанд хамруулж жил бүр аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар, ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ээлжит техникийн магадлалд оруулж, магадлал хийх үед нь хамт байлцана
 4. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байна

Хариу 4

Асуулт №19. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар, ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна
 3. Краны ашиглалтын зааврыг судлах, холбогдох хүмүүст сургалт явуулах
 4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд нь гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж байна
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байна

Хариу 1

Асуулт №20. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Операторуудыг мэргэжлийн сургалтанд хамруулж жил бүр аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар, ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна
 4. Краны найдвартай үйлдвэрлэгдсэн, ашиглахад аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгүүдийг хадгалах
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байна

Хариу 3

Асуулт №21. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Краны ашиглалтын зааврыг судлах, холбогдох хүмүүст сургалт явуулах, кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар, ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ээлжит техникийн магадлалд оруулж, магадлал хийх үед нь хамт байлцана
 3. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд нь гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж байна
 4. Кран, өргөх төхөөрөмжийн тохируулгыг зааврын дагуу гүйцэтгэнэ

Хариу 4

Асуулт №22. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Краны найдвартай үйлдвэрлэгдсэн, ашиглахад аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгийг хадгалах
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ажиллуулах бүрдээ бусдад анхааруулга өгч байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ээлжит техникийн магадлалд оруулж, магадлал хийх үед нь хамт байлцана
 4. Краны ашиглалтын зааврыг судлах, холбогдох хүмүүст сургалт явуулах
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байна

Хариу 2

Асуулт №23. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Дэгээ, тэнжээ, хөндөл хавчаар, баглан оосорлох хэрэгсэлд тогтоосон хугацаанд нь үзлэг хийх
 2. Краны замын бүрэн бүтэн байдалд графикаар тогтоогдсон хугацаанд байнгын үзлэг, засвар үйлчилгээг хийлгэх
 3. Краны паспортыг хөтөлж хийгдсэн засвар үйлчилгээний талаар тэмдэглэл хийлгэж байх
 4. Краны удирдлагын системд тогтоосон хугацаанд нь засвар үйлчилгээ хийж байх

Хариу 4

Асуулт №24. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Дэгээ, тэнжээ, хөндөл хавчаар, баглан оосорлох хэрэгсэлд тогтоосон хугацаанд нь үзлэг хийх
 2. Краны замын бүрэн бүтэн байдалд графикаар тогтоогдсон хугацаанд байнгын үзлэг, засвар үйлчилгээг хийлгэх
 3. Ажилчдыг дүрэм, журам, гарын авлагаар хангадаг байх
 4. Краны паспортыг хөтөлж хийгдсэн засвар үйлчилгээний талаар тэмдэглэл хийлгэж байх

Хариу 3

Асуулт №25. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Дэгээ, тэнжээ, хөндөл хавчаар, баглан оосорлох хэрэгсэлд тогтоосон хугацаанд нь үзлэг хийх
 2. Засвар хийх бүрдээ хэсэгчилсэн техникийн магадлал хийдэг байх
 3. Краны замын бүрэн бүтэн байдалд графикаар тогтоогдсон хугацаанд байнгын үзлэг, засвар үйлчилгээг хийлгэх
 4. Краны паспортыг хөтөлж хийгдсэн засвар үйлчилгээний талаар тэмдэглэл хийлгэж байх

Хариу 2

Асуулт №26. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Краны ган татлагыг жил бүр сольдог байх
 2. Дэгээ, тэнжээ, хөндөл хавчаар, баглан оосорлох хэрэгсэлд тогтоосон хугацаанд нь үзлэг хийх
 3. Краны замын бүрэн бүтэн байдалд графикаар тогтоогдсон хугацаанд байнгын үзлэг, засвар үйлчилгээг хийлгэх
 4. Краны паспортыг хөтөлж хийгдсэн засвар үйлчилгээний талаар тэмдэглэл хийлгэж байх

Хариу 1

Асуулт №27. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Дэгээ, тэнжээ, хөндөл хавчаар баглан оосорлох хэрэгсэлд тогтоосон хугацаанд нь үзлэг хийх
 2. Краны замын бүрэн бүтэн байдалд графикаар тогтоогдсон хугацаанд байнгын үзлэг, засвар үйлчилгээг хийлгэх
 3. Краны паспортыг хөтөлж хийгдсэн засвар үйлчилгээний талаар тэмдэглэл хийлгэж байх
 4. Краны механизмуудад тогтоосон хугацаанд нь засвар үйлчилгээ хийж байх

Хариу 4

Асуулт №28. Сургалт мэргэжил дээшлүүлэх талаар аль нь бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Ачаа өргөх машины сургалтанд хамрагдаж, аттестатчлах шалгалт өгсөн
 2. Энэ ажилд шаардагдах дадлага, мэдлэгийг эзэмшсэн мэргэжлийн эрх бүхий ажилчдыг ажиллуулах
 3. Мэргэжлийн ажилчдад давтан зааварчлагыг системтэйгээр өгөх
 4. 12 сард 1 удаа ажилчдаас мэдлэгийн ээлжит шалгалтыг авч үнэмлэхэд тэмдэглэл хийж баталгаажуулна

Хариу 4

Асуулт №29. Сургалт мэргэжил дээшлүүлэх талаар аль нь бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Мэргэжлийн ажилчдад давтан зааварчлагыг системтэйгээр өгөх
 2. Ачаа өргөх машины сургалтанд хамрагдаж, аттестатчлах шалгалт өгсөн
 3. Энэ ажилд шаардагдах дадлагыг эзэмшсэн ажилчдыг ажиллуулах
 4. 12 сард 1 удаа ажилчдаас мэдлэгийн ээлжит шалгалтыг авах комисст оролцох

Хариу 3

Асуулт №30. Сургалт мэргэжил дээшлүүлэх талаар аль нь бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. 12 сард 1 удаа ажилчдаас мэдлэгийн ээлжит шалгалтыг авах комисст оролцох
 2. Ачаа өргөх машины сургалтанд хамрагдаж, аттестатчлах шалгалт өгсөн
 3. Энэ ажилд шаардагдах дадлага, мэдлэгийг эзэмшсэн мэргэжлийн эрх бүхий ажилчдыг ажиллуулах
 4. Мэргэжлийн ажилчдад жилд нэг удаа зааварчлага өгч байх

Хариу 4

Асуулт №31. Сургалт мэргэжил дээшлүүлэх талаар аль нь бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Ачаа өргөх машины сургалтанд хамрагдаж, аттестатчлах шалгалт өгсөн
 2. Энэ ажилд шаардагдах дадлага, мэдлэгийг эзэмшсэн мэргэжлийн эрх бүхий ажилчдыг ажиллуулах
 3. Мэргэжлийн ажилчдад давтан зааварчлагыг системтэйгээр өгөх
 4. Мэдлэгийн шалгалт авах комиссын гишүүдийг аттестатчилсан байна

Хариу 4

Асуулт №32. Сургалт мэргэжил дээшлүүлэх талаар аль нь бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Энэ ажилд шаардагдах дадлага, мэдлэгийг эзэмшсэн мэргэжлийн эрх бүхий ажилчдыг ажиллуулах
 2. Ачаа өргөх машины сургалтанд хамрагдаж, аттестатчлах шалгалт өгсөн
 3. Байгууллагын удирдлагуудыг сургалтанд хамруулж, гэрчилгээтэй болгосон байна
 4. Мэргэжлийн ажилчдад давтан зааварчлагыг системтэйгээр өгөх
 5. 12 сард 1 удаа ажилчдаас мэдлэгийн ээлжит шалгалтыг авах комисст оролцох

Хариу 3

Асуулт №33. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Краны оператор, засварын ажилчдыг ачаа өргөх машинд үйлчлэх заавраар ханган ажлын зааварт заагдсан зүйлийг бүрэн гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих
 2. Гүүрэн краны тавцан ба талбайгаас барилгын засал, гэрэл чимэглэлийн ажил гүйцэтгэх нөхцөлд хүн осолдохооргүй арга хэмжээ авахыг тэдэнд сануулах
 3. Краны операторыг өөр төрлийн буюу өөр дамжуулгатай кранд шилжүүлэн ажиллуулах шаардлагатай үед операторыг уг краны зохион байгуулалт ба үйлчилгээний онцлогтой танилцах, дадлага хийх боломжоор хангаж, эцэст нь операторийн дадлага эзэмшилтийг шалгана
 4. Кранд түүний бүртгэлийн дугаар, ачаа даац, дараачийн турших хугацааг бичсэн плакат, тэрчлэн анхааруулах санамж плакат бичиж байрлуулсан байх

Хариу 2

Асуулт №34. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Кранд түүний бүртгэлийн дугаар, ачаа даац, дараачийн турших хугацааг бичсэн плакат, тэрчлэн анхааруулах санамж плакат бичиж байрлуулсан байх
 2. Гүүрэн краны тавцан ба талбайгаас барилгын засал, гэрэл чимэглэлийн ажил гүйцэтгэх нөхцөлд хүн осолдохооргүй арга хэмжээ авч, краныг шилжүүлэн явуулах журмыг урьдчилан тогтоож өгсөн байна
 3. Краны операторыг өөр төрлийн буюу өөр дамжуулгатай кранд шилжүүлэн ажиллуулах шаардлагатай үед тэдэнд анхаарал болгоомжтой ажиллахыг сануулах

Хариу 3

Асуулт №35. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. 1. Гүүрэн краны тавцан ба талбайгаас барилгын засал, гэрэл чимэглэлийн ажил гүйцэтгэх нөхцөлд хүн осолдохооргүй арга хэмжээ авч, краныг шилжүүлэн явуулах журмыг урьдчилан тогтоож өгсөн байна
 2. Краны операторыг өөр төрлийн буюу өөр дамжуулгатай кранд шилжүүлэн ажиллуулах шаардлагатай үед операторыг уг краны зохион байгуулалт ба үйлчилгээний онцлогтой танилцах, дадлага хийх боломжоор хангаж, эцэст нь операторын дадлага эзэмшилтийг шалгана
 3. Гүүрэн краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь краны түлхүүрийг хадгалж түүнийг зөвхөн операторид өгдөг байна
 4. Кранд түүний бүртгэлийн дугаар, ачаа даац, дараачийн турших хугацааг бичсэн плакат, тэрчлэн анхааруулах санамж плакат бичиж байрлуулсан байх

Хариу 3

Асуулт №36. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ?

 1. Краны оператор, засварын ажилчдыг ачаа өргөх машинд үйлчлэх заавраар ханган ажлын зааварт заагдсан зүйлийг бүрэн гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих
 2. Краны операторыг өөр төрлийн буюу өөр дамжуулгатай кранд шилжүүлэн ажиллуулах шаардлагатай үед операторыг тийм краны зохион байгуулалт ба үйлчилгээний онцлогтой танилцах, дадлага хийх боломжоор хангаж, эцэст нь операторын дадлага эзэмшилтийг шалгана
 3. Кранд түүний бүртгэлийн дугаар, ачаа даац, дараачийн турших хугацаа, тэрчлэн анхааруулах санамжийг бичиж кран дээр харагдахуйц байрлуулсан байна

Хариу 3

Асуулт №37. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч дараах гэмтэл тохиолдсон үед түүнийг арилгах хүртэл краныг ажилд гаргахыг зөвшөрөхгүй. Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машины механизм ба металл хийцэд ан цав гарсан
 2. Механизмын эд анги буюу металл хийцийн залгааны бэхэлгээ суларсан
 3. Механизмууд нь гэмтэлтэй буюу түүний эд анги, ган татлага ба дэгээ нь зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтэрч элэгдсэн
 4. Ослоос хамгаалах хэрэгслүүд нь байхгүй буюу гэмтэлтэй
 5. Кранчин давтан шалгалт өгөх хугацаа нь болсон боловч шалгалтанд хамрагдаагүй

Хариу 5

Асуулт №38. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч дараах гэмтэл тохиолдсон үед түүнийг арилгах хүртэл краныг ажилд гаргахыг зөвшөрөхгүй. Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ослоос хамгаалах хэрэгслүүд нь байхгүй буюу гэмтэлтэй
 2. Механизмын эд анги буюу металл хийцийн залгааны бэхэлгээ суларсан
 3. Механизмууд нь гэмтэлтэй буюу түүний эд анги, ган татлага ба дэгээ нь зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтэрч элэгдсэн
 4. Оосорлогч давтан шалгалт өгөх хугацаа нь болсон боловч шалгалтанд хамрагдаагүй

Хариу 4

Асуулт №39. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч дараах гэмтэл тохиолдсон үед түүнийг арилгах хүртэл краныг ажилд гаргахыг зөвшөрөхгүй. Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Механизмууд нь гэмтэлтэй буюу түүний эд анги, ган татлага ба дэгээ нь зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтэрч элэгдсэн
 2. Кранд ээлжит техникийн магадлал хийх хугацаа нь болсон боловч магадлалд хамрагдаагүй
 3. Механизмын эд анги буюу металл хийцийн залгааны бэхэлгээ суларсан
 4. Ослоос хамгаалах хэрэгслүүд нь байхгүй буюу гэмтэлтэй

Хариу 2

Асуулт №40. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч дараах гэмтэл тохиолдсон үед түүнийг арилгах хүртэл краныг ажилд гаргахыг зөвшөрөхгүй. Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Механизмын эд анги буюу металл хийцийн залгааны бэхэлгээ суларсан
 2. Краны металл хийцэд нэмэлт гагнуур хийсэн
 3. Механизмууд нь гэмтэлтэй буюу түүний эд анги, ган татлага ба дэгээ нь зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтэрч элэгдсэн
 4. Ослоос хамгаалах хэрэгслүүд нь байхгүй буюу гэмтэлтэй

Хариу 2

Асуулт №41. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч дараах гэмтэл тохиолдсон үед түүнийг арилгах хүртэл краныг ажилд гаргахыг зөвшөрөхгүй. Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Механизмын эд анги буюу металл хийцийн залгааны бэхэлгээ суларсан
 2. Ачаа өргөх машины механизм ба металл хийцэд ан цав гарсан
 3. Ачаа оосорлох тусгай хэрэгсэл байхгүй
 4. Механизмууд нь гэмтэлтэй буюу түүний эд анги, ган татлага ба дэгээ нь зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтэрч элэгдсэн

Хариу 3

Асуулт №42. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч дараах гэмтэл тохиолдсон үед түүнийг арилгах хүртэл краныг ажилд гаргахыг зөвшөрөхгүй. Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машины механизм ба металл хийцэд ан цав гарсан
 2. Механизмын эд анги буюу металл хийцийн залгааны бэхэлгээ суларсан
 3. Механизмууд нь гэмтэлтэй буюу түүний эд анги, ган татлага ба дэгээ нь зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтэрч элэгдсэн
 4. Кранчин давтан шалгалт өгөх хугацаа нь болсон боловч шалгалтанд хамрагдаагүй
 5. Ослоос хамгаалах хэрэгслүүд нь байхгүй буюу гэмтэлтэй

Хариу 4

Асуулт №43. Дараах баримт бичгийн алийг нь судалж, шаардлагатай хүмүүст нь судлуулах, түүгээр сургалт явуулах шаардлагатай байдаг вэ?

 1. Краны техникийн паспорт
 2. Ашиглалтын заавар
 3. Краны бүрэн, бүтэн, аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгүүд

Хариу 2

Асуулт №44. Дараах баримт бичгийн алийг нь краныг ашиглах явцдаа байнга баяжуулан хөтөлж байх шаардлагатай байдаг вэ?

 1. Краны техникийн паспорт
 2. Ашиглалтын заавар
 3. Краны бүрэн, бүтэн, аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгүүд

Хариу 1

Асуулт №45. Дараах баримт бичгийн алийг нь зүгээр хадгалж байх шаардлагатай байдаг вэ?

 1. Краны техникийн паспорт
 2. Ашиглалтын заавар
 3. Краны бүрэн, бүтэн, аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгүүд

Хариу 4

Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн үүрэг

Асуулт №46.  Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Барилга болон хураасан ачаа бусад зүйлст краны ойртох хэмжээ
 2. Цахилгаан дамжуулах шугам болон суваг шуудууны ойролцоо краныг суурилуулах журам
 3. Кранд техникийн үйлчилгээ хийх технологи
 4. Өөрийн мэдэлд ажиллаж буй ачаа өргөх машины үндсэн үзүүлэлт, өнгийлт-даацын тодорхойлолт

Хариу 3

Асуулт №47. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Цахилгаан дамжуулах шугам болон суваг шуудууны ойролцоо краныг суурилуулах журам
 2. Кранд техникийн магадлал хийх технологи
 3. Өөрийн мэдэлд ажиллаж буй ачаа өргөх машины үндсэн үзүүлэлт, өнгийлт-даацын тодорхойлолт
 4. Ачаа өргөх машины ослоос хамгаалах хэрэгслийн байрлал, зориулалт, ажиллагаа
 5. Сумт краны нэмэлт тулгуурын зориулалт, тогтворжилтын байдал

Хариу 2

Асуулт №48. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өөрийн мэдэлд ажиллаж буй ачаа өргөх машины үндсэн үзүүлэлт, өнгийлт-даацын тодорхойлолт
 2. Ачаа өргөх машины ослоос хамгаалах хэрэгслийн байрлал, зориулалт, ажиллагаа
 3. Краныг угсарч буулгах технологи
 4. Ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, саванд тавигдах шаардлага

Хариу 3

Асуулт №49. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Кранд техникийн үйлчилгээ хийх аюулгүй ажиллагааны заавар
 2. Ачаа өргөх машины ослоос хамгаалах хэрэгслийн байрлал, зориулалт, ажиллагаа
 3. Ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, саванд тавигдах шаардлага
 4. Дохионы тухай
 5. Сумт краны нэмэлт тулгуурын зориулалт, тогтворжилтын байдал

Хариу 1

Асуулт №50. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, саванд тавигдах шаардлага
 2. Дохионы тухай
 3. Кран угсрах буулгах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар
 4. Ган татлага болон ачааны гинжийг гологдолд гаргах норм

Хариу 3

Асуулт №51. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Кранд техникийн үйлчилгээ хийх технологи
 2. Ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, саванд тавигдах шаардлага
 3. Дохионы тухай
 4. Ган татлага болон ачааны гинжийг гологдолд гаргах норм
 5. Сумт краны нэмэлт тулгуурын зориулалт, тогтворжилтын байдал

Хариу 1

Асуулт №52. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Дохионы тухай
 2. Ган татлага болон ачааны гинжийг гологдолд гаргах норм
 3. Ачааг зөв баглах, оосорлох, өлгөх аргачлал
 4. Кранд техникийн магадлал хийх технологи

Хариу 4

Асуулт №53. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ган татлага болон ачааны гинжийг гологдолд гаргах норм
 2. Ачааг зөв баглах, оосорлох, өлгөх аргачлал
 3. Кранд техникийн магадлал хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар
 4. Ачаа өргөх кранаар ажил аюулгүй гүйцэтгэх нөхцөл
 5. Сумт краны нэмэлт тулгуурын зориулалт, тогтворжилтын байдал

Хариу 3

Асуулт №54. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг зөв баглах, оосорлох, өлгөх аргачлал
 2. Ачаа өргөх кранаар ажил аюулгүй гүйцэтгэх нөхцөл
 3. Краны оператор, оосорлогч, дохиочин, өндөрт ажил гүйцэтгэгч, угсралтын дагалдах ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар
 4. Краныг угсрах булгах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар

Хариу 4

Асуулт №55. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Барилга болон хураасан ачаа бусад зүйлст краны ойртох хэмжээ
 2. Ачаа өргөх машины ослоос хамгаалах хэрэгслийн байрлал, зориулалт, ажиллагаа
 3. Краныг угсарч буулгах технологи
 4. Ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, саванд тавигдах шаардлага
 5. Ачааг зөв баглах, оосорлох, өлгөх аргачлал

Хариу 3

Асуулт №56. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч доорх зүйлсийг мэддэг байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өөрийн мэдэлд ажиллаж буй ачаа өргөх машины үндсэн үзүүлэлт, өнгийлт-даацын тодорхойлолт
 2. Дохионы тухай
 3. Ачаа өргөх кранаар ажил аюулгүй гүйцэтгэх нөхцөл
 4. Кранд засвар үйлчилгээ хийх технологи
 5. Краны оператор, оосорлогч, дохиочин, өндөрт ажил гүйцэтгэгч, угсралтын дагалдах ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар

Хариу 4

Асуулт №57. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Оператор, оосорлогч, дохиочноос дүрэм зааврыг хэрхэн биелүүлж байгаад байнга хяналт тавих
 2. Хүмүүс байрласан албан контор, үйлдвэрийн болон бусад барилгын дээгүүр ачаа шилжүүлэх ажлыг өөрөө хариуцан гүйцэтгүүлэх
 3. Оператор, оосорлогчдын хооронд гарсан санал зөрсөн асуудлыг дүрмийн дагуу шийдвэрлэх
 4. Графикт хугацааны дагуу кранд техникийн үйлчилгээг гүйцэтгүүлж байна
 5. Үйлдвэр, барилгын талбайд хураасан ачаа бараа нь ажил гүйцэтгэх төслийн дагуу хураагдсан эсэхийг хянах

Хариу 4

Асуулт №58. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краныг бүртгүүлж ашиглах зөвшөөрөл авна
 2. Хүмүүс байрласан албан контор, үйлдвэрийн болон бусад барилгын дээгүүр ачаа шилжүүлэх ажлыг өөрөө хариуцан гүйцэтгүүлэх
 3. Оператор, оосорлогчдын хооронд гарсан санал зөрсөн асуудлыг дүрмийн дагуу шийдвэрлэх
 4. Үйлдвэр, барилгын талбайд хураасан ачаа бараа нь ажил гүйцэтгэх төслийн дагуу хураагдсан эсэхийг хянах
 5. Операторт дохио өгөхөөр үүрэг авсан оосорлогчийн ханцуйд тэмдэг хадах буюу өөр бусад ялгах тэмдгээр хангах

Хариу 1

Асуулт №59. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Оператор оосорлогчдын хооронд гарсан санал зөрсөн асуудлыг дүрмийн дагуу шийдвэрлэх
 2. Кранд ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ
 3. Үйлдвэр, барилгын талбайд хураасан ачаа бараа нь ажил гүйцэтгэх төслийн дагуу хураагдсан эсэхийг хянах
 4. Операторт дохио өгөхөөр үүрэг авсан оосорлогчийн ханцуйд тэмдэг хадах буюу өөр бусад ялгах тэмдгээр хангах
 5. Барилга байгууламж, хураасан ачаа бусад зүйлээс, вандан, портал краны хамгийн захын цэг хүртэл зай 700мм-с доошгүй, мөн ажиллаж байгаа сумт краны дурын байрлалд арын овроос барилга байгууламж, хураалттай ачаа хүртэл зай 1 м-ээс багагүй байгаа эсэхэд хяналт тавих

Хариу 2

Асуулт №60. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Үйлдвэр, барилгын талбайд хураасан ачаа бараа нь ажил гүйцэтгэх төслийн дагуу хураагдсан эсэхийг хянах
 2. Операторт дохио өгөхөөр үүрэг авсан оосорлогчийн ханцуйд тэмдэг хадах буюу өөр бусад ялгах тэмдгээр хангах
 3. Засвар хийснийхээ дараа кранд хэсэгчилсэн техникийн магадлал хийж байна
 4. Барилга байгууламж, хураасан ачаа бусад зүйлээс, вандан, портал краны хамгийн захын цэг хүртэл зай 700мм-с доошгүй, мөн ажиллаж байгаа сумт краны дурын байрлалд арын овроос барилга байгууламж, хураалттай ачаа хүртэл зай 1 м-ээс багагүй байгаа эсэхэд хяналт тавих
 5. Салхины хурд нь тухайн краны паспортод зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн үед краныг зогсоож салхины хөөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авахыг операторт шаардах

Хариу 3

Асуулт №61. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Операторт дохио өгөхөөр үүрэг авсан оосорлогчийн ханцуйд тэмдэг хадах буюу өөр бусад ялгах тэмдгээр хангах
 2. Барилга байгууламж, хураасан ачаа бусад зүйлээс, вандан, портал краны хамгийн захын цэг хүртэл зай 700мм-с доошгүй, мөн ажиллаж байгаа сумт краны дурын байрлалд арын овроос барилга байгууламж, хураалттай ачаа хүртэл зай 1 м-ээс багагүй байгаа эсэхэд хяналт тавих
 3. Салхины хурд нь тухайн краны паспортод зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн үед краныг зогсоож салхины хөөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авахыг операторт шаардах
 4. Батлагдсан технологи, үйлдвэрлэлийн ажлын төсөл, мөн “Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн дагуу ачаа өргөх машинаар гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах
 5. Кранд засвар үйлчилгээ хийх засварчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгнө

Хариу 5

Асуулт №62. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Барилга байгууламж, хураасан ачаа бусад зүйлээс, вандан, портал краны хамгийн захын цэг хүртэл зай 700мм-с доошгүй, мөн ажиллаж байгаа сумт краны дурын байрлалд арын овроос барилга байгууламж, хураалттай ачаа хүртэл зай 1 м-ээс багагүй байгаа эсэхэд хяналт тавих
 2. Крантай холбоотой техникийн баримт бичгүүдийг судлах, хөтлөх, хадгалах ажлыг гүйцэтгэнэ
 3. Салхины хурд нь тухайн краны паспортод зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн үед краныг зогсоож салхины хөөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авахыг операторт шаардах
 4. Батлагдсан технологи, үйлдвэрлэлийн ажлын төсөл, мөн “Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн дагуу ачаа өргөх машинаар гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах
 5. Ачааны жин, хэлбэрт тохирсон бүрэн бүтэн, туршигдсан оосорлох сольдог хэрэгслээр оосорлогчдыг хангах

Хариу 2

Асуулт №63. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Салхины хурд нь тухайн краны паспортод зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн үед краныг зогсоож салхины хөөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авахыг операторт шаардах
 2. Батлагдсан технологи, үйлдвэрлэлийн ажлын төсөл, мөн “Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн дагуу ачаа өргөх машинаар гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах
 3. Ачааны жин, хэлбэрт тохирсон бүрэн бүтэн, туршигдсан оосорлох сольдог хэрэгслээр оосорлогчдыг хангах
 4. Мэргэжлийн ажилчдыг ээлжит, давтан шалгалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулна
 5. Ачаа хураах байрыг тогтоох ба краны оператор оосорлогчдод ачаа хураах журам, овор хэмжээ, жингийн талаар зааварчилга өгөх

Хариу 4

Асуулт №64. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны оператор, засварчдын ээлжийн давтан шалгалт авах комисст орж ажиллана
 2. Батлагдсан технологи, үйлдвэрлэлийн ажлын төсөл, мөн “Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн дагуу ачаа өргөх машинаар гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах
 3. Ачааны жин, хэлбэрт тохирсон бүрэн бүтэн, туршигдсан оосорлох сольдог хэрэгслээр оосорлогчдыг хангах
 4. Ачаа хураах байрыг тогтоох ба краны оператор оосорлогчдод ачаа хураах журам, овор хэмжээ, жингийн талаар зааварчилга өгөх
 5. Краны оператор, оосорлогчийн ажлын байрыг ачааг зөв оосорлож өлгөх схем, ачааны хэмжээг заасан хүснэгтээр хангах

Хариу 1

Асуулт №65. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааны жин, хэлбэрт тохирсон бүрэн бүтэн, туршигдсан оосорлох сольдог хэрэгслээр оосорлогчдыг хангах
 2. Ачаа хураах байрыг тогтоох ба краны оператор, оосорлогчдод ачаа хураах журам, овор хэмжээ, жингийн талаар зааварчилга өгөх
 3. Краны оператор оосорлогчийн ажлын байрыг ачааг зөв оосорлож өлгөх схем, ачааны хэмжээг заасан хүснэгтээр хангах
 4. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана
 5. Кранаар ачаа шилжүүлэх ажлын үйлдвэрийн даалгаврыг краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт өгөх ба уг ажлыг удирдах

Хариу 4

Асуулт №66. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Засварын механикуудад аюулгүй ажиллагааны давтан зааварчилга өгч байна
 2. Ачаа хураах байрыг тогтоох ба краны оператор оосорлогчдод ачаа хураах журам, овор хэмжээ, жингийн талаар зааварчилга өгөх
 3. Краны оператор оосорлогчийн ажлын байрыг ачааг зөв оосорлож өлгөх схем, ачааны хэмжээг заасан хүснэгтээр хангах
 4. Кранаар ачаа шилжүүлэх ажлын үйлдвэрийн даалгаврыг краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт өгөх ба уг ажлыг удирдах
 5. Краны ажиллагаанд ямар нэг гэмтэл илэрсэн тохиолдолд ажлыг зогсоож, энэ тухайгаа краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид мэдэгдэж зохих арга хэмжээг авахуулах

Хариу 1

Асуулт №67. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны оператор оосорлогчийн ажлын байрыг ачааг зөв оосорлож өлгөх схем, ачааны хэмжээг заасан хүснэгтээр хангах
 2. Техникийн магадлалын инженерүүдийг аттестатчилах ажилд оролцоно
 3. Кранаар ачаа шилжүүлэх ажлын үйлдвэрийн даалгаврыг краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт өгөх ба уг ажлыг удирдах
 4. Краны ажиллагаанд ямар нэг гэмтэл илэрсэн тохиолдолд ажлыг зогсоож, энэ тухайгаа краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид мэдэгдэж зохих арга хэмжээг авахуулах
 5. Кранаар ачаа шилжүүлэх үед гарсан аваар, эсвэл золгүй явдлын талаар зохих байгууллага, удирдах хариуцлагатанд яаралтай мэдэгдэж, осолдогчдод эмнэлгийн анхан шатны түргэн тусламж үзүүлэх бөгөөд хэрэв энэ нь хүний эрүүл мэнд амь насанд нөлөөлөхгүй бол улсын байцаагчийг иртэл аваарын байдлыг хадгалах арга хэмжээг авах

Хариу 2

Асуулт №68. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Кранаар ачаа шилжүүлэх ажлын үйлдвэрийн даалгаврыг краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт өгөх ба уг ажлыг удирдах
 2. Краны ажиллагаанд ямар нэг гэмтэл илэрсэн тохиолдолд ажлыг зогсоож, энэ тухайгаа краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид мэдэгдэж зохих арга хэмжээг авахуулах
 3. Кранаар ачаа шилжүүлэх үед гарсан аваар, эсвэл золгүй явдлын талаар зохих байгууллага, удирдах хариуцлагатанд яаралтай мэдэгдэж, осолдогчдод эмнэлгийн анхан шатны түргэн тусламж үзүүлэх бөгөөд хэрэв энэ нь хүний эрүүл мэнд амь насанд нөлөөлөхгүй бол улсын байцаагчийг иртэл аваарын байдлыг хадгалах арга хэмжээг авах
 4. Ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх дүрэм, зааврыг зөрчсөн өөрийн удирдлага дахь краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт шийтгэл хүлээлгэх асуудал тавих
 5. Доор ажиллаж буй хүмүүсээ дүрэм журам, гарын авлагаар хангах

Хариу 5

 

Асуулт №69. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны ажиллагаанд ямар нэг гэмтэл илэрсэн тохиолдолд ажлыг зогсоож, энэ тухайгаа краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид мэдэгдэж зохих арга хэмжээг авахуулах
 2. Кранаар ачаа шилжүүлэх үед гарсан аваар, эсвэл золгүй явдлын талаар зохих байгууллага, удирдах хариуцлагатанд яаралтай мэдэгдэж, осолдогчдод эмнэлгийн анхан шатны түргэн тусламж үзүүлэх бөгөөд хэрэв энэ нь хүний эрүүл мэнд амь насанд нөлөөлөхгүй бол улсын байцаагчийг иртэл аваарын байдлыг хадгалах арга хэмжээг авах
 3. Ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх дүрэм, зааврыг зөрчсөн өөрийн удирдлага дахь краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт шийтгэл хүлээлгэх асуудал тавих
 4. Кранд бүрэн магадлал хийлгэн, улсын бүртгэлд бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авсан байна
 5. Краны оператор, оосорлогч дохиочны аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн тохиолдлыг судалж, уг үйлдлийг дахин гаргуулахгүй байх талаар таниулга хийж, нэмэлт зааварчилга өгөх

Хариу 4

Асуулт №70. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Кранаар ачаа шилжүүлэх үед гарсан аваар, эсвэл золгүй явдлын талаар зохих байгууллага, удирдах хариуцлагатанд яаралтай мэдэгдэж, осолдогчдод эмнэлгийн анхан шатны түргэн тусламж үзүүлэх бөгөөд хэрэв энэ нь хүний эрүүл мэнд амь насанд нөлөөлөхгүй бол улсын байцаагчийг иртэл аваарын байдлыг хадгалах арга хэмжээг авах
 2. Краны оператор, засварчдад аюулгүй ажиллагааны давтан зааварчилга өгнө
 3. Ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх дүрэм, зааврыг зөрчсөн өөрийн удирдлага дахь краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт шийтгэл хүлээлгэх асуудал тавих
 4. Краны оператор, оосорлогч дохиочны аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн тохиолдлыг судалж, уг үйлдлийг дахин гаргуулахгүй байх талаар таниулга хийж, нэмэлт зааварчилга өгөх
 5. Үйлдвэрийн талбайд цахилгаан, даралтат хий болон инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын бүсэд мөн хавчигдмал орчинд болон оосорлох схем, бүдүүвч боловсруулагдаагүй, тусгай оосорлох хэрэгсэл байхгүй болон бусад аюултай ачааг өргөж, шилжүүлэх ажлыг биечлэн удирдах

Хариу 2

Асуулт №71. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх дүрэм, зааврыг зөрчсөн өөрийн удирдлага дахь краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт шийтгэл хүлээлгэх асуудал тавих
 2. Краны оператор, оосорлогч дохиочны аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн тохиолдлыг судалж, уг үйлдлийг дахин гаргуулахгүй байх талаар таниулга хийж, нэмэлт зааварчилга өгөх
 3. Үйлдвэрийн талбайд цахилгаан, даралтат хий болон инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын бүсэд мөн хавчигдмал орчинд болон оосорлох схем, бүдүүвч боловсруулагдаагүй, тусгай оосорлох хэрэгсэл байхгүй болон бусад аюултай ачааг өргөж, шилжүүлэх ажлыг биечлэн удирдах
 4. Краны оператор, засварчдын мэргэжил дээшлүүлэн давтан шалгалт өгөхөд түүний шалгалтын комисст орж ажиллана
 5. Улсын байцаагч, краны бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн өгсөн даалгаврыг биелүүлэх мөн тэдний шаардлагаар краны ажиллагааг зогсоох

Хариу 4

Асуулт №72. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өглөө бүр краны бүрэн бүтэн байдалд үзлэг хийнэ
 2. Краны оператор, оосорлогч дохиочны аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн тохиолдлыг судалж, уг үйлдлийг дахин гаргуулахгүй байх талаар таниулга хийж, нэмэлт зааварчилга өгөх
 3. Үйлдвэрийн талбайд цахилгаан, даралтат хий болон инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын бүсэд мөн хавчигдмал орчинд болон оосорлох схем, бүдүүвч боловсруулагдаагүй, тусгай оосорлох хэрэгсэл байхгүй болон бусад аюултай ачааг өргөж, шилжүүлэх ажлыг биечлэн удирдах
 4. Улсын байцаагч, краны бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн өгсөн даалгаврыг биелүүлэх мөн тэдний шаардлагаар краны ажиллагааг зогсоох
 5. Краныг хэт ачаалалд оруулахгүй байх, өөрөө явагч сумт краныг зөв байрлуулах, ачааг зөв баглах, оосорлох, тавцан ба хагас вагонд ачаа ачиж буулгах үеийн аюулгүй ажиллагааг сахиулах ба эдгээрийг онцгой анхааруулан ажлын байранд зааварчилга өгөх

Хариу 1

Асуулт №73. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Үйлдвэрийн талбайд цахилгаан, даралтат хий болон инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын бүсэд мөн хавчигдмал орчинд болон оосорлох схем, бүдүүвч боловсруулагдаагүй, тусгай оосорлох хэрэгсэл байхгүй болон бусад аюултай ачааг өргөж, шилжүүлэх ажлыг биечлэн удирдах
 2. Улсын байцаагч, краны бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн өгсөн даалгаврыг биелүүлэх мөн тэдний шаардлагаар краны ажиллагааг зогсоох
 3. Краныг хэт ачаалалд оруулахгүй байх, өөрөө явагч сумт краныг зөв байрлуулах, ачааг зөв баглах, оосорлох, тавцан ба хагас вагонд ачаа ачиж буулгах үеийн аюулгүй ажиллагааг сахиулах ба эдгээрийг онцгой анхааруулан ажлын байранд зааварчилга өгөх
 4. Кранд ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ
 5. Суралцаж, аттестатчилах шалгалтад ороогүй хүмүүсээр кран ажиллуулахыг хориглож, шаардлагатай үед оосорлогчийн хүрэлцээт тоо, краны ажлын үед дохиочныг томилох шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох

Хариу 4

Асуулт №74. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Улсын байцаагч, краны бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн өгсөн даалгаврыг биелүүлэх мөн тэдний шаардлагаар краны ажиллагааг зогсоох
 2. Тэнжээ тар савны магадлал, засвар үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгүүлнэ
 3. Краныг хэт ачаалалд оруулахгүй байх, өөрөө явагч сумт краныг зөв байрлуулах, ачааг зөв баглах, оосорлох, тавцан ба хагас вагонд ачаа ачиж буулгах үеийн аюулгүй ажиллагааг сахиулах ба эдгээрийг онцгой анхааруулан ажлын байранд зааварчилга өгөх
 4. Суралцаж, аттестатчилах шалгалтад ороогүй хүмүүсээр кран ажиллуулахыг хориглож, шаардлагатай үед оосорлогчийн хүрэлцээт тоо, краны ажлын үед дохиочныг томилох шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох
 5. Сумт краныг цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд байрлуулах газрыг оператордад зааж, ажиллах зөвшөөрлийг ээлжийн журналд бичиж олгох

Хариу 2

Асуулт №75. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краныг хэт ачаалалд оруулахгүй байх, өөрөө явагч сумт краныг зөв байрлуулах, ачааг зөв баглах, оосорлох, тавцан ба хагас вагонд ачаа ачиж буулгах үеийн аюулгүй ажиллагааг сахиулах ба эдгээрийг онцгой анхааруулан ажлын байранд зааварчилга өгөх
 2. Суралцаж, аттестатчилах шалгалтад ороогүй хүмүүсээр кран ажиллуулахыг хориглож, шаардлагатай үед оосорлогчийн хүрэлцээт тоо, краны ажлын үед дохиочныг томилох шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох
 3. Краны бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарыг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана
 4. Сумт краныг цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд байрлуулах газрыг оператордад зааж, ажиллах зөвшөөрлийг ээлжийн журналд бичиж олгох
 5. Хоёр ба түүнээс олон кранаар ачааг өргөж шилжүүлэх ажлыг, кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шууд удирдлагаар гүйцэтгэнэ

Хариу 3

Асуулт №76. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Суралцаж, аттестатчилах шалгалтад ороогүй хүмүүсээр кран ажиллуулахыг хориглож, шаардлагатай үед оосорлогчийн хүрэлцээт тоо, краны ажлын үед дохиочныг томилох шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох
 2. Сумт краныг цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд байрлуулах газрыг оператордад зааж, ажиллах зөвшөөрлийг ээлжийн журналд бичиж олгох
 3. Хоёр ба түүнээс олон кранаар ачааг өргөж шилжүүлэх ажлыг, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шууд удирдлагаар гүйцэтгэнэ
 4. Кранд бүрэн магадлал хийлгэн, улсын бүртгэлд бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авсан байна

Хариу 4

Асуулт №77. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Сумт краныг цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд байрлуулах газрыг оператордад зааж, ажиллах зөвшөөрлийг ээлжийн журналд бичиж олгох
 2. Краны ашиглалтад тодорхой үүрэгтэй оролцдог бусад субьектүүд дүрэмд заасан үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавина
 3. Хоёр ба түүнээс олон кранаар ачааг өргөж шилжүүлэх ажлыг, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шууд удирдлагаар гүйцэтгэнэ
 4. Салхины хурд тухайн краны паспортад заагдсан хэмжээнээс хэтэрсэн болон цас орох, өтгөн манан будан татсан үед оператор дохиочны дохио болон шилжүүлж байгаа ачааг сайтар ялгах боломжгүй байвал краны ажиллагааг зогсооно

Хариу 2

Асуулт №78. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Хоёр ба түүнээс олон кранаар ачааг өргөж шилжүүлэх ажлыг, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шууд удирдлагаар гүйцэтгэнэ
 2. 2. Салхины хурд тухайн краны паспортад заагдсан хэмжээнээс хэтэрсэн болон цас орох, өтгөн манан будан татсан үед оператор дохиочны дохио болон, шилжүүлж байгаа ачааг сайтар ялгах боломжгүй байвал краны ажиллагааг зогсооно
 3. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр замын төгсгөлийн тулгуур, төгсгөлийн салгуур, түүний таслагч шугам зэргийн байрлалыг өөрчлөхийг зөвшөөрдөггүй байх
 4. Өглөө бүр краны даац хязгаарлагчийг туршилтын ачаагаар шалгаж байна

Хариу 4

Асуулт №79. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Оператор, оосорлогчдын хооронд гарсан санал зөрсөн асуудлыг дүрмийн дагуу шийдвэрлэх
 2. Барилга байгууламж, хураасан ачаа бусад зүйлээс, вандан, портал краны хамгийн захын цэг хүртэл зай 700мм-с доошгүй, мөн ажиллаж байгаа сумт краны дурын байрлалд арын овроос барилга байгууламж, хураалттай ачаа хүртэл зай 1 м-ээс багагүй байгаа эсэхэд хяналт тавих
 3. Ачааны жин, хэлбэрт тохирсон бүрэн бүтэн, туршигдсан оосорлох сольдог хэрэгслээр оосорлогчдыг хангах
 4. Засвар хийснийхээ дараа кранд хэсэгчилсэн техникийн магадлал хийж байна
 5. Ачаа хураах байрыг тогтоох ба краны оператор, оосорлогчдод ачаа хураах журам, овор хэмжээ, жингийн талаар зааварчилга өгөх

Хариу 4

Асуулт №80. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нь дараах үүрэгтэй. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Үйлдвэр, барилгын талбайд хураасан ачаа бараа нь ажил гүйцэтгэх төслийн дагуу хураагдсан эсэхийг хянах
 2. Батлагдсан технологи, үйлдвэрлэлийн ажлын төсөл, мөн “Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн дагуу ачаа өргөх машинаар гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах
 3. Кранаар ачаа шилжүүлэх ажлын үйлдвэрийн даалгаврыг краны оператор, оосорлогч дохиочин нарт өгөх ба уг ажлыг удирдах
 4. Краны бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарыг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана

Хариу 4

Асуулт №81. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машины техникийн бэлэн байдал нь тодорхойгүй тохиолдолд краныг ажиллуулах
 2. Ачааны жин тодорхойгүй мөн савны ирмэгийг давуулан ачаалсан, тусгай чингэлэгт бэхлээгүй хийн даралттай бортголж, найдваргүй хаагдсан саванд хийгдсэн халуун хайлмаг ачааг өргөх
 3. Автомашины бүхээг, эсвэл тэвш, төмөр замын хагас вагонд хүн байрлаж буй тохиолдолд кранаар ачааг ачиж буулгах
 4. Эрхийн үнэмлэхгүй засварчнаар кранд үйлчилгээ хийлгэхгүй байх

Хариу 4

Асуулт №82. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааны жин тодорхойгүй мөн савны ирмэгийг давуулан ачаалсан, тусгай чингэлэгт бэхлээгүй хийн даралттай бортголж, найдваргүй хаагдсан саванд хийгдсэн халуун хайлмаг ачааг өргөх
 2. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг байлцуулахгүйгээр краныг ажиллуулах
 3. Автомашины бүхээг, эсвэл тэвш, төмөр замын хагас вагонд хүн байрлаж буй тохиолдолд кранаар ачааг ачиж буулгах
 4. Краны операторын бүхээгнээс ачиж буулгах ажлын байр харагдахгүй тохиолдолд дохиочингүйгээр кран ажиллуулах

Хариу 2

Асуулт №83. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр краныг ашиглах
 2. Автомашины бүхээг, эсвэл тэвш, төмөр замын хагас вагонд хүн байрлаж буй тохиолдолд кранаар ачааг ачиж буулгах
 3. Краны операторын бүхээгнээс ачиж буулгах ажлын байр харагдахгүй тохиолдолд дохиочингүйгээр кран ажиллуулах
 4. Төмөр замын вагоныг зүтгүүрээс салгаагүй, вагоныг бүрэн тоормослогдоогүй үед ачааг ачиж, буулгах

Хариу 1

Асуулт №84. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны операторын бүхээгнээс ачиж буулгах ажлын байр харагдахгүй тохиолдолд дохиочингүйгээр кран ажиллуулах
 2. Төмөр замын вагоныг зүтгүүрээс салгаагүй, вагоныг бүрэн тоормослогдоогүй үед ачааг ачиж, буулгах
 3. Өөрөө явагч сумт краныг шинээр асгасан дагтаршуулаагүй хөрстэй газар, суваг шуудууны ойролцоо суурилуулах, зөвшөөрөгдөх зайнаас дотогш суурилуулах
 4. Ачаа өргөх тэнжээ, сав баглаа боодолд өөрөө техникийн магадлал хийж шалгахгүйгээр түүнийг ашиглах

Хариу 4

Асуулт №85. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Төмөр замын вагоныг зүтгүүрээс салгаагүй, вагоныг бүрэн тоормослогдоогүй үед ачааг ачиж, буулгах
 2. Өөрөө явагч сумт краныг шинээр асгасан дагтаршуулаагүй хөрстэй газар, суваг шуудууны ойролцоо суурилуулах, зөвшөөрөгдөх зайнаас дотогш суурилуулах
 3. Оосорлогч дохиочны ээлжит шалгалтыг авахад өөрөө оролцоогүй бол тэр оосорлогч дохиочинг ажиллуулах
 4. Урт босоо хавтан, хүчитгэсэн болон урт төмөр хийц бусад том талбайтай ачааг 10м/сек-ээс их салхитай үед угсрах шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх

Хариу 3

Асуулт №86. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өөрөө явагч сумт краныг шинээр асгасан дагтаршуулаагүй хөрстэй газар, суваг шуудууны ойролцоо суурилуулах, зөвшөөрөгдөх зайнаас дотогш суурилуулах
 2. Урт босоо хавтан, хүчитгэсэн болон урт төмөр хийц бусад том талбайтай ачааг 10м/сек-ээс их салхитай үед угсрах шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх
 3. Сумыг тээвэрлэлтийн үеийн байдалд хураагаагүй тохиолдолд сумт өөрөө явагч краныг ажлын нэг талбайгаас нөгөөд шилжүүлүүлэх
 4. Ачаа өргөх тэнжээ, сав баглаа боодолд өөрөө техникийн магадлал хийхгүйгээр түүнийг ашиглах

Хариу 4

Асуулт №87. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Урт босоо хавтан, хүчитгэсэн болон урт төмөр хийц бусад том талбайтай ачааг 10м/сек-ээс их салхитай үед угсрах шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх
 2. Техникийн бичиг баримт дутуу краныг ашиглах
 3. Сумыг тээвэрлэлтийн үеийн байдалд хураагаагүй тохиолдолд сумт өөрөө явагч краныг ажлын нэг талбайгаас нөгөөд шилжүүлүүлэх
 4. Сумт өөрөө явагч краныг түүний паспортонд зааснаас илүү налуутай газар суурилуулах, нэмэлт тулгуурыг суурилуулаагүй үед ажиллуулах

Хариу 2

Асуулт №88. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг байлцуулахгүйгээр краныг ажиллуулах
 2. Сумыг тээвэрлэлтийн үеийн байдалд хураагаагүй тохиолдолд сумт өөрөө явагч краныг ажлын нэг талбайгаас нөгөөд шилжүүлүүлэх
 3. Сумт өөрөө явагч краныг түүний паспортонд зааснаас илүү налуутай газар суурилуулах, нэмэлт тулгуурыг суурилуулаагүй үед ажиллуулах
 4. Краны даацаас хэтэрсэн ачаа өргүүлэх

Хариу 1

Асуулт №89. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаас дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Сумт өөрөө явагч краныг түүний паспортонд зааснаас илүү налуутай газар суурилуулах, нэмэлт тулгуурыг суурилуулаагүй үед ажиллуулах
 2. Краны даацаас хэтэрсэн ачаа өргүүлөх
 3. Төмөр замын хагас вагон, платформ, автомашины тэнцвэржилтийг алдагдуулж ачааг ачиж, буулгах
 4. Эрхийн үнэмлэхгүй засварчнаар кранд үйлчилгээ хийлгэх

Хариу 4

Асуулт №90. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн эдлэх эрх, хариуцлага. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны оператор, оосорлогч дохиочин нараас мөрдөгдөж буй дүрэм, албан тушаалын зааврыг мөрдөхийг шаардах
 2. Кранаар ачаа шилжүүлэх дүрэм зөрчсөн оосорлогчийг ажлаас чөлөөлж, түүний ажил гүйцэтгэх эрхийн үнэмлэх хураах, хураасан үнэмлэхийг үйлдвэрийн захиргаанд тайлбарын хамт өгөх
 3. Кран, түүний зам нь хүмүүст аюул учруулахаар гэмтэлтэй бол краныг ажиллуулахыг хориглох
 4. Кран бүрэн бус бол бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг давтан шалгалтанд оруулахыг шаардах

Хариу 4

Асуулт №91. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн эдлэх эрх, хариуцлага. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ажил эхлэхэд краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл бүрэн бус байвал операторт анхаарал болгоомжтой ажиллахыг сануулах
 2. Кранаар ачаа шилжүүлэх дүрэм зөрчсөн оосорлогчийг ажлаас чөлөөлж, түүний ажил гүйцэтгэх эрхийн үнэмлэх хураах, хураасан үнэмлэхийг үйлдвэрийн захиргаанд тайлбарын хамт өгөх
 3. Кран, түүний зам нь хүмүүст аюул учруулахаар гэмтэлтэй бол краныг ажиллуулахыг хориглох
 4. Кран ашиглалтын үед, аюулүйн техникийн дүрэм зөрчсөн буруутай этгээд, тэр дундаа краны операторт арга хэмжээ авах саналыг байгууллагын удирдлагад тавих

Хариу 1

Асуулт №92. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн эдлэх эрх, хариуцлага. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны оператор, оосорлогч, дохиочин нараас мөрдөгдөж буй дүрэм, албан тушаалын зааврыг мөрдөхийг шаардах
 2. Кран техникийн хувьд бүрэн бус байвал засварын механикийг ажлаас чөлөөлж, түүний ажил гүйцэтгэх эрхийн үнэмлэх хураах, хураасан үнэмлэхийг үйлдвэрийн захиргаанд тайлбарын хамт өгөх
 3. Кран, түүний зам нь хүмүүст аюул учруулахаар гэмтэлтэй бол краныг ажиллуулахыг хориглох
 4. Кран ашиглалтын үед, аюулүйн техникийн дүрэм зөрчсөн буруутай этгээд, тэр дундаа краны операторт арга хэмжээ авах саналыг байгууллагын удирдлагад тавих

Хариу 2

Асуулт №93. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн эдлэх эрх, хариуцлага. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны оператор, оосорлогч, дохиочин нараас мөрдөгдөж буй дүрэм, албан тушаалын зааврыг мөрдөхийг шаардах
 2. Кранаар ачаа шилжүүлэх дүрэм зөрчсөн оосорлогчийг ажлаас чөлөөлж, түүний ажил гүйцэтгэх эрхийн үнэмлэх хураах, хураасан үнэмлэхийг үйлдвэрийн захиргаанд тайлбарын хамт өгөх
 3. Кран, түүний зам нь хүмүүст аюул учруулахаар гэмтэлтэй бол краныг ажиллуулахдаа өөрөө бичлэн удирдан ажиллуулах
 4. Кран ашиглалтын үед, аюулгүйн техникийн дүрэм зөрчсөн буруутай этгээд, тэр дундаа краны операторт арга хэмжээ авах саналыг байгууллагын удирдлагад тавих

Хариу 3

Өргөх байгууламжийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг

Асуулт №94. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машины техникийн магадлалыг дүрмээр эзэмшигч байгууллага гүйцэтгэхээр байгаа нөхцөлд түүнийг удирдан гүйцэтгэж акт үйлдэн үр дүнг паспортонд бичих ба энэ үед краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг заавал байлцуулна
 2. Ачаа өргөх машин, ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, ээлжийн тоног, сав, замын ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа ба техникийн байдалд хяналт тавьж, дүрэм зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, биелэлтэд нь хяналт тавих
 3. Хоёр буюу түүнээс олон кранаар нэг ачааг өргөх нөхцөлд уг ажлыг биечлэн удирдан гүйцэтгүүлнэ
 4. Энэ дүрмийн заалтын дагуу улсын хяналтын байгууллагад бүртгэгддэггүй ачаа өргөх машин, ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэлд магадлал хийж ашиглах зөвшөөрөл олгох ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх

Хариу 3

Асуулт №95. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх ажлыг хариуцан ажиллана
 2. Ачаа өргөх машин, ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, ээлжийн тоног, сав, замын ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа ба техникийн байдалд хяналт тавьж, дүрэм зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, биелэлтэд нь хяналт тавих
 3. Энэ дүрмийн заалтын дагуу улсын хяналтын байгууллагад бүртгэгддэггүй ачаа өргөх машин, ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэлд магадлал хийж ашиглах зөвшөөрөл олгох ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх
 4. Улсын хяналтын байгууллага, бусад газраас ирүүлсэн, мөн өөрөө өгсөн албан шаардлага, даалгаварын биелэлт, мөн краны зам, ачаа өргөх машины засвар үйлчилгээний график, оосорлох хэрэгсэл ба ээлжийн тоног, савны үзлэг үйлчилгээний хэрэгжилтийг шалгах

Хариу 1

Асуулт №96. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Энэ дүрмийн заалтын дагуу улсын хяналтын байгууллагад бүртгэгддэггүй ачаа өргөх машин, ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэлд магадлал хийж ашиглах зөвшөөрөл олгох ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх
 2. Ачаа өргөх машин, ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, ээлжийн тоног, саванд тогтсон хугацаанд нь магадлал хийнэ
 3. Улсын хяналтын байгууллага, бусад газраас ирүүлсэн, мөн өөрөө өгсөн албан шаардлага, даалгаварын биелэлт, мөн краны зам, ачаа өргөх машины засвар үйлчилгээний график, оосорлох хэрэгсэл ба ээлжийн тоног, савны үзлэг үйлчилгээний хэрэгжилтийг шалгах
 4. Ачаа өргөх машиныг ажиллуулахыг зөвшөөрөхдөө энэ журмаар тогтоогдсон журмыг баримталж байгаа байдлыг хянах, түүнчлэн үйлчилгээний ба засварын ажилчдаас ээлжит шалгалт авахад оролцох

Хариу 2

Асуулт №97. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Улсын хяналтын байгууллага, бусад газраас ирүүлсэн, мөн өөрөө өгсөн албан шаардлага, даалгаварын биелэлт, мөн краны зам, ачаа өргөх машины засвар үйлчилгээний график, оосорлох хэрэгсэл ба ээлжийн тоног, савны үзлэг үйлчилгээний хэрэгжилтийг шалгах
 2. Ачаа өргөх машиныг ажиллуулахыг зөвшөөрөхдөө энэ журмаар тогтоогдсон журмыг баримталж байгаа байдлыг хянах, түүнчлэн үйлчилгээний ба засварын ажилчдаас ээлжит шалгалт авахад оролцох
 3. Ачаа өргөх машинд үйлчлэх ажилчид, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарын аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын биелэлтэнд хяналт тавьж тэдгээр хүмүүст холбогдох заавар, эрхийн үнэмлэх байгаа эсэхийг шалгах
 4. Краны оператор, үйлчлэх ажилтанд аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгч байна

Хариу 4

Асуулт №98. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг ажиллуулахыг зөвшөөрөхдөө энэ журмаар тогтоогдсон журмыг баримталж байгаа байдлыг хянах, түүнчлэн үйлчилгээний ба засварын ажилчдаас ээлжит шалгалт авахад оролцох
 2. Ачаа өргөх машинд үйлчлэх ажилчид, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарын аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын биелэлтэнд хяналт тавьж тэдгээр хүмүүст холбогдох заавар, эрхийн үнэмлэх байгаа эсэхийг шалгах
 3. Краныг улсын бүртгэлд бүртгүүлж ашиглах зөвшөөрөл авна
 4. Ачаа өргөх машинаар ажил гүйцэтгэх үед үйлдвэрлэл явуулах төсөл, технологийн горим, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг биелүүлж байгаа байдлыг шалгаж, шаардлагатай үед ачааг зөв баглах, оосорлох, хураах, сумт краныг зөв байрлуулах ба хувийн аюулгүй ажиллагааг сахиулах, цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд ба гүүрэн хөдөлгөөнт дамнуурт кран дээр ажиллах үед зөвшөөрөл нарядын системийг мөрдүүлэх

Хариу 3

Асуулт №99. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машинд үйлчлэх ажилчид, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарын аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын биелэлтэнд хяналт тавьж тэдгээр хүмүүст холбогдох заавар, эрхийн үнэмлэх байгаа эсэхийг шалгах
 2. Ачаа өргөх машинаар ажил гүйцэтгэх үед үйлдвэрлэл явуулах төсөл, технологийн горим аюулгүй ажиллагааны дүрмийг биелүүлж байгаа байдлыг шалгаж, шаардлагатай үед ачааг зөв баглах, оосорлох, хураах, сумт краныг зөв байрлуулах ба хувийн аюулгүй ажиллагааг сахиулах, цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд ба гүүрэн хөдөлгөөнт дамнуурт кран дээр ажиллах үед зөвшөөрөл нарядын системийг мөрдүүлэх
 3. Улсын хяналтын байгууллагаас өргөх байгууламжийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг шалгах үед бэлтгэлийг хангуулан, биеэр оролцох
 4. Крантай холбоотой ажилладаг мэргэжлийн ажилчид, ажилтныг хууль, дүрэм, журам, гарын авлагаар хангана

Хариу 4

Асуулт №100. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Гэрээт мэргэжлийн байгууллага краны засвар үйлчилгээг чанартай хийж байгаад хяналт тавина
 2. Ачаа өргөх машинаар ажил гүйцэтгэх үед үйлдвэрлэл явуулах төсөл, технологийн горим аюулгүй ажиллагааны дүрмийг биелүүлж байгаа байдлыг шалгаж, шаардлагатай үед ачааг зөв баглах, оосорлох, хураах, сумт краныг зөв байрлуулах ба хувийн аюулгүй ажиллагааг сахиулах, цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд ба гүүрэн хөдөлгөөнт дамнуурт кран дээр ажиллах үед зөвшөөрөл нарядын системийг мөрдүүлэх
 3. Улсын хяналтын байгууллагаас өргөх байгууламжийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг шалгах үед бэлтгэлийг хангуулан, биеэр оролцох
 4. Ачаа өргөх машин ажлын үед ямар нэг гэмтэл, аюулгүй ажиллагааны зөрчил илэрвэл хяналт тавих эрх бүхий ажилтнаас уг зөрчил гэмтлийг арилгуулах арга хэмжээ авах бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд уг машиныг ажиллуулахыг хориглон зогсооно

Хариу 1

Асуулт №101. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Улсын хяналтын байгууллагаас өргөх байгууламжийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг шалгах үед бэлтгэлийг хангуулан, биеэр оролцох
 2. Хоёр буюу түүнээс олон кранаар нэг ачааг өргөх нөхцөлд уг ажлыг биечлэн удирдан гүйцэтгүүлнэ
 3. Ачаа өргөх машин ажлын үед ямар нэг гэмтэл, аюулгүй ажиллагааны зөрчил илэрвэл хяналт тавих эрх бүхий ажилтнаас уг зөрчил гэмтлийг арилгуулах арга хэмжээ авах бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд уг машиныг ажиллуулахыг хориглон зогсооно
 4. Засвар хийсэн краныг ажилд оруулж ашиглах зөвшөөрлийг олгох

Хариу 2

Асуулт №102. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машин, ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэл, ээлжийн тоног, сав, замын ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа ба техникийн байдалд хяналт тавьж, дүрэм зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, биелэлтэд нь хяналт тавих
 2. Улсын хяналтын байгууллага, бусад газраас ирүүлсэн, мөн өөрөө өгсөн албан шаардлага, даалгаварын биелэлт, мөн краны зам, ачаа өргөх машины засвар үйлчилгээний график, оосорлох хэрэгсэл ба ээлжийн тоног, савны үзлэг үйлчилгээний хэрэгжилтийг шалгах
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх ажлыг хариуцан ажиллана
 4. Ачаа өргөх машинд үйлчлэх ажилчид, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарын аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын биелэлтэнд хяналт тавьж тэдгээр хүмүүст холбогдох заавар, эрхийн үнэмлэх байгаа эсэхийг шалгах

Хариу 3

Асуулт №103. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн үүрэг. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Энэ дүрмийн заалтын дагуу улсын хяналтын байгууллагад бүртгэгддэггүй ачаа өргөх машин, ачаа оосорлох сольдог хэрэгсэлд магадлал хийж ашиглах зөвшөөрөл олгох ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх
 2. Ачаа өргөх машинд үйлчлэх ажилчид, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарын аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын биелэлтэнд хяналт тавьж тэдгээр хүмүүст холбогдох заавар, эрхийн үнэмлэх байгаа эсэхийг шалгах
 3. Өргөх ачааны жинг тогтоон, жагсаалт гаргаж өгнө
 4. Ачаа өргөх машин ажлын үед ямар нэг гэмтэл, аюулгүй ажиллагааны зөрчил илэрвэл хяналт тавих эрх бүхий ажилтнаас уг зөрчил гэмтлийг арилгуулах арга хэмжээ авах бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд уг машиныг ажиллуулахыг хориглон зогсооно

Хариу 3

Асуулт №104. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ээлжит техникийн магадлалыг хугацаанд нь хийгээгүй
 2. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас болон өөрийн өгсөн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг хангуулах талаарх шаардлагыг биелүүлээгүй
 3. Засвар үйлчилгээ хийчихээд хэсэгчилсэн техникийн магадлал хийгээгүй
 4. Тоормос, ган татлага, түүний бэхэлгээ, гинж, дэгээ, эргүүлэг, дугуй, замын төгсгөлийн тулгуур ба хамгаалах хязгаарлах хэрэгсэл /даац, өндөр, шилжилт, хөдөлгөөнийг хязгаарлагч ба дохиоллын систем/-д гэмтэл согог илэрсэн, краны цахилгаан схем үйлдвэрийн зурагтай тохирохгүй байх

Хариу 3

Асуулт №105. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ээлжит техникийн үйлчилгээг хийгээгүй
 2. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас болон өөрийн өгсөн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг хангуулах талаарх шаардлагыг биелүүлээгүй
 3. Тоормос, ган татлага, түүний бэхэлгээ, гинж, дэгээ, эргүүлэг, дугуй, замын төгсгөлийн тулгуур ба хамгаалах хязгаарлах хэрэгсэл /даац, өндөр, шилжилт, хөдөлгөөнийг хязгаарлагч ба дохиоллын систем/-д гэмтэл согог илэрсэн, краны цахилгаан схем үйлдвэрийн зурагтай тохирохгүй байх
 4. Даацын металл хийцүүдэд гажилт, ан цав үүссэн

Хариу 1

Асуулт №106. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Тоормос, ган татлага, түүний бэхэлгээ, гинж, дэгээ, эргүүлэг, дугуй, замын төгсгөлийн тулгуур ба хамгаалах хязгаарлах хэрэгсэл /даац, өндөр, шилжилт, хөдөлгөөнийг хязгаарлагч ба дохиоллын систем/-д гэмтэл согог илэрсэн, краны цахилгаан схем үйлдвэрийн зурагтай тохирохгүй байх
 2. Кранд цэвэрлэгээ хийгээгүй тос, тоосонд дарагдсан байх
 3. Даацын металл хийцүүдэд гажилт, ан цав үүссэн
 4. Краны замд гэмтэл илэрсэн

Хариу 2

Асуулт №107. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. 1. Даацын металл хийцүүдэд гажилт, ан цав үүссэн
 2. Краны замд гэмтэл илэрсэн
 3. Краныг цахилгааны тэжээлд холбоогүй
 4. Аттестатчлах шалгалт өгөөгүй болон мэргэжлийн үнэмлэхгүй оператор, оосорлогчоор үйлчлүүлж байгаа, түүнчлэн бүрэн бүтэн байдал ба кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарыг тушаалаар томилоогүй

Хариу 3

Асуулт №108. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны замд гэмтэл илэрсэн
 2. Аттестатчлах шалгалт өгөөгүй болон мэргэжлийн үнэмлэхгүй оператор, оосорлогчоор үйлчлүүлж байгаа, түүнчлэн бүрэн бүтэн байдал ба кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарыг тушаалаар томилоогүй
 3. Ачаа өргөх машиныг улсын хяналтын байгууллагад бүртгүүлсэн баримт бичиг буюу паспорт байхгүй
 4. Оосорлогч дохиочдын ахлагчийг томилоогүй

Хариу 4

Асуулт №109. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч эзгүй байгаа
 2. Аттестатчлах шалгалт өгөөгүй болон мэргэжлийн үнэмлэхгүй оператор, оосорлогчоор үйлчлүүлж байгаа, түүнчлэн бүрэн бүтэн байдал ба кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарыг тушаалаар томилоогүй
 3. Ачаа өргөх машиныг улсын хяналтын байгууллагад бүртгүүлсэн баримт бичиг буюу паспорт байхгүй
 4. Өргөн, шилжүүлж байгаа ачааны төрөл ба жинд тохирсон ачаа оосорлох хэрэгсэл, сав байхгүй буюу тэдгээр нь гэмтэлтэй

Хариу 1

Асуулт №110. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг улсын хяналтын байгууллагад бүртгүүлсэн баримт бичиг буюу паспорт байхгүй
 2. Засвар үйлчилгээ хийчихээд хэсэгчилсэн техникийн магадлал хийгээгүй
 3. Өргөн, шилжүүлж байгаа ачааны төрөл ба жинд тохирсон ачаа оосорлох хэрэгсэл, сав байхгүй буюу тэдгээр нь гэмтэлтэй
 4. Газардуулгын байгууламж буюу цахилгаан тоноглолд гэмтэл гарсан

Хариу 2

Асуулт №111. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өргөн, шилжүүлж байгаа ачааны төрөл ба жинд тохирсон ачаа оосорлох хэрэгсэл, сав байхгүй буюу тэдгээр нь гэмтэлтэй
 2. Газардуулгын байгууламж буюу цахилгаан тоноглолд гэмтэл гарсан
 3. Ээлжит техникийн үйлчилгээг хийгээгүй
 4. Аваар осол гарч болох бусад зөрчил илэрсэн

Хариу 3

Асуулт №112. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас болон өөрийн өгсөн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг хангуулах талаарх шаардлагыг биелүүлээгүй
 2. Даацын металл хийцүүдэд гажилт, ан цав үүссэн
 3. Аттестатчлах шалгалт өгөөгүй болон мэргэжлийн үнэмлэхгүй оператор, оосорлогчоор үйлчлүүлж байгаа, түүнчлэн бүрэн бүтэн байдал ба кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарыг тушаалаар томилоогүй
 4. Краныг цахилгааны тэжээлд холбоогүй

Хариу 4

Асуулт №113. Дараах тохиолдолд ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч нь ачаа өргөх машиныг ажилд гаргахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Тоормос, ган татлага, түүний бэхэлгээ, гинж, дэгээ, эргүүлэг, дугуй, замын төгсгөлийн тулгуур ба хамгаалах хязгаарлах хэрэгсэл /даац, өндөр, шилжилт, хөдөлгөөнийг хязгаарлагч ба дохиоллын систем/-д гэмтэл согог илэрсэн, краны цахилгаан схем үйлдвэрийн зурагтай тохирохгүй байх
 2. Аттестатчлах шалгалт өгөөгүй болон мэргэжлийн үнэмлэхгүй оператор, оосорлогчоор үйлчлүүлж байгаа, түүнчлэн бүрэн бүтэн байдал ба кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нарыг тушаалаар томилоогүй
 3. Краны паспорт хөтлөөгүй
 4. Газардуулгын байгууламж буюу цахилгаан тоноглолд гэмтэл гарсан

Хариу 3

Асуулт №114. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн эрх. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Байгууллагад ашиглагдаж байгаа ачаа өргөх машины техникийн байдал, тэдгээрт үйлчлэх ажилчид, инженер техникийн ажилтны дүрэм биелүүлж байгаа байдалд тогтоосон журмаар ажлын ба ажлын бус цагт хяналт тавьж шалгах
 2. Бүрэн бүтэн байдал ба кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчдаас өргөх машины аюул осолгүй ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бичиг баримт шаардан гаргуулах
 3. Гарсан зөрчилд торгууль шийтгэвэр тавих
 4. Осол аваар гарч болох зөрчилтэй ачаа өргөх машины ажиллагааг хориглон зогсоох, лацдах

Хариу 3

Асуулт №115. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн эрх. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Зөрчил гаргасан этгээдийг ажлаас халах
 2. Бүрэн бүтэн байдал ба кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчдаас өргөх машины аюул осолгүй ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бичиг баримт шаардан гаргуулах
 3. Осол аваар гарч болох зөрчилтэй ачаа өргөх машины ажиллагааг хориглон зогсоох, лацдах
 4. Шаардлагатай үед илэрсэн зөрчлийг арилгуулах хугацааг заасан албан шаардлагыг цех, хэлтэс, байгууллагын удирдлагад өгч биелэлтийг шаардах

Хариу 1

Асуулт №116. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн эрх. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Осол аваар гарч болох зөрчилтэй ачаа өргөх машины ажиллагааг хориглон зогсоох, лацдах
 2. Гаргасан зөрчлөө арилгахгүй байгаа этгээдийг албадан хөдөлмөр эрхлүүлэх
 3. Шаардлагатай үед илэрсэн зөрчлийг арилгуулах хугацааг заасан албан шаардлагыг цех, хэлтэс, байгууллагын удирдлагад өгч биелэлтийг шаардах
 4. Мөрдөгдөж байгаа дүрэм, заавар зөрчигчдөд хариуцлага хүлээлгүүлэх тухай асуудал тавих

Хариу 2

Асуулт №117. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн эрх. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Бүрэн бүтэн байдал ба кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчдаас өргөх машины аюул осолгүй ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бичиг баримт шаардан гаргуулах
 2. Осол аваар гарч болох зөрчилтэй ачаа өргөх машины ажиллагааг хориглон зогсоох, лацдах
 3. Мөрдөгдөж байгаа дүрэм, заавар зөрчигчдөд хариуцлага хүлээлгүүлэх тухай асуудал тавих
 4. Гарсан зөрчилд торгууль шийтгэвэр тавих

Хариу 4

Асуулт №118. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийн эрх. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Байгууллагад ашиглагдаж байгаа ачаа өргөх машины техникийн байдал, тэдгээрт үйлчлэх ажилчид, инженер техникийн ажилтны дүрэм биелүүлж байгаа байдалд тогтоосон журмаар ажлын ба ажлын бус цагт хяналт тавьж шалгах
 2. Шаардлагатай үед илэрсэн зөрчлийг арилгуулах хугацааг заасан албан шаардлагыг цех, хэлтэс, байгууллагын удирдлагад өгч биелэлтийг шаардах
 3. Зөрчил гаргасан этгээдийг ажлаас халах
 4. Мөрдөгдөж байгаа дүрэм, заавар зөрчигчдөд хариуцлага хүлээлгүүлэх тухай асуудал тавих

Хариу 3

 

Краны операторчны үүрэ

Асуулт №119. Аль нь краны операторчны үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжид бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна
 4. Ажил эхлэхийн өмнө өргөгчийн бэхэлгээ, ган татлаганы байдлыг шалгаж байна
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх

Хариу 4

Асуулт №120. Аль нь краны операторчны үүрэг вэ?

 1. Ажил эхлэхийн өмнө даац хязгаарлагчийн ажиллагааг шалгаад, өргөгчийг ачаалалгүйгээр ажиллуулж үзэж байна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжид бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна
 3. Кран өргөх төхөөрөмжийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна
 4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж байна
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх

Хариу 1

Асуулт №121. Аль нь кран, өргөх төхөөрөмжийн операторчны үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ойр орчимд талбайг чөлөөтэй байлгах ба өргөгчийн дор хүн байгаа эсэхэд байнга анхаарч ажиллана
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна
 4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж байна
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх

Хариу 2

Асуулт №122. Аль нь краны операторчны үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжид бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ажиллуулах бүрдээ орчны хүмүүст анхааруулга өгч байна
 4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж байна
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх

Хариу 3

Асуулт №123. Аль нь краны операторчны үүрэг вэ?

 1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байна
 2. Кран, өргөх төхөөрөмжид бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна
 4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж байна
 5. Кран, өргөх төхөөрөмжид гаж дуу чимээ гарвал түүнийг зогсоож удирдлагад мэдэгдэнэ

Хариу 5

Асуулт №124. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ?

 1. Краны паспорт хэвийн хөтлөгдөж байгаа эсэх
 2. Бусад ажилчид аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авсан эсэх
 3. Редукторт тос байгаа эсэх
 4. Өргөгчийн барилгын хананд болон зүүх консольд бэхэлсэн бэхэлгээг шалгана

Хариу 4

Асуулт №125. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ?

 1. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 2. Бусад ажилчид аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авсан эсэх
 3. Редукторт тос байгаа эсэх
 4. Ган татлаганы элэгдэл гологдол болгох нормын хэмжээнд хүртэл элэгдсэн эсэхийг шалгах

Хариу 1

Асуулт №126. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ?

 1. Өргөгчийн паспорт хэвийн хөтлөгдөж байгаа эсэх
 2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана
 3. Редукторт тос байгаа эсэх
 4. Ган татлаганы элэгдэл гологдол болгох нормын хэмжээнд хүртэл элэгдсэн эсэхийг шалгах

Хариу 2

Асуулт №127. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ?

 1. Краны паспорт хэвийн хөтлөгдөж байгаа эсэх
 2. Бусад ажилчид аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авсан эсэх
 3. Краны тогтворжилт, бэхэлгээ хэвийн эсэх
 4. Ган татлаганы элэгдэл гологдол болгох нормын хэмжээнд хүртэл элэгдсэн эсэхийг шалгах

Хариу 3

Асуулт №128. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ?

 1. Краны паспорт хэвийн хөтлөгдөж байгаа эсэх
 2. Бусад ажилчид аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авсан эсэх
 3. Редукторт тос байгаа эсэх
 4. Краныг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ

Хариу 4

Асуулт №129. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ?

 1. Краныг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ
 2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана
 3. Краны баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 4. Краныг ашиглах зөвшөөрөл авсан эсэх

Хариу 4

Асуулт №130. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ?

 1. Гинж чангалагч найдвартай чангалагдсан эсэх
 2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана
 3. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 4. Краны тогтворжилт болон барилгад бэхэлсэн бэхэлгээг шалгана

Хариу 1

Асуулт №131. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ?

 1. Краныг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ
 2. Хурд хязгаарлагчийн ажиллагаа хэвийн эсэх
 3. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 4. Краны тогтворжилт болон барилгад бэхэлсэн бэхэлгээг шалгана

Хариу 2

Асуулт №132. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ?

 1. Краныг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ
 2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана
 3. Краны паспорт бүрэн хөтлөгдсөн эсэх
 4. Краны тогтворжилт болон барилгад бэхэлсэн бэхэлгээг шалгана

Хариу 3

Асуулт №133. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ?

 1. Краныг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ
 2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана
 3. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 4. Тоормосны тохиргоог хэмжиж үзэх

Хариу 4

Асуулт №134. Аль нь краны операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ?

 1. Краныг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ
 2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана
 3. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 4. Оосоролгч дохиочид үнэмлэхтэй эсэх

Хариу 4

Асуулт №135. Аль нь краны операторчны үүрэг биш вэ?

 1. Краны паспортын хөтлөлт хэвийн эсэхийг шалгана
 2. Кранд гаж дуу чимээ гарвал түүнийг зогсоож удирдлагад мэдэгдэнэ
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ойр орчимд талбайг чөлөөтэй байлгах, түүний дор хүн байгаа эсэхэд байнга анхаарч ажиллана
 4. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана

Хариу 1

Асуулт №136. Аль нь краны операторчны үүрэг биш вэ?

 1. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 2. Кранд гаж дуу чимээ гарвал түүнийг засаад ажлыг үргэлжлүүлнэ
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ойр орчимд талбайг чөлөөтэй байлгах, түүний дор хүн байгаа эсэхэд байнга анхаарч ажиллана
 4. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана

Хариу 2

Асуулт №137. Аль нь краны операторчны үүрэг биш вэ?

 1. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 2. Кранд гаж дуу чимээ гарвал түүнийг зогсоож удирдлагад мэдэгдэнэ
 3. Ээлжит магадлалыг хугацаанд нь хийж байна
 4. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг шалгана

Хариу 3

Асуулт №138. Аль нь краны операторчны үүрэг биш вэ?

 1. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана
 2. Кранд гаж дуу чимээ гарвал түүнийг зогсоож удирдлагад мэдэгдэнэ
 3. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ойр орчимд талбайг чөлөөтэй байлгах ба өргөгчийн дор хүн байгаа эсэхэд байнга анхаарч ажиллана
 4. Ажилчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгнө

Хариу 4

Асуулт №139. Операторчны мэдвэл зохих зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ажиллаж байгаа краныхаа бүтэц, ажиллах зарчим
 2. Засвар, техникийн үйлчилгээ хийх технологи
 3. Ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллах зарчим, шалгах арга
 4. “Краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”, бусад холбогдох журмууд
 5. Ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын тухай

Хариу 2

Асуулт №140. Операторчны мэдвэл зохих зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ажиллаж байгаа краныхаа бүтэц, ажиллах зарчим
 2. Ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллах зарчим, шалгах арга
 3. Ган татлагыг гологдол болгох норм
 4. “Краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”, бусад холбогдох журмууд
 5. Ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын тухай

Хариу 3

Асуулт №141. Операторчны мэдвэл зохих зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ажиллаж байгаа краныхаа бүтэц, ажиллах зарчим
 2. Цахилгаан байгууламжийн дүрэм
 3. Ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллах зарчим, шалгах арга
 4. “Краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”, бусад холбогдох журмууд
 5. Ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын тухай

Хариу 2

Асуулт №142. Операторчны мэдвэл зохих зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ажиллаж байгаа краныхаа бүтэц, ажиллах зарчим
 2. Ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллах зарчим, шалгах арга
 3. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, бусад холбогдох журмууд
 4. Кран угсрах технологи
 5. Ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын тухай

Хариу 4

 

Оосорлогч дохиочны үүрэг

Асуулт №143. Оосорлогч дохиочны ээлжит мэдлэгийн шалгалтыг мэргэжлийн комиссоор ямар хугацаанд шалгуулах вэ?

 1. 12 сард нэгээс цөөнгүй удаа
 2. Хоёр жил тутамд нэгээс доошгүй удаа
 3. Гурван жил тутамд нэгээс доошгүй удаа

Хариу 1

 Асуулт №144. Оосорлогч дохиочин  хэний эсвэл ямар байгууллагын, тушаалаар томилогдон ажиллах вэ?

 1. Хяналтын байгууллагын тушаалаар
 2. Бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийн тушаалаар
 3. Эзэмшигч эсвэл ашиглагч байгууллагын, тушаалаар

Хариу 3

Асуулт №145. Нэг кранд үйлчлэх оосорлогч дохиочны тоог хэн тогтоож өгдөг вэ?

 1. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч
 2. Оосорлогчдын ахлагч
 3. Мэргэжлийн хяналтын газар
 4. Кранаа гадны байгууллагад түрээслэж байгаа нөхцөлд кран эзэмшигч

Хариу 1

Асуулт №146. Нэг кранд үйлчлэх оосорлогч дохиочны тоог хэн тогтоож өгдөг вэ?

 1. Оосорлогчдын ахлагч
 2. Мэргэжлийн хяналтын газар
 3. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч
 4. Кранаа гадны байгууллагад түрээсэлж байгаа нөхцөлд кран эзэмшигч

Хариу 3

Асуулт №147. Оосорлогч дохиочны мэдлэгийн давтан шалгалтыг доор заасан нөхцөлд авна. Үүнд алийг буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ээлжит шалгалтыг 12 сард 1-ээс доошгүй удаа
 2. Нэг үйлдвэрээс нөгөөд шилжихэд
 3. Улсын байцаагчийн шаардлагаар
 4. Эмнэлэгт хэвтээд гарч ирсэн бол

Хариу 4

Асуулт №148. Оосорлогч дохиочны мэдлэгийн давтан шалгалтыг доор заасан нөхцөлд авна. Үүнд алийг буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ээлжит шалгалтыг сард нэгээс доошгүй удаа
 2. Нэг үйлдвэрээс нөгөөд шилжихэд
 3. Улсын байцаагчийн шаардлагаар
 4. Мэргэжлийн ажлаа 12 сараас дээш хугацаагаар хийлгүй завсардсан бол

Хариу 1

Асуулт №149.  Оосорлогч дохиочны мэдлэгийн давтан шалгалтыг доор заасан нөхцөлд авна. Үүнд алийг буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ээлжит шалгалтыг 12 сард 1-ээс доошгүй удаа
 2. Үйлдвэрийн нэг бригадаас нөгөөд шилжсэн
 3. Улсын байцаагчийн шаардлагаар
 4. Мэргэжлийн ажлаа 12 сараас дээш хугацаагаар хийлгүй завсардсан бол

Хариу 2

Асуулт №150. Оосорлогч дохиочны мэдлэгийн давтан шалгалтыг доор заасан нөхцөлд авна. Үүнд алийг буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ээлжит шалгалтыг 12 сард 1-ээс доошгүй удаа
 2. Нэг үйлдвэрээс нөгөөд шилжихэд
 3. Кранчны хүсэлтээр
 4. Мэргэжлийн ажлаа 12 сараас дээш хугацаагаар хийлгүй завсардсан бол

Хариу 3

Асуулт №151. Оосорлогч дохиочны үүрэгт аль нь хамаарагдахгүй вэ?

 1. Оосорлогч нь краныг тэжээх цахилгааны эх үүсвэр /цахилгааны шит/-ийн байрлалыг мэддэг байх
 2. Шаардлагатай үед краныг цахилгаан шугамнаас салгаж чаддаг байх ёстой
 3. Кранчныг ажил үүргээр ханган ажиллах
 4. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шууд удирдлага дор ажиллана

Хариу 3

Асуулт №152. Оосорлогч дохиочны үүрэгт аль нь хамаарагдахгүй вэ?

 1. Оосорлогч нь краныг тэжээх цахилгааны эх үүсвэр /цахилгааны шит/-ийн байрлалыг мэддэг байх
 2. Ачаа өргөх тэнжээ, тар саванд туршилт, үйлчилгээ хийдэг байх
 3. Шаардлагатай үед краныг цахилгаан шугамнаас салгаж чаддаг байх ёстой
 4. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шууд удирдлага дор ажиллана

Хариу 2

Асуулт №153. Оосорлогч дохиочны үүрэгт аль нь хамаарагдахгүй вэ?

 1. Оосорлогч нь краныг тэжээх цахилгааны эх үүсвэр /цахилгааны шит/-ийн байрлалыг мэддэг байх
 2. Шаардлагатай үед краныг цахилгаан шугамд холбож чаддаг байх ёстой
 3. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шууд удирдлага дор ажиллана

Хариу 2

Асуулт №154. Оосорлогч дохиочны мэдвэл зохих зүйлс. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Үйлчилж байгаа краныхаа бүтэц, ажиллах зарчим
 2. Тэнжээ ачаа оосорлох хэрэгслийг гологдол болгох журам
 3. Кранд ээлжийн үйлчилгээ хийх журам
 4. Ачаа оосорлох арга хэлбэр

Хариу 3

Асуулт №155. Оосорлогч дохиочны мэдвэл зохих зүйлс. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа оосорлох хэрэгслийг магадлан турших
 2. Ачааг оосорлох хэрэгслийг сонгох, хэрэглэх талаар
 3. Ачааг өргөж, шилжүүлэх, буулгах үеийн харьцах дохиог сайн мэддэг байх
 4. Цахилгаан хүчдэлд нэрвэгдсэн хүнийг цахилгааны гүйдлээс чөлөөлж, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх аргууд

Хариу 1

Асуулт №156. Оосорлогч дохиочны мэдвэл зохих зүйлс. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Үйлчилж байгаа краныхаа бүтэц, ажиллах зарчим
 2. Тэнжээ ба бусад ачаа оосорлох хэрэгслийг сэргээн засварлах технологи
 3. Ачааг өргөж, шилжүүлэх, буулгах үеийн харьцах дохиог сайн мэддэг байх
 4. Цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд сумт краныг аюулгүй ашиглах журам

Хариу 2

Асуулт №157. Оосорлогч дохиочны мэдвэл зохих зүйлс. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг өргөж, шилжүүлэх, буулгах үеийн харьцах дохиог сайн мэддэг байх
 2. Цахилгаан хүчдэлд нэрвэгдсэн хүнийг цахилгааны гүйдлээс чөлөөлж, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх аргууд
 3. Краныг цахилгаан тэжээлд холбох аргыг
 4. Цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд сумт краныг аюулгүй ашиглах журам

Хариу 3

Асуулт №158. Оосорлогч дохиочны мэдвэл зохих зүйлс аль нь вэ?

 1. Кранд ээлжийн үйлчилгээ хийх журам
 2. Ачаа оосорлох хэрэгслийг магадлан турших
 3. Үйлчилж байгаа краныхаа бүтэц, ажиллах зарчим
 4. Тэнжээ ба бусад ачаа оосорлох хэрэгслийг сэргээн засварлах технологи

Хариу 3

Асуулт №159. Оосорлогч-дохиочны мэдвэл зохих зүйлс аль нь вэ?

 1. Цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд сумт краныг аюулгүй ашиглах журам
 2. Кранд ээлжийн үйлчилгээ хийх журам
 3. Ачаа оосорлох хэрэгслийг магадлан турших
 4. Тэнжээ ба бусад ачаа оосорлох хэрэгслийг сэргээн засварлах технологи

Хариу 1

Асуулт №160. Оосорлогч дохиочны мэдвэл зохих зүйлс аль нь вэ?

 1. Кранд ээлжийн үйлчилгээ хийх журам
 2. Цахилгаан хүчдэлд нэрвэгдсэн хүнийг цахилгааны гүйдлээс чөлөөлж, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх аргууд
 3. Ачаа оосорлох хэрэгслийг магадлан турших
 4. Тэнжээ ба бусад ачаа оосорлох хэрэгслийг сэргээн засварлах технологи

Хариу 2

Асуулт №161. Оосорлогч дохиочны мэдвэл зохих зүйлс аль нь вэ?

 1. Кранд ээлжийн үйлчилгээ хийх журам
 2. Ачаа оосорлох хэрэгслийг магадлан турших
 3. Тэнжээ ба бусад ачаа оосорлох хэрэгслийг сэргээн засварлах технологи
 4. Тэнжээ ба бусад ачаа оосорлох хэрэгсэл ба савыг гологдол гаргах журам

Хариу 4

Асуулт №162. Оосорлогч дохиочны мэдвэл зохих зүйлс аль нь вэ?

 1. Кранд ээлжийн үйлчилгээ хийх журам
 2. Ачаа оосорлох хэрэгслийг магадлан турших
 3. Ачааг өргөж, шилжүүлэх, буулгах үеийн харьцах дохиог сайн мэддэг байх
 4. Тэнжээ ба бусад ачаа оосорлох хэрэгслийг сэргээн засварлах технологи

Хариу 3

Асуулт №163. Ажил эхлэхийн өмнөх оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өргөх ачааны жин, овор хэмжээнд тохируулж оосорлох хэрэгслийг сонгож бэлтгэх
 2. Ачаа оосорлох хэрэгсэл ба савны бүрэн бүтэн байдал, шалгасан хугацаа, даацийн пайз тэмдэг болон савны зориулалт, багтаамж, хувийн жин, өргөх ачааны даацыг саван дээр бичсэн эсэхийг шалгана
 3. Кран өргөх ачааг жигнэж жинг нь тодорхойлно
 4. Ажлын байрны гэрэлтүүлгийг шалгана. Гэрэлтүүлэг хангалтгүй байвал аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид мэдэгдэнэ

Хариу 3

Асуулт №164. Ажил эхлэхийн өмнөх оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өргөх ачааны жин, овор хэмжээнд тохируулж оосорлох хэрэгслийг сонгож бэлтгэх
 2. Ачааг ачааны ган татлагаар баглаж бэлдэнэ
 3.  Ачаа оосорлох хэрэгсэл ба савны бүрэн бүтэн байдал, шалгасан хугацаа, даацийн пайз тэмдэг болон савны зориулалт, багтаамж, хувийн жин, өргөх ачааны даацыг саван дээр бичсэн эсэхийг шалгана
 4. Ажлын байрны гэрэлтүүлгийг шалгана. Гэрэлтүүлэг хангалтгүй байвал аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид мэдэгдэнэ

Хариу 2

Асуулт №165. Ажил эхлэхийн өмнөх оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Кранчинд анхааралтай байхыг сануулна
 2. Өргөх ачааны жин, овор хэмжээнд тохируулж оосорлох хэрэгслийг сонгож бэлтгэх
 3. Ачаа оосорлох хэрэгсэл ба савны бүрэн бүтэн байдал, шалгасан хугацаа, даацийн пайз тэмдэг болон савны зориулалт, багтаамж, хувийн жин, өргөх ачааны даацыг саван дээр бичсэн эсэхийг шалгана
 4.  Ажлын байрны гэрэлтүүлгийг шалгана. Гэрэлтүүлэг хангалтгүй байвал аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид мэдэгдэнэ.

Хариу 1

Асуулт №166. Ажил эхлэхийн өмнөх оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өргөх ачааны жин, овор хэмжээнд тохируулж оосорлох хэрэгслийг сонгож бэлтгэх
 2. Ачаа оосорлох хэрэгсэл ба савны бүрэн бүтэн байдал, шалгасан хугацаа, даацийн пайз тэмдэг болон савны зориулалт, багтаамж, хувийн жин, өргөх ачааны даацыг саван дээр бичсэн эсэхийг шалгана
 3. Дуут дохио өгч анхааруулна
 4. Ажлын байрны гэрэлтүүлгийг шалгана. Гэрэлтүүлэг хангалтгүй байвал аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид мэдэгдэнэ

Хариу 3

Асуулт №167. Ажил эхлэхийн өмнөх оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өргөх ачааны жин, овор хэмжээнд тохируулж оосорлох хэрэгслийг сонгож бэлтгэх
 2. Ачаа оосорлох хэрэгсэл ба савны бүрэн бүтэн байдал, шалгасан хугацаа, даацийн пайз тэмдэг болон савны зориулалт, багтаамж, хувийн жин, өргөх ачааны даацыг саван дээр бичсэн эсэхийг шалгана
 3. Ажлын байрны гэрэлтүүлгийг шалгана. Гэрэлтүүлэг хангалтгүй байвал аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид мэдэгдэнэ
 4. Ажил эхлэх болсноо ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид мэдэгдэнэ

Хариу 4

Асуулт №168. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг оосорлож дэгээнд өлгөхдөө оосорлох схемийн дагуу гүйцэтгэнэ. Ховор өргөдөг, оосорлох зураг, схем байхгүй ачааг оосорлохдоо зөвхөн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн удирдлагаар гүйцэтгэнэ
 2. Ачааны жинг урьдчилан тогтооно. Шаардлагатай бол жингийн жагсаалт ба даацын пайз, тэмдэгтэй тулгаж шалгана
 3. Ачааг оосорлохдоо ачааны үндсэн цул биеийг татлага ба гинжээр баглаж боон чанга зангидаад, оосорлож өргөнө
 4. Өргөж шилжүүлэх явцад ачааны зарим хэсэг /банз, бөөрөнхий мод, төмөр зэрэг/ салж унахааргүй байнгын тогтвортой байдлыг хангах ачааг оосорлоно

Хариу 3

Асуулт №169. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг оосорлож дэгээнд өлгөхдөө задрахгүй, сулрахгүй байхаар зангидаж гүйцэтгэнэ
 2. Ачааны жинг урьдчилан тогтооно. Шаардлагатай бол жингийн жагсаалт ба даацын пайз, тэмдэгтэй тулгаж шалгана
 3. Өргөж шилжүүлэх явцад ачааны зарим хэсэг /банз, бөөрөнхий мод, төмөр зэрэг/ салж унахааргүй байнгын тогтвортой байдлыг хангах ачааг оосорлоно
 4. Төмөр бетон эдлэл болон холбох элементээр оосорлодог ачаануудыг оосорлохдоо гогцоо, эргүүлгэн гархи, дэгээний байрлал нь оосорлолтын зураг, схемийг хангасан байвал зохино

Хариу 1

Асуулт №170. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг оосорлож дэгээнд өлгөхдөө оосорлох схемийн дагуу гүйцэтгэнэ. Ховор өргөдөг, оосорлох зураг, схем байхгүй ачааг оосорлохдоо зөвхөн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн удирдлагаар гүйцэтгэнэ
 2. Ачааны жинг урьдчилан тогтооно. Шаардлагатай бол жигнэж шалгана
 3. Ачааг оосорлохдоо ачааны үндсэн цул биеийг татлага ба гинжээр баглаж /арал, яс төмөр, их бие зэрэг/ зангилаа, мушгиралт, гогцоо үүсгэхгүйгээр оосорлож өргөнө
 4. Олон оосорлоготой тэнжээний хэрэглээгүй татлагын дэгээг ачааг шилжүүлэх замд тохиолдох зүйлд тээглэхгүй байхаар бэхэлнэ

Хариу 2

Асуулт №171. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг оосорлохдоо ачааны үндсэн цул биеийг татлага ба гинжээр баглаж /арал, яс төмөр, их бие зэрэг/ зангилаа, мушгиралт, гогцоо үүсгэхгүйгээр оосорлож өргөнө
 2. Өргөж шилжүүлэх явцад ачааны зарим хэсэг /банз, бөөрөнхий мод, төмөр зэрэг/ салж унахааргүй байнгын тогтвортой байдлыг хангах ачааг оосорлоно
 3. Олон салаатай тэнжээний хэрэглээгүй салааны дэгээг чигт нь сул унжуулсан байна
 4. Ачааг оосорлохдоо ачааны жин түүний оосорлох хэрэгслийн салааны тоо, налуугийн өнцөг зэргийг харгалзан тухайн ачаанд нь тохирох ачаа оосорлох хэрэгслийг сонгож авдаг байвал зохино

Хариу 3

Асуулт №172. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Олон оосорлоготой тэнжээний хэрэглээгүй татлагын дэгээг ачааны хажуугаар чигээр нь сул унжуулна
 2. Өргөх ачаа нь бусад ачаанд бэхлэгдээгүй, дарагдаагүй ба булагдаж, наалдаж, хөлдөөгүй болохыг магадлана
 3. Ачааг оосорлохдоо ачааны жин түүний оосорлох хэрэгслийн салааны тоо, налуугийн өнцөг зэргийг харгалзан тухайн ачаанд нь тохирох ачаа оосорлох хэрэгслийг сонгож авдаг байвал зохино
 4. Жижиг ширхэгтэй ачааг унахаас хамгаалсан зориулалт бүхий сав хэрэглэж өргөж шилжүүлэх ба тавиуртай тоосгыг автомашинд ачих, буулгах бол хашлагагүй өргөхийг зөвшөөрөх боловч хүмүүсийг холдуулсан нөхцөлд өргөж зөөж шилжүүлэх

Хариу 1

Асуулт №173. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааны жинг урьдчилан тогтооно. Шаардлагатай бол жингийн жагсаалт ба даацын пайз, тэмдэгтэй тулгаж шалгана
 2. Ачааг оосорлохдоо ачааны үндсэн цул биеийг татлага ба гинжээр баглаж /арал, яс төмөр, их бие зэрэг/ зангилаа, мушгиралт, гогцоо үүсгэхгүйгээр оосорлож өргөнө
 3. Өргөж шилжүүлэх явцад ачааны зарим хэсэг /банз, бөөрөнхий мод, төмөр зэрэг/ салж унахааргүй байнгын тогтвортой байдлыг хангах ачааг оосорлоно
 4. Жижиг ширхэгтэй ачааг өөрөө автоматаар ачаагаа асгадаг тусгай саванд хийж өргөнө

Хариу 4

Асуулт №174. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг оосорлож дэгээнд өлгөхдөө оосорлох схемийн дагуу гүйцэтгэнэ. Ховор өргөдөг, оосорлох зураг, схем байхгүй ачааг оосорлохдоо зөвхөн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн удирдлагаар гүйцэтгэнэ
 2. Ачааны жинг урьдчилан тогтооно. Шаардлагатай бол жингийн жагсаалт ба даацын пайз, тэмдэгтэй тулгаж шалгана
 3. Ачаа өргөх тэнжээ, таар саванд магадлал хийнэ
 4. Ачааг оосорлохдоо ачааны үндсэн цул биеийг татлага ба гинжээр баглаж /арал, яс төмөр, их бие зэрэг/ зангилаа, мушгиралт, гогцоо үүсгэхгүйгээр оосорлож өргөнө
 5. Олон оосорлоготой тэнжээний хэрэглээгүй татлагын дэгээг ачааг шилжүүлэх замд тохиолдох зүйлд тээглэхгүй байхаар бэхэлнэ

Хариу 3

Асуулт №175. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааны жинг урьдчилан тогтооно. Шаардлагатай бол жингийн жагсаалт ба даацын пайз, тэмдэгтэй тулгаж шалгана
 2. Ачааг оосорлохдоо ачааны үндсэн цул биеийг татлага ба гинжээр баглаж /арал, яс төмөр, их бие зэрэг/ зангилаа, мушгиралт, гогцоо үүсгэхгүйгээр оосорлож өргөнө
 3. Өргөж шилжүүлэх явцад ачааны зарим хэсэг /банз, бөөрөнхий мод, төмөр зэрэг/ салж унахааргүй байнгын тогтвортой байдлыг хангах ачааг оосорлоно
 4. Ачааг оосорлохдоо өөрийн баталгаатай зөв гэж үзсэн шийдлээр оосорлоно

Хариу 4

Асуулт №176. Ачааг оосорлож өлгөх үеийн оосорлогчийн үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Өргөж шилжүүлэх явцад ачааны зарим хэсэг /банз, бөөрөнхий мод, төмөр зэрэг/ салж унахааргүй байнгийн тогтвортой байдлыг хангах ачааг оосорлоно
 2. Төмөр бетон эдлэл болон холбох элементээр оосорлодог ачаануудыг оосорлохдоо гогцоо, эргүүлгэн гархи, дэгээний байрлал нь оосорлолтын зураг, схемийг хангасан байвал зохино
 3. Олон оосорлоготой тэнжээний хэрэглээгүй татлагын дэгээг ачааг шилжүүлэх замд тохиолдох зүйлд тээглэхгүй байхаар бэхэлнэ
 4. Өргөх ачаа нь бусад ачаанд бэхлэгдээгүй, дарагдаагүй ба булагдаж, наалдаж, хөлдөөгүй болохыг магадлана
 5. Ачааны жинг урьдчилан тогтооно. Шаардлагатай бол жигнэж шалгана

Хариу 5

Асуулт №177. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Жин тогтоогдоогүй, даац, овор хэтэрсэн
 2. Гэмтэлтэй буюу даацын пайз, тэмдэггүй ачаа оосорлох хэрэгсэл ба савыг ашиглах
 3. Барилгын том хэмжээний ханыг оосорлохдоо гар хүрэхгүй газар зөөврийн шат хэрэглэх
 4. Оосорлох зураг, схемд тусгагдаагүй аргаар ачааг оосорлох
 5. Татлага тэнжээний гогцоонд элдэв төмөр /гадас, түлхүүр, царил, хоолой/ хийж тогтоох, гараар залгасан татлагаар ачааг оосорлох

Хариу 3

Асуулт №178. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Жин тогтоогдоогүй, даац, овор хэтэрсэн ачааг урьдчилан дохио өгөхгүй, болгоомжгүй өргөх
 2. Оосорлох зураг, схемд тусгагдаагүй аргаар ачааг оосорлох
 3. Татлага тэнжээний гогцоонд элдэв төмөр /гадас, түлхүүр, царил, хоолой/ хийж тогтоох, гараар залгасан татлагаар ачааг оосорлох
 4. Хашлагагүй тавиуртай тоосгыг /аюултай бүсээс хүмүүсийг зайлуулсан нөхцөлд автомашин ба газарт буулгахаас бусад тохиолдолд/ өргөх
 5. Төмөр бетон буюу бусад ачааны угсралтын сэнжинд дэгээг цохиж оруулах

Хариу 1

Асуулт №179. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Хүлээн авах тусгай талбайгүй тагт, цонхны нүхээр ачаа оруулах ба гаргах
 2. Гэмтэлтэй буюу даацын пайз, тэмдэггүй ачаа оосорлох хэрэгсэл ба савыг ашиглахдаа сонор сэрэмж алдах
 3. Оосорлох зураг, схемд тусгагдаагүй аргаар ачааг оосорлох
 4. Татлага тэнжээний гогцоонд элдэв төмөр /гадас, түлхүүр, царил, хоолой/ хийж тогтоох, гараар залгасан татлагаар ачааг оосорлох
 5. Хашлагагүй тавиуртай тоосгыг /аюултай бүсээс хүмүүсийг зайлуулсан нөхцөлд автомашин ба газарт буулгахаас бусад тохиолдолд/ өргөх

Хариу 2

Асуулт №180. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Оосорлох зураг, схемд тусгагдаагүй аргаар ачааг оосорлохдоо анхаарлаа өөр зүйлд сарниулах
 2. Төмөр бетон буюу бусад ачааны угсралтын сэнжинд дэгээг цохиж оруулах
 3. Дэгээний эврээс оосорлосон тэнжээний татлагыг алх буюу бусад зүйлээр цохиж тэгшлэх
 4. Барилгын том хэмжээний ханыг зөөврийн шат хэрэглэж оосорлох. Шатыг ачаанд шатыг түшүүлж тавьж болохгүй
 5. Ачаанд дарагдсан ба хавчигдсан оосорлох хэрэгсэл /оосор, татлага, гинж/-ийг ачаа өргөх машинаар суллаж авах

Хариу 1

Асуулт №181. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Хашлагагүй тавиуртай тоосгыг /аюултай бүсээс хүмүүсийг зайлуулсан нөхцөлд автомашин ба газарт буулгахаас бусад тохиолдолд/ өргөх
 2. Дэгээний эврээс оосорлосон тэнжээний татлагыг алх буюу бусад зүйлээр цохиж тэгшлэх
 3. Барилгын том хэмжээний ханыг зөөврийн шат хэрэглэж оосорлох. Шатыг ачаанд шатыг түшүүлж тавьж болохгүй
 4. Татлага тэнжээний гогцоонд гадас, царилаас өөр зүйл ашиглах
 5. Ачааны дор хүмүүс байхад ачааг өргөх, буулгах, шилжүүлэхийг хориглоно

Хариу 4

Асуулт №182. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачаанд дарагдсан ба хавчигдсан оосорлох хэрэгсэл /оосор, татлага, гинж/-ийг ачаа өргөх машинаар суллаж авах
 2. Ачааны дор хүмүүс байхад ачааг өргөх, буулгах, шилжүүлэхийг хориглоно
 3. Өргөж, шилжүүлж, буулгаж байгаа ачааг татаж түлхэж чиглүүлэх
 4. Тогтворгүй байрлалтай ба хос эвэрт дэгээний нэг эврээс оосорлосон ачааг өргөх
 5. Гар аргаар залгасан татлагыг дахин нягталж шалгахгүйгээр хэрэглэх

Хариу 5

Асуулт №183. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачаанд дарагдсан ба хавчигдсан оосорлох хэрэгсэл /оосор, татлага, гинж/-ийг ачаа өргөх машинаар суллаж авах
 2. Ачааны дор хүмүүс байхад ачааг өргөх, буулгах, шилжүүлэхийг хориглоно
 3. Өргөж, шилжүүлж, буулгаж байгаа ачааг татаж түлхэж чиглүүлэх
 4. Тогтворгүй байрлалтай ба хос эвэрт дэгээний нэг эврээс оосорлосон ачааг өргөх
 5. Ачаан дээр хүн байлгаж өргөх нөхцөлд ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид мэдэгдээгүй байх

Хариу 5

Асуулт №184. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачаанд дарагдсан ба хавчигдсан оосорлох хэрэгсэл /оосор, татлага, гинж/-ийг ачаа өргөх машинаар суллаж авах
 2. Өргөж буулгах ачаа нь оосорлогч байрлаж байгаа талбайн түвшингээс түүний гар хүрэхгүй өндөрт байх үед оосорлогч ачааны дэргэд очих
 3. Бетонтой цутгагдсан, боолтоор бэхлэгдсэн ачаанд дарагдсан, газартай наалдаж хөлдсөн мөн булагдсан ачаа болон зууханд барьцалдаж царцсан үнс, металл зэргүүдийг салгахгүйгээр өргөх
 4. Ачааг өргөж шилжүүлж байгаа үед жингээр нь тэгшлэх ба ачааг унжиж байхад оосорлох хэрэгслийн байрыг засах
 5. Хүлээн авах тусгай талбайгүй тагт, цонхны нүхээр ачаа оруулах ба гаргах

Хариу 2

Асуулт №185. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Өргөж, шилжүүлж, буулгаж байгаа ачааг татаж түлхэж чиглүүлэх
 2. Тогтворгүй байрлалтай ба хос эвэрт дэгээний нэг эврээс оосорлосон ачааг өргөх
 3. Дээр нь хүн байрласан ачааг өргөх, шилжүүлэх
 4. Бетонтой цутгагдсан, боолтоор бэхлэгдсэн ачаанд дарагдсан, газартай наалдаж хөлдсөн мөн булагдсан ачаа болон зууханд барьцалдаж царцсан үнс, металл зэргийг өргөхдөө кранчинд онцгой анхааралтай зөөлөн өргөхийг сануулахгүйгээр дохио өгөх
 5. Ачааг өргөж шилжүүлж байгаа үед жингээр нь тэгшлэх ба ачааг унжиж байхад оосорлох хэрэгслийн байрыг засах

Хариу 4

Асуулт №186. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Дээр нь хүн байрласан ачааг өргөх, шилжүүлэх
 2. Бетонтой цутгагдсан, боолтоор бэхлэгдсэн ачаанд дарагдсан, газартай наалдаж хөлдсөн мөн булагдсан ачаа болон зууханд барьцалдаж царцсан үнс, металл зэргүүдийг салгахгүйгээр өргөх
 3. Ачааг тэгшлэх ба оосорлох хэрэгслийн байрыг засахдаа түүнийг 1м-ээс илүүгүй өндөрт өргөсөн байхыг
 4. Хүлээн авах тусгай талбайгүй тагт, цонхны нүхээр ачаа оруулах ба гаргах

Хариу 3

Асуулт №187. Ачааг өргөх үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Тогтворгүй байрлалтай ба хос эвэрт дэгээний нэг эврээс оосорлосон ачааг өргөх
 2. Дээр нь хүн байрласан ачааг өргөх, шилжүүлэх
 3. Бетонтой цутгагдсан, боолтоор бэхлэгдсэн ачаанд дарагдсан, газартай наалдаж хөлдсөн мөн булагдсан ачаа болон зууханд барьцалдаж царцсан үнс, металл зэргүүдийг салгахгүйгээр өргөх
 4. Ачааг өргөж шилжүүлж байгаа үед жингээр нь тэгшлэх ба ачааг унжиж байхад оосорлох хэрэгслийн байрыг засах
 5. Хүлээн авах тусгай талбайгүй тагт, цонхны нүхээр ачааг тусгай урт иштэй дэгээ хэрэглэхгүйгээр оруулах ба гаргах

Хариу 5

Асуулт №188. “Ачааг өргө” гэсэн дохиог өгөхийн өмнө оосорлогчийн гүйцэтгэх үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа зөв, найдвартай оосорлогдсон, ачаан дээр сул зүйл байгаа эсэх, шилжүүлэх замд тээглэх, шүргэлцэх зүйл байгаа эсэхийг шалгана
 2. Ачааны дэргэд болон өргөж байгаа ачаа ба барилгын хана, төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн бусад тоноглолын хооронд хүн байгаа эсэхийг магадлана
 3. Сумт кранаар ачааг өргөхдөө оосорлогч нь краны үл хөдлөх арал дээр, сум ба ачаа буух хэсэгт хүн байгаа эсэхийг шалгаж өөрөө аюултай бүсээс гарсны дараа дохиог өгнө
 4. Өргөх ачааны жин краны даацаас даваагүй эсэхийг нягталж шалгана

Хариу 4

Асуулт №189. “Ачааг өргө” гэсэн дохиог өгөхийн өмнө оосорлогчийн гүйцэтгэх үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа зөв, найдвартай оосорлогдсон, ачаан дээр сул зүйл байгаа эсэх, шилжүүлэх замд тээглэх, шүргэлцэх зүйл байгаа эсэхийг шалгана
 2. Талбайн гэрэлтүүлэг хангалттай эсэхийг нягталж шалгана
 3. Ачааны дэргэд болон өргөж байгаа ачаа ба барилгын хана, төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн бусад тоноглолын хооронд хүн байгаа эсэхийг магадлана
 4. Сумт кранаар ачааг өргөхдөө оосорлогч нь краны үл хөдлөх арал дээр, сум ба ачаа буух хэсэгт хүн байгаа эсэхийг шалгаж өөрөө аюултай бүсээс гарсны дараа дохиог өгнө

Хариу 2

Асуулт №190. “Ачааг өргө” гэсэн дохиог өгөхийн өмнө оосорлогчийн гүйцэтгэх үүрэг. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа зөв, найдвартай оосорлогдсон, ачаан дээр сул зүйл байгаа эсэх, шилжүүлэх замд тээглэх, шүргэлцэх зүйл байгаа эсэхийг шалгана
 2. Ачааны дэргэд болон өргөж байгаа ачаа ба барилгын хана, төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн бусад тоноглолын хооронд хүн байгаа эсэхийг магадлана
 3. Кранчин эрхийн үнэмлэхтэй, ажил дээрээ согтууруулах ундаа хэрэглэсэн эсэхийг нягтална
 4. Сумт кранаар ачааг өргөхдөө оосорлогч нь краны үл хөдлөх арал дээр, сум ба ачаа буух хэсэгт хүн байгаа эсэхийг шалгаж өөрөө аюултай бүсээс гарсны дараа дохиог өгнө

Хариу 3

Асуулт №191. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Краны хэвийн даацанд ойролцоо жинтэй ачааг урьдчилан 200-300 мм өндөрт өргөж, оосорлолтын найдвартай байдал, тоормосны ажиллагааг шалгасны дараа ачааг шаардлагатай өндөрт өргөнө. Сумт кранд түүний тогтворжилтийг шалгана. Тогтворжилт алдагдвал ачааг газарт буулгана
 2. Тусгай суурь шаланд бэхлэгдсэн ачааг ямарч гажилт, тээглээгүйгээр ачаа бүрэн салсны дараа хэвтээ чиглэлд ачааг шилжүүлнэ
 3. Өөрөө явагч сумт кранд даац заагчийн заалтаар операторийн тогтоосон сумны өнгийлт нь өргөх ачааны жинд тохирч байгаа эсэхийг урьдчилан шалгана
 4. Ачааг замд тохиолдох зүйлээс 0,5 м-ээс дээш өндөрт өргөсний дараа хэвтээ чиглэлд шилжүүлэх хөдөлгөөн хийнэ
 5. Ачаа оосорлогчийн гар хүрэхгүй өндөрт өргөгдсөний дараа оосорлогч аюулын бүсээс холдоно

Хариу 5

Асуулт №192. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Өөрөө явагч сумт кранд даац заагчийн заалтаар операторийн тогтоосон сумны өнгийлт нь өргөх ачааны жинд тохирч байгаа эсэхийг урьдчилан шалгана
 2. Ачааг замд тохиолдох зүйлээс 0,5 м-ээс дээш өндөрт өргөсний дараа хэвтээ чиглэлд шилжүүлэх хөдөлгөөн хийнэ
 3. Ачааг хүн дээгүүр гаргахгүй ямар нэг зүйлд тээглэхгүй байхаар хянаж, шилжүүлэх ачааг дагаж явна
 4. Ачааг газраас хөндийрүүлсэн бол түүнийг жигд хурдаар өргөх ажлыг тасралтгүй гүйцэтгүүлнэ
 5. Овор ихтэй урт хэмжээний ачааг өргөж, шилжүүлэх үед ачаа өөрөө эргэж савлуулахгүйн тулд 2-оос доошгүй цэгээс зориулалтын татуургаар татаж шилжүүлнэ

Хариу 4

Асуулт №193. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Ачааг хүн дээгүүр гаргахгүй ямар нэг зүйлд тээглэхгүй байхаар хянаж, шилжүүлэх ачааг дагаж явна. Хэрэв ачааг оосорлогч дагаж явах боломжгүй байвал оператор ачааны шилжилтийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавина
 2. Овор ихтэй урт хэмжээний ачааг өргөж, шилжүүлэх үед ачааг өөрөө эргэж савлуулахгүйн тулд 2-оос доошгүй цэгээс зориулалтын татуургаар татаж шилжүүлнэ
 3. Өөрөө явагч сумт кранд даац заагчийн заалтаар операторийн тогтоосон сумны өнгийлт дэх даац нь өргөх ачааны жингээс ихгүй байгаа эсэхийг урьдчилан шалгана
 4. Ачааг хураахдаа агуулахын зорчих замыг хаахгүй, ачааны хураалтын овор хэмжээг зөрчихгүйгээр жигд гүйцэтгэвэл зохино. Ачааг хураахдаа өөрөө явагч сумт краны илүү гарсан хэсгээс агуулах, барилгын хана бусад объект хүртэл 1м-ээс багагүй, гүүрэн төрлийн кранаас 0,7 м-ээс багагүй зайтай байвал зохино. Энэ нөхцөлийг баримтлах боломжгүй байвал ажлыг зогсооно
 5. Ачааг автомашин, хагас вагонд ачих, тэдгээрээс буулгахдаа тэнцвэрийг алдагдуулахгүй гүйцэтгэвэл зохино. Тээврийн хэрэгслийн ачилт, буулгалтын үед өөрөө хөдлөхөөс хамгаалж бэхэлнэ

Хариу 3

Асуулт №194. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Ачааг хураахдаа агуулахын зорчих замыг хаахгүй, ачааны хураалтын овор хэмжээг зөрчихгүйгээр жигд гүйцэтгэвэл зохино. Ачааг хураахдаа өөрөө явагч сумт краны илүү гарсан хэсгээс агуулах, барилгын хана бусад объект хүртэл 1м-ээс багагүй, гүүрэн төрлийн кранаас 0,7 м-ээс багагүй зайтай байвал зохино. Энэ нөхцлийг баримтлах боломжгүй байвал ажлыг зогсооно
 2. Ачааг автомашин, хагас вагонд ачих, тэдгээрээс буулгахдаа тэнцвэрийг алдагдуулахгүй гүйцэтгэвэл зохино. Тээврийн хэрэгслийн ачилт, буулгалтын үед өөрөө хөдлөхөөс хамгаалж бэхэлнэ
 3. Жижиг ширхэгийн ба үйрмэг ачааг туршигдсан бөх бат саванд хийж өргөнө
 4. Ачааг замд тохиолдох зүйлээс 2 м-ээс дээш өндөрт өргөсний дараа хэвтээ чиглэлд шилжүүлэх хөдөлгөөн хийнэ
 5. Ачааг багцлан өргөх үед ачаа багцнаас салж унахаас хамгаалсан хэрэгслийг хэрэглэнэ

Хариу 4

Асуулт №195. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Жижиг ширхэгийн ба үйрмэг ачааг хооронд нь хэлхэн салж унахааргүй болгоод өргөнө
 2. Ачааг багцлан өргөх үед ачаа багцнаас салж унахаас хамгаалсан хэрэгслийг хэрэглэнэ
 3. Ажлын бүсэд гаднын хүн нэвтэрсэн тохиолдолд ачааг өргөж шилжүүлэхийг зогсоох дохиог операторид яаралтай өгвөл зохино
 4. Оосорлогч зураглал тэмдэглэл байхгүй ХАА-н машин, тракторыг авто тээврийн хэрэгслэлд ачих, эсвэл тэдгээрийг ил талбайд буулгах үед машины хүндийн төв ба оосорлох хэсгийг зөв сонгохын тулд эхлээд ачааг газраас дөнгөж хөндийрүүлэх дохиог өгнө. Ачааны тогтвортой байрлалыг тогтоосны дараа ачааг өргөж шилжүүлэх дохиог өгнө
 5. Машин, тоног төхөөрөмжийг угсарсан байдлаар ачихдаа үндсэн өнгөнөөс ялгагдах будгаар зурагдсан тэмдэглэгээний дагуу оосорлоно

Хариу 1

Асуулт №196. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Ажлын бүсэд гаднын хүн нэвтэрсэн тохиолдолд ачааг өргөж шилжүүлэхийг зогсоох дохиог операторид яаралтай өгвөл зохино
 2. Оосорлогч зураглал тэмдэглэл байхгүй ХАА-н машин, тракторыг авто тээврийн хэрэгслэлд ачих, эсвэл тэдгээрийг ил талбайд буулгах үед машины хүндийн төв ба оосорлох хэсгийг зөв сонгохын тулд эхлээд ачааг газраас дөнгөж хөндийрүүлэх дохиог өгнө. Ачааны тогтвортой байрлалыг тогтоосны дараа ачааг өргөж шилжүүлэх дохиог өгнө
 3. Машин, тоног төхөөрөмжийг угсарсан байдлаар ачихдаа үндсэн өнгөнөөс ялгагдах будгаар зурагдсан тэмдэглэгээний дагуу оосорлоно
 4. Төмөр замын хагас ба тавцант вагон автомашин дээр болон грейфер, соронзон краны ачилт буулгалтын бүсэд хүн байхад ачааг өргөж шилжүүлэхийг хориглоно
 5. Ачааг автомашин, хагас вагонд ачихдаа хүнд хэсгийг нь нэг талд нь хөнгөн хэсгийг нь нөгөө талд нь тусгаарлан эмх замбараатай ачна

Хариу 5

Асуулт №197. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Машин, тоног төхөөрөмжийг угсарсан байдлаар ачихдаа үндсэн өнгөнөөс ялгагдах будгаар зурагдсан тэмдэглэгээний дагуу оосорлоно
 2. Төмөр замын хагас ба тавцан вагон автомашин дээр болон грейфер, соронзон краны ачилт буулгалтын бүсэд хүн байхад ачааг өргөж шилжүүлэхийг хориглоно
 3. Ажлын бүсэд гаднын хүн нэвтэрсэн тохиолдолд өргөөстэй ачааг тухайн байрлалаас яаралтай холдуулах дохиог операторид өгвөл зохино
 4. Тогтворгүй байрлалтай, буруу оосорлогдсон ачааг өргөж шилжүүлэхийг хориглоно
 5. Өтгөн манан будантай, хүчтэй салхитай, цастай, талбайн гэрэлтүүлэг бүдгэрч орчны үзэгдэлт муу үед ачааг өргөж шилжүүлэхийг хориглоно

Хариу 3

Асуулт №198. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Краны хэвийн даацанд ойролцоо жинтэй ачааг урьдчилан 200-300 мм өндөрт өргөж, оосорлолтын найдвартай байдал, тоормосны ажиллагааг шалгасны дараа ачааг шаардлагатай өндөрт өргөнө. Сумт кранд түүний тогтворжилтийг шалгана. Тогтворжилт алдагдвал ачааг газарт буулгана
 2. Ачааг хүн дээгүүр гаргахгүй ямар нэг зүйлд тээглэхгүй байхаар хянаж, шилжүүлэх ачааг дагаж явна. Хэрэв ачааг оосорлогч дагаж явах боломжгүй байвал оператор ачааны шилжилтийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавина
 3. Машин, тоног төхөөрөмжийг угсарсан байдлаар ачихдаа үндсэн өнгөнөөс ялгагдах будгаар зурагдсан тэмдэглэгээний дагуу оосорлоно
 4. Өтгөн манан будантай, хүчтэй салхитай, цастай, талбайн гэрэлтүүлэг бүдгэрч орчны үзэгдэлт муу үед ачааг өргөж шилжүүлэхдээ туйлийн анхаарал болгоомжтой ажиллана

Хариу 4

Асуулт №199. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл. Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Тусгай суурь шаланд бэхлэгдсэн ачааг ямарч гажилт, тээглээгүйгээр ачаа бүрэн салсны дараа хэвтээ чиглэлд ачааг шилжүүлнэ
 2. Ачааг автомашин, хагас вагонд ачих, тэдгээрээс буулгахдаа нэг талаас эхлээд эмх цэгцтэйгээр ачиж буулгана
 3. Жижиг ширхэгийн ба үйрмэг ачааг туршигдсан бөх бат саванд хийж өргөнө
 4. Ажлын бүсэд гаднын хүн нэвтэрсэн тохиолдолд ачааг өргөж шилжүүлэхийг зогсоох дохиог операторид яаралтай өгвөл зохино
 5. Өтгөн манан будантай, хүчтэй салхитай, цастай, талбайн гэрэлтүүлэг бүдгэрч орчны үзэгдэлт муу үед ачааг өргөж шилжүүлэхийг хориглоно

Хариу 2

Асуулт №200. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Ачааг автомашин, хагас вагонд ачих, тэдгээрээс буулгахдаа тэнцвэрийг алдагдуулахгүй гүйцэтгэвэл зохино. Тээврийн хэрэгслийн ачилт, буулгалтын үед өөрөө хөдлөхөөс хамгаалж бэхэлнэ
 2. Жижиг ширхэгийн ба үйрмэг ачааг туршигдсан бөх бат саванд хийж өргөнө
 3. Машин, тоног төхөөрөмжийг угсарсан байдлаар ачихдаа үндсэн өнгөнөөс ялгагдах будгаар зурагдсан тэмдэглэгээний дагуу оосорлоно
 4. Төмөр замын хагас ба тавцант вагон автомашин дээр болон грейфер, соронзон краны ачилт буулгалтын бүсэд хүн байхад ачааг өргөж шилжүүлэхийг хориглоно
 5. Овор ихтэй урт хэмжээний ачааг өргөж, шилжүүлэх үед ачаа өөрөө эргэж савлуулахгүйн тулд нэг талаас нь барьж явна

Хариу 5

Асуулт №201. Ачааг өргөж, шилжүүлэх үед оосорлогчийн мөрдөх зүйл Алийг нь илүү бичсэн байна

вэ?

 1. Ачааг замд тохиолдох зүйлээс 0,5 м-ээс дээш өндөрт өргөсний дараа хэвтээ чиглэлд шилжүүлэх хөдөлгөөн хийнэ
 2. Ачааг автомашин, хагас вагонд ачих, тэдгээрээс буулгахдаа тэнцвэрийг алдагдуулахгүй гүйцэтгэвэл зохино. Тээврийн хэрэгслийн ачилт, буулгалтын үед өөрөө хөдлөхөөс хамгаалж бэхэлнэ
 3. Машин, тоног төхөөрөмжийг угсарсан байдлаар ачихдаа түүнийг хугалж гэмтээхээргүй газраас нь оосорлоно
 4. Оосорлогч зураглал тэмдэглэл байхгүй ХАА-н машин, тракторыг авто тээврийн хэрэгслэлд ачих, эсвэл тэдгээрийг ил талбайд буулгах үед машины хүндийн төв ба оосорлох хэсгийг зөв сонгохын тулд эхлээд ачааг газраас дөнгөж хөндийрүүлэх дохиог өгнө. Ачааны тогтвортой байрлалыг тогтоосны дараа ачааг өргөж шилжүүлэх дохиог өгнө
 5. Өтгөн манан будантай, хүчтэй салхитай, цастай, талбайн гэрэлтүүлэг бүдгэрч орчны үзэгдэлт муу үед ачааг өргөж шилжүүлэхийг хориглоно

Хариу 3

Асуулт №202. Ачааг буулгах үед мөрдөх зүйлүүд. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг буулгах газрыг урьдчилан шалгаж, буулгах үед онхолдох, нурах, гулсахгүй байх нөхцлийг хангана
 2. Ачааны доороос тэнжээний татлагыг гэмтээхгүй зөөлөн сугалж авна
 3. Ачааг найдвартай байрлуулсны дараа ачаа оосорлох хэрэгслийг дэгээнээс салгана. Шаардагдвал ачааг бэхэлнэ

Хариу 2

Асуулт №203. Ачааг буулгах үед мөрдөх зүйлүүд. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг буулгах газрыг урьдчилан шалгаж, буулгах үед онхолдох, нурах, гулсахгүй байх нөхцлийг хангана
 2. Ачааны дороос тэнжээний татлагыг гэмтээхгүй сугалж авах зорилгоор ачаа буулгах газарт бөх бат ивүүрийг урьдчилан тавьж өгнө
 3. Ачааг дэгээнээс салгаад, түүний байрлалыг найдвартай болгоно

Хариу 3

Асуулт №204. Ачаа буулгах үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Ачааг түр хучилт, уур усны хоолой, кабель дээр, суваг шуудууны ирмэг дээр зөвхөн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн зөвшөөрлөөр буулгана
 2. Ачаанд дарагдсан, хавчигдсан, оосорлох хэрэгслийг кранаар суллаж авах
 3. Ажлын талбайд ашиглалтанд тэнцэхгүй ачаа оосорлох хэрэгсэл байвал түүнийг ашиглаж болохгүйг бусаддаа анхааруулахгүй байх
 4. Цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд сумт кранаар ажиллах үед оосорлогч нь краны сум цахилгаан дамжуулах шугамд ойртох аюултай зайд хүрээгүйг магадласны дараа ачаа, тэнжээ, дэгээ, краны бусад металл хэсэгтэй харьцвал зохино

Хариу 3

Асуулт №205. Ачаа буулгах үед хориглох зүйл. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Цахилгаан дамжуулах шугамын дэргэд сумт кранаар ажиллах үед оосорлогч нь краны сум цахилгаан дамжуулах шугамд ойртох аюултай зайд хүрээгүйг магадлахгүйгээр дараа ачаа, тэнжээ, дэгээ, краны бусад металл хэсэгтэй харьцах
 2. Өөрөө явагч сумт ба цамхагт краны ажлын үед краны эргэх ба үл хөдлөх хэсгийн завсарт хавчигдахаас болгоомжлон оосорлогч аюултай бүсэд байрлаж болохгүй
 3. 3. Ачаанд дарагдсан, хавчигдсан, оосорлох хэрэгслэлийг гараараа суллаж авах

Хариу 3

Кранд техникийн магадлал хийх тухай БББХар, АШҮААХар, ААХХар-гч нарт орно

 

Асуулт №206. Техникийн магадлалын төрөл. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Бүрэн
 2. Ээлжит
 3. Завсрын
 4. Хэсэгчилсэн

Хариу 3

Асуулт №207. Техникийн бүрэн магадлалыг дараах тохиолдолд хийнэ. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг шинэ байранд байрлуулж угсарсаны дараа
 2. Кранд шинэчлэлт өөрчлөлт хийсний дараа
 3. Кранд техникийн үйлчилгээ хийсний дараа
 4. Ачаа өргөх машины тооцоот элементүүд, зангилгааг сольж засварласны дараа

Хариу 3

Асуулт №208. Техникийн бүрэн магадлалыг дараах тохиолдолд хийнэ. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ашиглаад 12 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсний дараа
 2. Кранд шинэчлэлт өөрчлөлт хийсний дараа
 3. Ачаа өргөх машины тооцоот элементүүд, зангилгааг сольж засварласны дараа
 4. Сумны ээлжит тоноглолыг сольж төхөөрөмжилсөн үед

Хариу 1

Асуулт №209. Техникийн бүрэн магадлалыг дараах тохиолдолд хийнэ. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машины тооцоот элементүүд, зангилгааг сольж засварласны дараа
 2. Краны оператор 6 сараас багагүй хугацаагаар ажилдаа ирээгүй байж байгаад ирсэн тохиолдолд
 3. Сумны ээлжит тоноглолыг сольж төхөөрөмжилсөн үед
 4. Өргөх механизмд их засвар хийсэн буюу сольсны дараа

Хариу 2

Асуулт №210. Техникийн бүрэн магадлалыг дараах тохиолдолд хийнэ. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Сумны ээлжит тоноглолыг сольж төхөөрөмжилсөн үед
 2. Өргөх механизмд их засвар хийсэн буюу сольсны дараа
 3. Дэгээний дүүжинг сольсон үед
 4. Кранд техникийн үйлчилгээ хийсний дараа

Хариу 4

Асуулт №211. Техникийн магадлал дараах зорилготой. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлсэн, ашиглалтын үед хөтөлж буй бичиг баримт нь энэ дүрмийн шаардлагыг хангаж байгааг магадлах
 2. Ачаа өргөх машины аюулгүй ажиллагааг хангуулахын тулд түүний бүрэн бүтэн байдал хангагдаж байгааг магадлах
 3. Ачаа өргөх машиныг ашиглахтай холбогдсон орон тоо зохион байгуулалт, мэргэжлийн ажилчидаар хангагдсан болон бусад үйл ажиллагаа нь энэ дүрмийн шаардлагыг хангаж байгааг магадлах
 4. Краны техникийн үйлчилгээг дүрмийн дагуу чанартай хийж байгааг магадлах

Хариу 4

Асуулт №212. Техникийн магадлал дараах зорилготой. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч ажлаа хийж чадаж байгаа эсэхийг тогтоох
 2. Ачаа өргөх машиныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлсэн, ашиглалтын үед хөтөлж буй бичиг баримт нь энэ дүрмийн шаардлагыг хангаж байгааг магадлах
 3. Ачаа өргөх машины аюулгүй ажиллагааг хангуулахын тулд түүний бүрэн бүтэн байдал хангагдаж байгааг магадлах
 4. Ачаа өргөх машиныг ашиглахтай холбогдсон орон тоо зохион байгуулалт, мэргэжлийн ажилчидаар хангагдсан болон бусад үйл ажиллагаа нь энэ дүрмийн шаардлагыг хангаж байгааг магадлах

Хариу 1

Асуулт №213. Техникийн магадлал дараах зорилготой. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлсэн, ашиглалтын үед хөтөлж буй бичиг баримт нь энэ дүрмийн шаардлагыг хангаж байгааг магадлах
 2. Краны ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн ажлын чанарыг тодорхойлох
 3. Ачаа өргөх машины аюулгүй ажиллагааг хангуулахын тулд түүний бүрэн бүтэн байдал хангагдаж байгааг магадлах
 4. Ачаа өргөх машиныг ашиглахтай холбогдсон орон тоо зохион байгуулалт, мэргэжлийн ажилчидаар хангагдсан болон бусад үйл ажиллагаа нь энэ дүрмийн шаардлагыг хангаж байгааг магадлах

Хариу 2

Асуулт №214. Техникийн магадлалаар гүйцэтгэх ажил. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг ашиглахтай холбогдон авсан зохион байгуулалтын арга хэмжээг шалгана
 2. Краныг байрлуулсан байдал, орчны зохион байгуулалтын аюулгүй байдал, түүний эд анги, механизмд гадна үзлэг хийж бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлно
 3. Ачаа өргөх машин ба түүний тусгай эд хэсгүүдийн бат бөх болон сумт краны тогтворжилтыг шалгах зорилгоор тэдгээрийн даацаас 25 хувиар илүү ачаагаар статик туршилт хийнэ
 4. Даацыг 10%-иар ихэсгэсэн ачаагаар динамик туршилт хийнэ
 5. Краны тохируулга хийнэ

Хариу 5

Асуулт №215. Техникийн магадлалаар гүйцэтгэх ажил. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг ашиглахтай холбогдон авсан зохион байгуулалтын арга хэмжээг шалгана
 2. Краны аюулгүй байдлыг хариуцан ажилладаг хүмүүсээс мэдлэгийн давтан шалгалт авна
 3. Краныг байрлуулсан байдал, орчны зохион байгуулалтын аюулгүй байдал, түүний эд анги, механизмд гадна үзлэг хийж бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлно
 4. Ачаа өргөх машин ба түүний тусгай эд хэсгүүдийн бат бөх болон сумт краны тогтворжилтыг шалгах зорилгоор тэдгээрийн даацаас 25 хувиар илүү ачаагаар статик туршилт хийнэ
 5. Даацыг 10%-иар ихэсгэсэн ачаагаар динамик туршилт хийнэ.

Хариу 2

Асуулт №216. Техникийн магадлалаар гүйцэтгэх ажил. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг ашиглахтай холбогдон авсан зохион байгуулалтын арга хэмжээг шалгана
 2. Краныг байрлуулсан байдал, орчны зохион байгуулалтын аюулгүй байдал, түүний эд анги, механизмд гадна үзлэг хийж бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлно
 3. Краны операторчны ажлын чадварыг шалгана
 4. Ачаа өргөх машин ба түүний тусгай эд хэсгүүдийн бат бөх болон сумт краны тогтворжилтыг шалгах зорилгоор тэдгээрийн даацаас 25 хувиар илүү ачаагаар статик туршилт хийнэ
 5. Даацыг 10%-иар ихэсгэсэн ачаагаар динамик туршилт хийнэ

Хариу 3

Асуулт №217. Техникийн магадлалаар гүйцэтгэх ажил. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа өргөх машиныг ашиглахтай холбогдон авсан зохион байгуулалтын арга хэмжээг шалгана
 2. Краныг байрлуулсан байдал, орчны зохион байгуулалтын аюулгүй байдал, түүний эд анги, механизмд гадна үзлэг хийж бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлно
 3. Ачаа өргөх машин ба түүний тусгай эд хэсгүүдийн бат бөх болон сумт краны тогтворжилтыг шалгах зорилгоор тэдгээрийн даацаас 25 хувиар илүү ачаагаар статик туршилт хийнэ
 4. Даацыг 10%-иар ихэсгэсэн ачаагаар динамик туршилт хийнэ
 5. Краны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн ажил байдлыг дүгнэнэ

Хариу 5

Асуулт №218. Магадлалын үед кранд доорх гэмтэл согог илэрвэл түүнийг ашиглахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Төмөр хийцийн хариуцлагатай зангилаанд ан цав гарсан бол
 2. Ган татлагын ороодос утас тасрах буюу ган татлага хэт элэгдэх багц тасрах зэргээр “Ган татлагыг гологдолд гаргах нормууд”-д заагдсан гэмтлүүд илэрвэл
 3. Ачааны дэгээ өргөх өндрийн хязгаарлагч, тэрчлэн сумны хязгаарлагч зэрэг нь гэмтэлтэй бол.
 4. Ачаа, сум өргөх механизмын тормоз гэмтэлтэй буюу туузан тормозны тууз гэмтэлтэй байх
 5. Кранчийн бүхээгний цонх хагархай бол

                                                                                                                                                Хариу 5

Асуулт №219. Магадлалын үед кранд доорх гэмтэл согог илэрвэл түүнийг ашиглахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачааны дэгээ өргөх өндрийн хязгаарлагч, тэрчлэн сумны хязгаарлагч зэрэг нь гэмтэлтэй бол
 2. Редукторын тосны төвшин хэмжүүрийн доод зурааст хүрсэн бол
 3. Ачаа, сум өргөх механизмын тормоз гэмтэлтэй буюу туузан тормозны тууз гэмтэлтэй байх
 4. Краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл гэмтэлтэй буюу тоноглогдоогүй, тохиргоогүй бол
 5. Тулгуурууд нь гэмтэлтэй буюу иж бүрэн бус үед

                                                                                                                                                Хариу 2

Асуулт №220. Магадлалын үед кранд доорх гэмтэл согог илэрвэл түүнийг ашиглахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа, сум өргөх механизмын тормоз гэмтэлтэй буюу туузан тормозны тууз гэмтэлтэй байх
 2. Краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл гэмтэлтэй буюу тоноглогдоогүй, тохиргоогүй бол
 3. Өндрийн хязгаарлагчийн суурийн болт суларсан бол
 4. Тулгуурууд нь гэмтэлтэй буюу иж бүрэн бус үед
 5. Сумт краны эсрэг ачаа бүрэн бус бол (зааварт тохироогүй үед)

                                                                                                                                                Хариу 3

Асуулт №221. Магадлалын үед кранд доорх гэмтэл согог илэрвэл түүнийг ашиглахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл гэмтэлтэй буюу тоноглогдоогүй, тохиргоогүй бол
 2. Тулгуурууд нь гэмтэлтэй буюу иж бүрэн бус үед
 3. Сумт краны эсрэг ачаа бүрэн бус бол (зааварт тохироогүй үед)
 4. Шилжилт хязгаарлагчийн таслагчийн мэдрүүрийг тулгуураас илүү хол зайд байрлуулсан бол
 5. Механизмуудын эргэх хэсэг ба цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйдэл дамжуулагчийн ил хэсэгт хаалт хамгаалалт хийгээгүй бол

                                                                                                                                                Хариу 4

Асуулт №222. Магадлалын үед кранд доорх гэмтэл согог илэрвэл түүнийг ашиглахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Тулгуурууд нь гэмтэлтэй буюу иж бүрэн бус үед
 2. Сумт краны эсрэг ачаа бүрэн бус бол (зааварт тохироогүй үед)
 3. Өргөх механизмын редукторын тосны төвшин хэмжүүрийн доод зураасанд хүрсэн бол
 4. Механизмуудын эргэх хэсэг ба цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйдэл дамжуулагчийн ил хэсэгт хаалт хамгаалалт хийгээгүй бол
 5. Осол гарах шалтгаан бүрдүүлэх боломжтой бусад гэмтэл согог илэрвэл (Краны операторийн бүхээг ба тоног төхөөрөмж, барилгын хоорондох зай зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага байх гэх мэт)

                                                                                                                                                Хариу 3

Асуулт №223. Магадлалын үед кранд доорх гэмтэл согог илэрвэл түүнийг ашиглахыг хориглоно. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?

 1. Ачаа, сум өргөх механизмын тормоз гэмтэлтэй буюу туузан тормозны тууз гэмтэлтэй байх
 2. Тулгуурууд нь гэмтэлтэй буюу иж бүрэн бус үед
 3. Механизмуудын эргэх хэсэг ба цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйдэл дамжуулагчийн ил хэсэгт хаалт хамгаалалт хийгээгүй бол
 4. Кранд ээлжит техникийн үйлчилгээ хийгээгүй бол
 5. Осол гарах шалтгаан бүрдүүлэх боломжтой бусад гэмтэл согог илэрвэл (Краны операторийн бүхээг ба тоног төхөөрөмж, барилгын хоорондох зай зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага байх гэх мэт)

                                                                                                                                                Хариу 4

Асуулт №224. Краныг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
 2. Мэргэжлийн операторч
 3. Кранийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч
 4. Ерөнхий инженер

Хариу 4

Асуулт №225. Краныг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Харуул хамгаалалтын ажилтан
 2. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
 3. Мэргэжлийн операторч
 4. Краны засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч

Хариу 1

Асуулт №226. Краныг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
 2. Цахилгаанчин
 3. Мэргэжлийн операторч
 4. Краны засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч

Хариу 2

Асуулт №227. Краныг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
 2. Мэргэжлийн операторч
 3. Техникийн магадлалын инженер
 4. Краны засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч

Хариу 3

Асуулт №228. Краныг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас алийг нь буруу бичсэн байна вэ?

 1. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч
 2. Мэргэжлийн операторч
 3. Краны засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч
 4. Оосорлогч дохиочин

Хариу 4

 

 

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО