Барилга замын машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (заавал суралцах)

 

Сургалтын нэр: “МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ийн зэрэг горилох, сунгах
Мэргэшүүлэх хүрээний дугаар, нэр: 5.2. Барилга замын машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Заавал суралцах цаг: 5 кредит 40 багц цаг
 

Бүлэг сэдвийн нэр

 

Сэдэв

Цагийн багтаамж /лекц, семинар, дадлага/  

Олгох багц цаг

1 Барилгын тухай хууль, ЗГ-ын тогтоолууд,барилгын ажилтаны тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо* Салбарын эрх зүйн баримт бичиг, салбарын норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоо 2

 

0,25
2 Барилгын норм нормативын тогтолцоо болон барилгын механикжуулалтын норм дүрмүүд* Барилгын механикжуулалтын норм дүрэм, норм, нормативын баримт бичгийн цахимжуулалт 2

 

0,25
3 ХММ-ын дизель  хөдөлгүүр, хүч дамжуулах ангийн  компьютер оношлогоо Дизель хөдөлгүүрийн электрон тоноглол 2 0,25
Дизель хөдөлгүүрийн компьютер оношлогоо 2 0,25
Хүч дамжуулах хөдөлгүүрийн компьютер оношлогоо 2 0,25
4 Шатах тослох материалын ашиглалт, сонголт, ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох Шатах тослох материалын ашиглалт,

ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох

2 0,25
5 Хатуу биеийн механик /MSC ADAMS, ANSYS/ Modeling (Introduction to Design modeler, Project Schematic operations, Sketching, Planes, Draw, Modify, Dimensions, Constraints) 2 0,25
Engineering Data, Import CAD data, Connections, Meshing, 2 0,25
Setup boundary condition (Supports, Loads), Result post processing 2 0,25
FEM example 2D Truss 2 0,25
FEM example Beam 2 0,25
6 Хий, шингэн, механик, системийн схем дээр гэмтэл тодорхойлох, оношлох Хий, шингэний системийн чиглүүлэх элементийн системд үзүүлэх нөлөө 2 0,25
Хий, шингэний системийн тохируулах элементийн системд үзүүлэх нөлөө 2 0,25
Хий, шингэний системийг даралтын үзүүлэлтээр оношлох 2 0,25
Хий, шингэний системийг зарцуулгын үзүүлэлтээр оношлох 2 0,25
Цахилгаан, электрон системийн удирдлагын болон хүчний схем 2 0,25
7  “Кран өргөх төхөөрөмжийг сонгох, ашиглалтын аюулгүй байдлыг төлөвлөх, кран өргөх төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх төсөл /АГТ/ боловсруулах Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт БНбД 12-01-09-н тухай, АГТ-н ерөнхий ойлголт, тавигдах шаардлага, АГТ хийхэд шаардагдах өгөгдөл 2 0,25
Кран өргөх төхөөрөмжийг сонгох,

АГТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг, тэдгээрийн агуулга, гүйцэтгэх аргачилал, тавигдах шаардлага

2 0,25
8 Дизель  хөдөлгүүрийн хөгжлийн түвшин, түлш цацалтын систем /MUI, MEUI, HEUI, CDR/ CRDI тэжээлийн систем, Турбокомпрессор 2 0,25
HEUI тэжээлийн ситем, MEUI тэжээлийн систем 2 0,25
Бүгд 40 5
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО