Санхүүгийн төлөвлөгөө /зардал, борлуулалт, ашиг алдагдал, зээл, зээлийн хүү, цахилгаан, дулаан, уур, усны хэрэгцээг төлөвлөх г.м/ сэдэвт хичээлийн тест.

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО