Зураг төсөлд программ ашиглах /CAD, CAM/ сэдэвт хичээлийн тест.

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО