7. Лифтийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагч

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1  

Сургалтын чиглэл:

Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нар
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 16
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг  

Нийт цаг

Онол Дадлага
1 Лифтийн бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалтын онцлог 4 2 6
1. Лифтийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 2 2
2. Лифт ашиглалтын онцлог 2 2
3. Лифтийн бүтцээр дадлагын хичээл 2 2
2 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа 4 2 6
1. Ерөнхий ХАБ 1 1
2. Хөдөлмөр хамгааллын анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ 1 1
3. Лифтийн болон цахилгааны аюулгүй ажиллаганы ерөнхий шаардлага 2 2
4. ХАБ, аюулгүй ажиллагаа дадлагын хичээл 2 2
3 Лифт ашиглалт, хууль эрх зүй 2 2 4
1. Лифтийн талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 1 1
2. Лифтийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 1 1
3. Лифт ашиглалт дадлагын хичээл 2 2
Нийт цаг 10 6 16
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО