6. Лифтийн оператор

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Лифтчин
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 24
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг  

Нийт цаг

Онол Дадлага
1 Лифтийн бүтэц, ажиллах зарчим 2 10 12
1. Лифтийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал 1 1
2. Лифтийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 1 8 9
3. Лифтийн бүтэц.дадлагын хичээл 2 2
3 Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа 4 4 8
1. Ерөнхий ХАБ 0
2. Хөдөлмөр хамгааллын тэмдэг тэмдэглэгээ 2 2
3. Лифтийн болон цахилгаан техникийн аюулгүй ажиллагаа 2 2
4. ХАБ, аюулгүй ажиллагаагаар дадлагын хичээл 4 4
4 Лифт, урсдаг шатны ашиглалт, хууль эрх зүй 2 2 4
1. Лифтны талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 1 1
2. Лифтийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 1 1
3. Лифтийн ашиглалтаар дадлагын хичээл 2 2
Нийт цаг 8 16 24
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО