2. Краны механикч-засварчин

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механик
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 94
5 Төлбөр:
Хичээлийн модуль Хичээллэх цаг Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Машины эд ангийн үндсэн ойлголт 2 0 2
1. Эд анги, зангилаа, механизм, агрегат, машины тодорхойлолт, төрөл, хэлбэр, редуктор, муфта, холхивч 1 1
2. Холбооснууд /салдаг, салдаггүй/, дамжуулгууд /үрэлтийн, шүдэт/ төрөл, хийц, онцлог 1 1
2 Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим 4 2 6
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал 1 1
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 1 1
3. Краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл 1 1
4. Орчин үеийн кран, өргөх төхөөрөмжийн онцлог 1 1
Өргөх төхөөрөмжийн бүтэц ажиллах зарчим 2 2
3 Цахилгаан техникийн үндсэн ойлголт, кран, өргөх төхөөрөмжийн цахилгаан систем 8 8 16
1. Цахилгааны онолын үндэс, Омын хууль 2 2
2. Цахилгаан төхөөрөмж, аппарат, хэрэгслийн бүтэц, онцлог, ажиллах зарчим, төрөл, ангилал 2 2
3. Цахилгааны схем тэмдэглэгээ, түүнийг унших 2 2
4. Кран, өргөх төхөөрөмжийн цахилгааны системийн онцлог 2 2
5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн цахилгааны схемыг унших түүн дээр оношлогоо хийх 4 4
Цахилгаан техникийн үндэс ын хичээл 4 4
4 Электрон техникийн үндсэн ойлголт, кран, өргөх төхөөрөмжийн электрон удирдлагын систем 10 8 18
1. Электрон системийн ерөнхий ойлголт 2 2
2. Электрон төхөөрөмж, эд ангийн бүтэц, онцлог, ажиллах зарчим, төрөл, ангилал 2 2
3. Электрон системийн схем тэмдэглэгээ, түүнийг унших 2 2
4. Тестр, түүгээр электрон палатыг шалгах, оношлох 2 2
5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн электрон системийн онцлог 2 2
6. Компьютер удирдлагатай кран, өргөх төхөөрөмжийн электрон схемыг унших түүн дээр оношлогоо хийх 4 4
Электрон техникийн үндэс ын хичээл 4 4
5 Кран, өргөх төхөөрөмжийн угсралт 2 24 26
1. Кран, өргөх төхөөрөмж угсрах ерөнхий технологи 1 1
2. Цамхагт, вандан, гүүрэн краныг усрах арга, технологи 1 1
Өргөх төхөөрөмжийг угсрах дадлага 24 24
6 Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар, техникийн үйлчилгээ 4 0 4
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ТҮ хийх ерөнхий шаардлага, технологи 2 2
2. Тохируулга хийх арга, тохируулгын зай хэмжээ 2 2
7 Кран, өргөх төхөөрөмжийн магадлал, оношлол, засах арга зам 4 4 8
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн техникийн магадлалын ерөнхий ойлголт 2 2
2. Техникийн магадлалын технологи 2 2
Краны угсралт, засвар, ТҮ, магадлалаар далагын хичээл 4 4
8 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 2 2 4
1. Хөдөлмөр хамгааллын үндсэн ойлголт 2 2
2. Хөдөлмөр хамгааллын дадлагын хичээл 2 2
9 Кран, өргөх төхөөрөмжийн угсрах, засвар ТҮ хийх, аюулгүй ажиллагаа 4 2 6
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийг угсрах, түүнд засвар ТҮ хийх, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагаа 2 2
2. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 2 2
3. ХАБ, аюулгүй ажиллагаанбы дадлагын хичээл 2
10 Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй 2 2 4
1. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субъектүүдийн ажиллах журам 2 2
2. Кран өргөх төхөөрөмжийн ашиглалтын дадлагын хичээл 2 2
Нийт цаг 42 52 94
©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО