Мэргэжлийн ном сурах бичих

Манай холбооны зүгээс мэргэжил олгох сургалтанд зориулж дараах гарын авлага болох 4 номыг ашиглаж байна. Мөн номын дэлгүүрээр худалдаалагдаж байна.

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО