Сургалтын төлөвлөгөө

Заавал суралцах сургалтын төлөвлөгөө

Зөвлөх инженер

Мэргэшсэн инженер

Сонгон суралцах сургалтын төлөвлөгөө

Зөвлөх инженер

Сургалтын төлөвлөгөө

Мэргэшсэн инженер

Сургалтын төлөвлөгөө

Мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн сургалтын шалгалтын тест

Шатах тослох материалын ашиглалт, сонголт, ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох сэдэвт хичээлийн тест.

Металлын технологи, материал судлал, эд ангийг сэргээн засварлах дэвшилтэт технологи сэдэвт хичээлийн тест.

Барилга замын машин төхөөрөмжийн төхөөрөмжийн аюулгүй ашиглах арга хэмжээ ХАБЭА-н удирдлага сэдэвт хичээлийн тест.

Хий, шингэн, цахилгаан, электрон системийн схем дээр гэмтэл тодорхойлох, оношлох сэдэвт хичээлийн тест

Барилга замын машин, материалын үйлдвэрлэл, өргөх машин, төхөөрөмжийн найдварт ажиллагааны төвшин тогтоох аргачилал сэдэвт хичээлийн тест.

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашилалт, машин цагын үнэлгээ сэдэвт хичээлийн тест

Маркетинг, менежментий үндэс, салбарын онцлог, төсөв санхүү, калькуляци сэдэвт хичээлийн тест

Хүнд машин механизмын засвар, ТҮ, зохион байгуулах, оношлогоо, тохируулга, магадлал хийх тухай сэдэвт хичээлийн тест

Төслийн шинжилгээ түүний аргууд /SWОТ шинжилгээ, мэдрэмжийн шинжилгээ, зохиомжийн шинжилгээ, мөнгөн урсгалын, хөрөнгө оруулалтын, одоогийн цэвэр өртгийн тооцоо г.м/ сэдэвт хичээлийн тест

ХАБЭА-н хууль, эрх зүй, удирдлага. Барилгын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах арга хэмжээ сэдэвт хичээлийн тест

Төслийн судалгаа, төлөвлөлт, зах зээлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, программ, хөрөнгө оруулалтын судалгаа, төлөвлөлт сэдэвт хичээлийн тест

Санхүүгийн төлөвлөгөө /зардал, борлуулалт, ашиг алдагдал, зээл, зээлийн хүү, цахилгаан, дулаан, уур, усны хэрэгцээг төлөвлөх г.м/ сэдэвт хичээлийн тест.

Дизель хөдөлгүүрийн хөгжлийн түвшин, түлш цацалтын систем /MUI, MEUI, HEUI, CDR/ сэдэвт хичээлийн тест

ӨТМ-ийн машин тоног төхөөрөмжийн электрон систем, компьютерийн удирдлага, хэрэглээ, ашиглалт сэдэвт хичээлийн тест

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО