Сургалтын  дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө
           
1 Сургалтын чиглэл: Лифтийн засварын механик
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:  
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 126    
Хичээлийн модуль Хичээллэх цаг.               Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Машины эд ангийн үндсэн ойлголт   2 2 4
    1. Эд анги, зангилаа, механизм, агрегат, машины тодорхойлолт, төрөл, хэлбэр 1 1 2
2. Холбооснууд /салдаг, салдаггүй/ төрөл, хийц, онцлог 0.5 0.5 1
3. Дамжуулгууд /үрэлтийн, шүдэт/ төрөл, хийц, онцлог 0.5 0.5 1
2 Лифтийн бүтэц, ажиллах зарчим 4 8 12
    1. Лифтийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал 1   1
2. Лифтийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 1 6 7
3. Лифтийн эд ангиудын бүтэц онцлог 1 2 3
4. Орчин үеийн лифтийн онцлог 1   1
3 Цахилгаан техникийн үндсэн ойлголт, лифтийн цахилгаан систем 10 10 20
    1. Цахилгааны онолын үндэс, Омын хууль 2   2
2. Цахилгаан төхөөрөмж, аппарат, хэрэгслийн бүтэц, онцлог, ажиллах зарчим, төрөл, ангилал 2 1 3
3. Цахилгааны схем тэмдэглэгээ, түүнийг унших 2 1 3
4. Лифтийн цахилгааны системийн онцлог 2 4 6
5. Цахилгаан-релены удирдлагатай лифтийн цахилгааны схемыг унших түүн дээр оношлогоо хийх 2 4 6
4 Электрон техникийн үндсэн ойлголт, лифтийн электрон удирдлагын систем 12 12 24
    1. Электрон системийн ерөнхий ойлголт 2 1 3
2. Электрон элементүүд бүтэц, онцлог, үзүүлэлт, төрөл, ангилал 2 1 3
3. Электрон системийн схем тэмдэглэгээ, түүнийг унших 2 1 3
4. Тестр, түүгээр электрон палатыг шалгах, оношлох 2 1 3
5. Лифтийн электрон системийн онцлог 2 4 6
6. Компьютер удирдлагатай лифтийн электрон схемыг унших түүн дээр оношлогоо хийх 2 4 6
5 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал   2 2 4
    1. Хөдөлмөр хамгааллын үндсэн ойлголт 1   1
2. Байгууллагын хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зохион байгуулалт 1   1
3. Хөдөлмөр хамгааллын анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ   2 2
6 Лифт угсралт   2 24 26
    1. Лифт угсрах ерөнхий технологи 1 12 13
2. Лифтийн эд ангийг угсрах үе шат бүрд тавигдах шаардлага, угсрах арга, технологи 1 12 13
7 Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээ   4 16 20
    1. Лифтийн ТҮ хийх ерөнхий шаардлага, зарчим 1 2 3
2. ТҮ хийх технологи 2 12 14
3. Тохируулга хийх арга, тохируулгын зай хэмжээ 1 2 3
8 Лифтийн магадлал, оношлол, засах арга зам   4 4 8
    1. Лифтийн техникийн магадлалын ерөнхий ойлголт 1   1
2. Техникийн магадлалын технологи 2 4 6
3. Магадлалын акт үйлдэх 1   1
  Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 2 2 4
    Хөдөлмөр хамгааллын үндсэн ойлголт 1 1 2
Хөдөлмөр хамгааллын анхааруулга санамж. тэмдэглэл 1 1 2
       
       
10 Лифтийн ашиглалт, хууль эрх зүй 4 0 4
    1. Лифтийн талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 1   1
2. Лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийн ерөнхий агуулга 1   1
3. Лифтийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 2   2
       
11 Лифт, урсдаг шатны хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа 4 0 4
    1. Лифтийг угсрах, түүнд засвар ТҮ хийх, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар 2   2
2. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 2   2
Нийт цаг 48 78 126