Сургалтын  дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө
           
1 Сургалтын чиглэл: Кран, өргөх төхөөрөмж эзэмшигч, ашиглагч байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, дотоод хяналт хариуцагч, инженер техникийн ажилтан нарт
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:  
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 14    
Хичээлийн модуль Хичээллэх цаг.               Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалтын онцлог 6   6
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, орчин үеийн кран, өргөх төхөөрөмжийн онцлог 2   2
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал, ослоос хамгаалах хэрэгсэл 1   1
3. Кран, өргөх төхөөрөмжид засвар ТҮ хийх тухай 1   1
4. Кранд техникийн магадлал хийх тухай 2   2
2 Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй 4   4
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 1   1
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийн ерөнхий агуулга 2   2
3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 1   1
3 Кран, өргөх төхөөрөмжийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа 4   4
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийг угсрах, түүнд засвар ТҮ хийх, ашиглахад хэрэгжүүлэх хөдөлмөр хамгааллын арга хэмжээ, зохион байгуулалт 2   2
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг угсрах, түүнд засвар ТҮ хийх, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагаан ерөнхий шаардлага 2   2
Нийт цаг 14   14