Сургалтын  төлөвлөгөө
           
1 Сургалтын чиглэл: Краны оператор
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:  
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 98    
Хичээлийн модуль Хичээллэх цаг.               Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Машины эд ангийн үндсэн ойлголт 2   2
    1. Эд анги, зангилаа, механизм, агрегат, машины тодорхойлолт, төрөл, хэлбэр 1   1
2. Холбооснууд /салдаг, салдаггүй/, Дамжуулгууд /үрэлтийн, шүдэт/ төрөл, хийц, онцлог 1   1
2 Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим 4 8 12
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал 1   1
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 1 6 7
3. Краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл  1 2 3
4. Орчин үеийн кран, өргөх төхөөрөмжийн онцлог 1   1
3 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 4 2 6
    1. Байгууллагын хөдөлмөр хамгаалал, анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ 2   2
2. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 2 2 4
4 Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй 4 0 4
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 1   1
2. Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийн ерөнхий агуулга 2   2
3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субьектүүдийн ажиллах журам 1   1
5 Кран, өргөх төхөөрөмжийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа 6 4 10
    1. Ачаа өргөх, шилжүүлэх үед гараар өгөх дохионы төрөл, хэлбэр, хэрэглээ 2 2 4
    2. Ачааг баглаж оосорлох, өрж хураах журам 1 1 2
    3. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа 2 1 3
    4. Краны операторын мөрдөх аюулгүй ажиллагаа 1   1
6 Краны жолоодлого   64 64
Нийт цаг 20 78 98