Сургалтын  дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө
           
1 Сургалтын чиглэл: Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механик
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:  
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 130    
Хичээлийн модуль Хичээллэх цаг.               Нийт цаг
Онол Дадлага
1 Машины эд ангийн үндсэн ойлголт 2   2
    1. Эд анги, зангилаа, механизм, агрегат, машины тодорхойлолт, төрөл, хэлбэр 1   1
2. Холбооснууд /салдаг, салдаггүй/ төрөл, хийц, онцлог 0.5   0,5
3. Дамжуулгууд /үрэлтийн, шүдэт/ төрөл, хийц, онцлог 0.5   0,5
2 Кран, өргөх төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим 4 8 12
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал 1   1
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим, ангилал 1 6 7
3. Краны ослоос хамгаалах хэрэгсэл 1 2 3
4. Орчин үеийн кран, өргөх төхөөрөмжийн онцлог 1   1
3 Цахилгаан техникийн үндсэн ойлголт, кран, өргөх төхөөрөмжийн цахилгаан систем 8 12 20
    1. Цахилгааны онолын үндэс, Омын хууль 2   2
2. Цахилгаан төхөөрөмж, аппарат, хэрэгслийн бүтэц, онцлог, ажиллах зарчим, төрөл, ангилал 2 2 4
3. Цахилгааны схем тэмдэглэгээ, түүнийг унших 2 2 4
4. Кран, өргөх төхөөрөмжийн цахилгааны системийн онцлог 2 4 6
5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн цахилгааны схемыг унших түүн дээр оношлогоо хийх   4 4
4 Электрон техникийн үндсэн ойлголт, кран, өргөх төхөөрөмжийн электрон удирдлагын систем 10 14 24
    1. Электрон системийн ерөнхий ойлголт 2   2
2. Электрон төхөөрөмж, эд ангийн бүтэц, онцлог, ажиллах зарчим, төрөл, ангилал 2 2 4
3. Электрон системийн схем тэмдэглэгээ, түүнийг унших 2 2 4
4. Тестр, түүгээр электрон палатыг шалгах, оношлох 2 2 4
5. Кран, өргөх төхөөрөмжийн электрон системийн онцлог 2 4 6
6. Компьютер удирдлагатай кран, өргөх төхөөрөмжийн электрон схемыг унших түүн дээр оношлогоо хийх   4 4
5 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 4 2 6
    1. Байгууллагын хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зохион байгуулалт. 2 1 3
2. Хөдөлмөр хамгааллын, анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ 2 1 3
6 Кран, өргөх төхөөрөмжийн угсралт 2 24 26
    1. Кран, өргөх төхөөрөмж угсрах ерөнхий технологи 1 12 13
2. Цамхагт, вандан, гүүрэн краныг усрах арга, технологи 1 12 13
7 Кран, өргөх төхөөрөмжийн засвар, техникийн үйлчилгээ 4 16 20
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ТҮ хийх ерөнхий шаардлага, технологи 2 8 10
2. Тохируулга хийх арга, тохируулгын зай хэмжээ 2 8 10
8 Кран, өргөх төхөөрөмжийн магадлал, оношлол, засах арга зам 4 8 12
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн техникийн магадлалын ерөнхий ойлголт 2 0 2
2. Техникийн магадлалын технологи 2 8 10
9 Кран, өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, хууль эрх зүй 4 0 4
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийн талаарх хууль, дүрэм, стандартын тухай ерөнхий мэдээлэл 1   1
2. Кран, өргөх төхөөрөмжийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийн ерөнхий агуулга 2   2
3. Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад оролцдог субъектүүдийн ажиллах журам 1   1
10 Кран, өргөх төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа 4 0 4
    1. Кран, өргөх төхөөрөмжийг угсрах, түүнд засвар ТҮ хийх, ашиглах аюулгүй ажиллагааны зааварчилга 2   2
2. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 2   2
Нийт цаг 46 84 130