Холбооноос дараах сургалтыг явуулж байна:

1. Лифтчин. Нийт 22 цагийн курс. Эндээс  лекц 12, дадлага 10 цаг байна

2. Лифтийн механикч. Нийт 126 цагийн курс. Эндээс лекц 48, дадлага 78 цаг байна

3. Лифт эзэмшигч, ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдал болон хяналт хариуцагчийн сургалт. Нийт 14 цагийн лекцийн сургалт

4. Оосорлогч дохиочны сургалт. Нийт 24 цагийн курс. Эндээс лекц 12, дадлага 12 цаг байна.

5. Краны угсралт, засварын механикч. Нийт 130 цагийн курс. Эндээс лекц 46, дадлага 84 цаг байна.

6. Кран эзэмшигч, ашиглагч байгууллагын удирдлага, краны бүрэн бүтэн байдал болон хяналт хариуцагчийн сургалт. Нийт 14 цагийн лекцийн сургалт.

7. Өргүүрийн операторын сургалт. Нийт 16 цагийн курс. Эндээс лекц 10, дадлага 6 цаг байна.

8. Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирэх замын операторын сургалт. Нийт 20 цагийн курс. Эндээс лекц 12, дадлага 8 цаг байна.

9. Краны операторын сургалт. Нийт 98 цагийн курс. Эндээс лекц 20, дадлага 78 цаг байна.

10. Краны ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч. Нийт 8 цагийн лекцийн сургалт.

11. Манипуляторт краны оператор Нийт 52 цагийн курс. Эндээс лекц 20, дадлага 32 цаг байна