Өргөн тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (заавал суралцах)

 

 Сургалтын нэр: “ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР”-ийн зэрэг горилох, сунгах
Мэргэшүүлэх хүрээний дугаар, нэр: 5.3. Өргөн тээвэрлэх машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Заавал суралцах цаг: 5 кредит 40 багц цаг
   

Сэдвийн нэр

 

Сэдэв

Цагийн багтаамж /лекц, семинар, дадлага/  

Олгох багц цаг

1 Төсөл, ТЭЗҮ, бодлогын баримт бичгийн төрөл, бүтэц, агуулга Төсөл, ТЭЗҮ, бодлогын баримт бичиг, барилгын ЗБТ, шүүмж, магадлал, эксперт хийх, дүгнэлт гаргах 2 0,5
2 Төслийн шинжилгээ түүний аргууд /SWОТ шинжилгээ, мэдрэмжийн шинжилгээ, зохиомжийн шинжилгээ, мөнгөн урсгалын, хөрөнгө оруулалтын, одоогийн цэвэр өртгийн тооцоо г.м/ Хөрөнгө оруулалтын өмнөх шат, хөрөнгө оруулалтын шат, үйл ажиллагааны шат 2 0,25
ТЭЗҮ-ийн агуулга 2 0,25
SWOT шинжилгээ, BCG матрицын шинжилгээ 2

 

0,25

 

3 ХАБЭА-н  хууль, эрх зүй,  удирдлага, барилгын үйлдвэрлэлийн   машин төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах арга хэмжээ  ХАБЭА-н  хууль эрх зүйн баримт бичиг, удирдлага зохион байгуулалт

 

2 0,25
Барилгын материалын үйлдэрлэлийн машин төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах арга хэмжээ 2 0,25
4

 

Төслийн судалгаа, төлөвлөлт, зах зээлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, программ, хөрөнгө оруулалтын судалгаа, төлөвлөлт Зах зээлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ба программ төлөвлөлт 2 0,25
Хөрөнгө оруулалтын судалгаа ба төлөвлөлт 2 0,25
5 Санхүүгийн төлөвлөгөө /зардал, борлуулалт, ашиг алдагдал, зээл, зээлийн хүү, цахилгаан, дулаан, уур, усны хэрэгцээг төлөвлөх г.м/ Борлуулалтын программ, борлуулалтын орлого, материалын хэрэгцээ ба зардал төлөвлөх, бусад урсгал зардлуудыг тооцоолох, зээл ба хүү тооцоолох, ашгийн тооцоо 2 0,25
Мөнгөн урсгалын шинжилгээ, одоогийн цэвэр өртгийн тооцоо, хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ 2 0,25
Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ 2 0,25
6 Хий, шингэн, механик, цахилгаан, электрон системийн схем дээр гэмтэл тодорхойлох, оношлох Хий, шингэний системийг даралтын үзүүлэлтээр оношлох 2 0,25
Цахилгаан, электрон системийн удирдлагын схем 2 0,25
Цахилгаан, электрон системийн хүчний схем 2 0,25
Ажлын шингэний  бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох 2 0,25
7 Машин механизмын найдварт ажиллагааны түвшин тогтоох аргачилал Машины ашиглалт, найдварт ажиллагааны арга зүйг судалж аргачиллын дагуу жишээ хийж сурах, эзэмших 2 0,25
Машин цагийн үнэлгээ хийх аргачиллын дагуу судалж машины үнэлгээ хийж сурах 2 0,25
8 Дизель  хөдөлгүүрийн хөгжлийн түвшин, түлш цацалтын систем /MUI, MEUI, HEUI, CDR/ ахисан түвшин Дизель хөдөлгүүрт гарч буй өөрчлөлт, CRDI тэжээлийн систем 2 0,25
Caterpillar хөдөлгүүрийн тэжээлийн систем 2 0,25
9 ӨТМ-ны хөгжлийн чиг хандлага ӨТМ-ны өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага 2 0,25
  Бүгд 40 5

 

 

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО