Барилгын материал үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (заавал суралцах)

 

Сургалтын нэр: “МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ийн зэрэг горилох, сунгах
Мэргэшүүлэх хүрээний дугаар, нэр: 5.1. Барилгын материал үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Заавал суралцах цаг: 5 кредит 40 багц цаг
 

Бүлэг сэдвийн нэр

 

Сэдэв

Цагийн багтаамж /лекц, семинар, дадлага/  

Олгох багц цаг

1 Барилгын тухай хууль, ЗГ-ын тогтоолууд, барилгын ажилтаны тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо* Салбарын эрх зүйн баримт бичиг, салбарын норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоо 2

 

0,25
2 Барилгын норм нормативын тогтолцоо болон барилгын механикжуулалтын норм дүрмүүд* Барилгын механикжуулалтын норм дүрэм, норм нормативын баримт бичгийн цахимжуулалт 2

 

0,25
3 БМҮ-ийн хөгжил, хэтийн төлөв БМҮ-ийн өнөөгийн байдал, ирээдүйн төлөв 2 0,25
БМҮТТ-ийн автоматжуулалт, механикжуулалтын түвшин, хэтийн төлөв байдал 4

 

0,50

 

4 Шатах тослох материалын ашиглалт, сонголт, ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох Шатах тослох материалын ашиглалт,

ажлын шингэн, шатах тослох материалын бохирдолтоор техникийн төлөв байдлыг оношлох

2 0,25
5 Хатуу биеийн механик /MSC ADAMS, ANSYS/ Modeling (Introduction to Design modeler, Project Schematic operations, Sketching, Planes, Draw, Modify, Dimensions, Constraints) 2 0,25
Engineering Data, Import CAD data, Connections, Meshing, 2 0,25
Setup boundary condition (Supports, Loads), Result post processing 2 0,25
FEM example 2D Truss 2 0,25
FEM example Beam 2 0,25
6 Хий, шингэн, механик, системийн схем дээр гэмтэл тодорхойлох, оношлох Хий, шингэний системийн чиглүүлэх элементийн системд үзүүлэх нөлөө 2 0,25
Хий, шингэний системийн тохируулах элементийн системд үзүүлэх нөлөө 2 0,25
Хий, шингэний системийг даралтын үзүүлэлтээр оношлох 2 0,25
Хий, шингэний системийг зарцуулгын үзүүлэлтээр оношлох 2 0,25
7 “Кран өргөх төхөөрөмжийг сонгох, ашиглалтын аюулгүй байдлыг төлөвлөх, кран өргөх төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх төсөл /АГТ/ боловсруулах Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт БНбД 12-01-09-н тухай, АГТ-н ерөнхий ойлголт, тавигдах шаардлага, АГТ хийхэд шаардагдах өгөгдөл 2 0,25
Кран өргөх төхөөрөмжийг сонгох,

АГТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг, тэдгээрийн агуулга, гүйцэтгэх аргачилал, тавигдах шаардлага

2 0,25
8 БМҮ-ийн  машин тоног төхөөрөмжийн  автоматжуулалт компьютерийн удирдлага, хэрэглээ, ашиглалт БМҮ-ийн машин, тоног төхөөрөмжийн  электрон систем компьютерийн удирдлагын бүтэц 4 0,50
БМҮ-ийн машин, тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалт компьютерийн хэрэглээ ашиглалт 2 0,25
Дүн 40 5

 

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО