ӨТМ-ийн машин тоног төхөөрөмжийн электрон систем, компьютерийн удирдлага, хэрэглээ, ашиглалт сэдэвт хичээлийн тест

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО