Кран өргөх төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх төсөл /АГТ/ боловсруулах сэдэвт хичээлийн тест

Билет №1

Төсөл нь MNS5140-1:2011 “Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт” нэртэй стандартад баримт бичгийн аль төрөлд хамаарагддаг вэ?
1. Захирамжлалын баримт бичиг
2. Зохион байгуулалтын баримт бичиг
3. Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг

Хариу 2

Билет №2

Техник эдийн засгийн үндэслэл /ТЭЗҮ/ нь MNS5140-1:2011 “Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт” нэртэй стандартад баримт бичгийн аль төрөлд хамаарагддаг вэ?
1. Захирамжлалын баримт бичиг
2. Зохион байгуулалтын баримт бичиг
3. Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг

Хариу 2

Билет №3

Барилгын зохион байгуулалтын төсөл /ЗБТ/ нь MNS5140-1:2011 “Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт” нэртэй стандартад баримт бичгийн аль төрөлд хамаарагддаг вэ?
1. Захирамжлалын баримт бичиг
2. Зохион байгуулалтын баримт бичиг
3. Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг

Хариу 2

Билет №4

Шүүмж нь MNS5140-1:2011 “Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт” нэртэй стандартад баримт бичгийн аль төрөлд хамаарагддаг вэ?
1. Захирамжлалын баримт бичиг
2. Зохион байгуулалтын баримт бичиг
3. Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг

Хариу 2

Билет №5

Барилгын зураг төсөлд хийх магадлал нь MNS5140-1:2011 “Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт” нэртэй стандартад баримт бичгийн аль төрөлд хамаарагддаг вэ?
1. Захирамжлалын баримт бичиг
2. Зохион байгуулалтын баримт бичиг
3. Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг

Хариу 2

Билет №6

Экспертизийн дүгнэлт нь MNS5140-1:2011 “Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт” нэртэй стандартад баримт бичгийн аль төрөлд хамаарагддаг вэ?
1. Захирамжлалын баримт бичиг
2. Зохион байгуулалтын баримт бичиг
3. Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг

Хариу 2

Билет №7

“Төсөл”-ийн тодорхойлолтыг MNS5140-1:2011 “Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт” нэртэй стандартад юу гэж заасан байдаг вэ?
1. Тодорхой хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил үүргийн биелэлтийг мэдээлэл зорилгоор бэлтгэсэн баримт бичиг
2. Ажил, үйлчилгээ, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүгийн болон хүний нөөцийг дайчлан тодорхой зорилгод хүрэхээр төлөвлөж, батлуулсан баримт бичиг
3. Ажил хэрэг, бодит байдлыг дүгнэн тодорхойлж гаргасан баримт бичиг
4. Хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэх болон байгууллагын тодорхой чиглэлийн үйл ажиллагааны арга хэлбэр, зохион байгуулалт, дэс дарааллыг нарийвчлан заасан баримт бичиг

Хариу 2

Билет №8

“Дүгнэлт”-ийн тодорхойлолтыг MNS5140-1:2011 “Баримт бичгийн нэр, төрөл, тодорхойлолт” нэртэй стандартад юу гэж заасан байдаг вэ?
1. Тодорхой хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил үүргийн биелэлтийг мэдээлэл зорилгоор бэлтгэсэн баримт бичиг
2. Ажил, үйлчилгээ, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүгийн болон хүний нөөцийг дайчлан тодорхой зорилгод хүрэхээр төлөвлөж, батлуулсан баримт бичиг
3. Ажил хэрэг, бодит байдлыг дүгнэн тодорхойлж гаргасан баримт бичиг
4. Хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэх болон байгууллагын тодорхой чиглэлийн үйл ажиллагааны арга хэлбэр, зохион байгуулалт, дэс дарааллыг нарийвчлан заасан баримт бичиг

Хариу 3

Билет №9

ТЭЗҮ-ийн эцсийн үр дүнд хүрэх гол зорилго нь юу?
1. Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилт, анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа, төслийг хэрэгжүүлэх эрсдлийн байдлыг тодорхойлох.
2. Барилга барих технологийг оновчтой тогтоож, түүнд зарцуулах зардлыг хамгийн хэмнэлттэйгээр, чанарын болон аюулгүй ажиллагааны шаардлыг ханган ажиллахад гол зорилгоо болгох.
3. Төслийг хийх хэрэгцээ шаардлага, арга аргачилал, гарах үр дүнд гол анхаарлаа хандуулж боловсруулах

Хариу 1

Билет №10

Барилгын зохион байгуулалтын төсөл /ЗБТ/-ийн эцсийн үр дүнд хүрэх гол зорилго нь юу?
1. Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилт, анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа, төслийг хэрэгжүүлэх эрсдлийн байдлыг тодорхойлох.
2. Барилга барих технологийг оновчтой тогтоож, түүнд зарцуулах зардлыг хамгийн хэмнэлттэйгээр, чанарын болон аюулгүй ажиллагааны шаардлыг ханган ажиллахад гол зорилгоо болгох.
3. Төслийг хийх хэрэгцээ шаардлага, арга аргачилал, гарах үр дүнд гол анхаарлаа хандуулж боловсруулах

Хариу 2

Билет №11

Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд түүхий эд, машин, тоног төхөөрөмж, боловсон хүчний боломж манай нөхцөлд байгаа эсэхийг судлах нь төслийн дор дурдсан үе шатны алинд нь хамаарах вэ?
1. Төсөл хэрэгжих боломжийн судалгаа, шинжилгээ хийх
2. Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулах
3. Төсөлд хэрэглэгдэх бараа материалын тооцоо, судалгаа хийх.
4. Шаардлагатай бол ерөнхий дэвсгэр болон ажлын зургийг гүйцэтгэх
5. Санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо хийх

Хариу 1

Билет №12

Орон нутгийн иргэдийн санал, сэтгэгдлийн судалгаа хийх нь төслийн дор дурдсан үе шатны алинд нь хамаарах вэ?
1. Төсөл хэрэгжих боломжийн судалгаа, шинжилгээ хийх
2. Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулах
3. Төсөлд хэрэглэгдэх бараа материалын тооцоо, судалгаа хийх.
4. Шаардлагатай бол ерөнхий дэвсгэр болон ажлын зургийг гүйцэтгэх
5. Санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо хийх

Хариу 1

Билет №13

Үйлдвэрлэлийн төсөл, төлөвлөгөө хийх нь төслийн дор дурдсан үе шатны алинд нь хамаарах вэ?
1. Төсөл хэрэгжих боломжийн судалгаа, шинжилгээ хийх
2. Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулах
3. Төсөлд хэрэглэгдэх бараа материалын тооцоо, судалгаа хийх.
4. Шаардлагатай бол ерөнхий дэвсгэр болон ажлын зургийг гүйцэтгэх
5. Санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо хийх

Хариу 2

Билет №14

Маркетингийн төлөвлөгөө хийх нь төслийн дор дурдсан үе шатны алинд нь хамаарах вэ?
1. Төсөл хэрэгжих боломжийн судалгаа, шинжилгээ хийх
2. Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулах
3. Төсөлд хэрэглэгдэх бараа материалын тооцоо, судалгаа хийх.
4. Шаардлагатай бол ерөнхий дэвсгэр болон ажлын зургийг гүйцэтгэх
5. Санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо хийх

Хариу 2

Билет №15

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөлт хийх нь төслийн дор дурдсан үе шатны алинд нь хамаарах вэ?
1. Төсөл хэрэгжих боломжийн судалгаа, шинжилгээ хийх
2. Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулах
3. Төсөлд хэрэглэгдэх бараа материалын тооцоо, судалгаа хийх.
4. Шаардлагатай бол ерөнхий дэвсгэр болон ажлын зургийг гүйцэтгэх
5. Санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо хийх

Хариу 2

Билет №16

Хэрэгцээт уур, ус, цахилгаан, дулааны хэрэгцээ, гарах зардлыг судлах, тооцох нь төслийн дор дурдсан үе шатны алинд нь хамаарах вэ?
1. Төсөл хэрэгжих боломжийн судалгаа, шинжилгээ хийх
2. Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулах
3. Төсөлд хэрэглэгдэх бараа материалын тооцоо, судалгаа хийх.
4. Шаардлагатай бол ерөнхий дэвсгэр болон ажлын зургийг гүйцэтгэх
5. Санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо хийх

Хариу 3

Билет №17

Үйлдвэрлэлийн өмнөх хөрөнгө оруулалтын зардал тооцох нь төслийн дор дурдсан үе шатны алинд нь хамаарах вэ?
1. Төсөл хэрэгжих боломжийн судалгаа, шинжилгээ хийх
2. Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулах
3. Төсөлд хэрэглэгдэх бараа материалын тооцоо, судалгаа хийх.
4. Шаардлагатай бол ерөнхий дэвсгэр болон ажлын зургийг гүйцэтгэх
5. Санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо хийх

Хариу 5

Билет №18

Төслийн захиалагч байгууллагын мэдээлэл нь төслийн тайлбар бичгийн дор дурдсан бүлгийн алинд нь хамаарах вэ?

1. Оршил буюу төслийн хураангуй, танилцуулга
2. Төслийн үндэслэл буюу хэрэгцээ, шаардлага
3. Зорилго зорилт
4. Арга зүй
5. Төсөв
6. Үнэлгээ, дүгнэлт, тайлан
7. Төслийн баталгаат байдал, дараагийн санхүүжилт
8. Хавсралт

Хариу 1

Билет №19

Төслөөр ямар шаардлага, хэрэгцээг үндэслэн асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьсон нь төслийн тайлбар бичгийн дор дурдсан бүлгийн алинд нь хамаарах вэ?

1. Оршил буюу төслийн хураангуй, танилцуулга
2. Төслийн үндэслэл буюу хэрэгцээ, шаардлага
3. Зорилго зорилт
4. Арга зүй
5. Төсөв
6. Үнэлгээ, дүгнэлт, тайлан
7. Төслийн баталгаат байдал, дараагийн санхүүжилт
8. Хавсралт

Хариу 2

Билет №20

Төлөвлөсөн үр дүнд хүрэх, бэрхшээл асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, явуулах үйл ажиллагааны талаар төслийн тайлбар бичгийн дор дурдсан бүлгийн алинд нь хамаарах вэ?

1. Оршил буюу төслийн хураангуй, танилцуулга
2. Төслийн үндэслэл буюу хэрэгцээ, шаардлага
3. Зорилго зорилт
4. Арга зүй
5. Төсөв
6. Үнэлгээ, дүгнэлт, тайлан
7. Төслийн баталгаат байдал, дараагийн санхүүжилт
8. Хавсралт

Хариу 4

Билет №21

Төслөөр олсон амжилтаа бататгах, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхийн тулд санхүүгийн ямар арга, эх үүсвэр ашиглах тухайгаа төслийн тайлбар бичгийн дор дурдсан бүлгийн алинд нь хамаарах вэ?

1. Оршил буюу төслийн хураангуй, танилцуулга
2. Төслийн үндэслэл буюу хэрэгцээ, шаардлага
3. Зорилго зорилт
4. Арга зүй
5. Төсөв
6. Үнэлгээ, дүгнэлт, тайлан
7. Төслийн баталгаат байдал, дараагийн санхүүжилт
8. Хавсралт

Хариу 7

Билет №22

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн тодорхойлолтыг ямар эрх зүйн баримт бичигт зааж өгсөн байдаг вэ?
1. Хуулиар
2. Дүрмээр
3. Журмаар
4. Стандартаар

Хариу 1

Билет №23

Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах, мэдээлэх, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг юугаар зохицуулдагвэ?
1. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар
2. Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журмаар
3. Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах стандартаар

Хариу 1

Билет №24

Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт дараах баримт бичгийн аль нь хамаарах вэ?
1. Төрөөс баримтлах бодлого
2. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого,
3. Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал

Хариу 3

Билет №25

Дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт дараах баримт бичгийн аль нь хамаарах вэ?
1. Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал
2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
3. Засгийн газрын, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Хариу 3

Билет №26

Богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт дараах баримт бичгийн аль нь хамаарах вэ?
1. Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал
2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
3. Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр хамрагддаг

Хариу 2

Билет №27

Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалыг хаана баталдаг вэ?
1. Монгол Улсын Их хурал
2. Засгийн газар
3. Төрийн захиргааны төв байгууллага

Хариу 1

Билет №28

Төрийн захиргааны төв байгууллагын боловсруулсан хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл нь урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичигтэй нийцэж байгаа эсэх, түүнд тусгагдсан төсөв, санхүүгийн тооцоолол, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хаана хянадаг вэ?
1. Монгол Улсын Их хурал
2. Засгийн газар
3. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

Хариу 3

Билет №29

Төрийн захиргааны төв байгууллагын боловсруулсан хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэн батлуулахаар өргөн барьдаг вэ?
1. Монгол Улсын Их хурал
2. Засгийн газар
3. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

Хариу 2

Билет №30

Төрийн захиргааны төв болон Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллага хуульд заасан урт, дунд, богино хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулахтай холбогдсон нийтлэг харилцааг юугаар зохицуулдагвэ?
1. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар
2. Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журмаар
3. Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах стандартаар

Хариу 2

Билет №31

Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажлын хэсэг нь төсөл боловсруулахдаа дараах шат дараатай арга хэмжээ авна. Алийг нь илүү бичсэн байна вэ?
1. Төсөл боловсруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байна.
2. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх;
3. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд үндэслэн хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох;
4. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх бодлогын хувилбаруудыг боловсруулах;
5. Бодлогын хувилбаруудад нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ хийх;
6. Бодлогын хувилбарын хэрэгжилтэд мониторинг хийх
7. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулах;
8. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийн талаар олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах.
9. Ажлын хэсэг төсөл, бодлогын хувилбаруудын төслийг эцэслэн боловсруулж, холбогдох хавсралтын хамт захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгөх, батлуулах арга хэмжээ авна.

Хариу 6

Билет №32

“Шүүмж”-ийн тодорхойлолтод дор бичсэн тодорхойлолтуудын аль нь таарах вэ?
4. Уран зохиолын болон шинжлэх ухааны туурвисан бүтээлд гаргасан дүгнэлт.
5. Барилгын зураг төслийн чанар байдал, машин техникийн найдварт ажиллагаа, аюулгүй байдалд гаргаж байгаа дүгнэлт
6. Мөн нарийн багаж ашиглаж хэмжилт хийсний үр дүнд гаргаж байгаа дүгнэлт.

Хариу 1

Билет №33

“Магадлал”-ын тодорхойлолтод дор бичсэн тодорхойлолтуудын аль нь таарах вэ?
7. Уран зохиолын болон шинжлэх ухааны туурвисан бүтээлд гаргасан дүгнэлт.
8. Барилгын зураг төслийн чанар байдал, машин техникийн найдварт ажиллагаа, аюулгүй байдалд гаргаж байгаа дүгнэлт
9. Мөн нарийн багаж ашиглаж хэмжилт хийсний үр дүнд гаргаж байгаа дүгнэлт.

Хариу 2

Билет №34

“Экспертизийн шинжилгээ”-ний тодорхойлолтод дор бичсэн тодорхойлолтуудын аль нь таарах вэ?
1. Уран зохиолын болон шинжлэх ухааны туурвисан бүтээлд гаргасан дүгнэлт.
2. Барилгын зураг төслийн чанар байдал, машин техникийн найдварт ажиллагаа, аюулгүй байдалд гаргаж байгаа дүгнэлт
3. Мөн нарийн багаж ашиглаж хэмжилт хийсний үр дүнд гаргаж байгаа дүгнэлт.

Хариу 3

Билет №35

“Шүүмж”-ийн тодорхойлолт дор бичсэн тодорхойлолтуудын аль нь вэ?
1. Уран зохиолын болон шинжлэх ухааны туурвисан бүтээлд гаргасан дүгнэлт.
2. Барилгын зураг төслийн чанар байдал, машин техникийн найдварт ажиллагаа, аюулгүй байдалд гаргаж байгаа дүгнэлт
3. Мөн нарийн багаж ашиглаж хэмжилт хийсний үр дүнд гаргаж байгаа дүгнэлт.

Хариу 1

©2020 Copyright - "ӨРГӨН ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖ" ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО