11. Бетон шахуургат төхөөрөмжийн оператор

Сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө

1 Сургалтын чиглэл: Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмжийн  оператор
2 Нэгж ажилбар буюу модулийн нэр:
3 Сургалтын төрөл: Мэргэжил олгох түр сургалт
4 Нийт цаг: 44
5 Төлбөр:
 

Хичээлийн модуль

Хичээллэх цаг

 

Нийт цаг

Онол Дадлага
1 Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим 4 2 6
1. Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ангилал 2 2
2. Гидросистемын үндэс 2 2
3. Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмжийн бүтэц, ангиллаар дадлагын хичээл 2 2
2 Ерөнхий хөдөлмөр хамгаалал 4 2 6
1. Ерөнхий ХАБ 1 1
2. Хөдөлмөр хамгааллын анхааруулга, санамж, тэмдэглэгээ 1 1
3. Бетоноос хүнд үзүүлэх хортой нөлөөлөл 2 2
4. ХАБ-ын чиглэлээр дадлагын хичээл 2 2
3 Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмжийн, аюулгүй ажиллагаа 2 2 4
1. Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмж дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар 2 2
2. Аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр дадлагын хичээл 2 2
4 Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалт, түүнтэй харьцах субьектүүдийн эрх үүрэг 4 0 4
1. Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмжийг ашиглалт 2 2
2. Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмжийг ашиглалтын талаар дадлагын хичээл 2 2
5 Бетон зуурмагын шахуургат төхөөрөмж дээр ажиллах дадлага 24 24
Нийт цаг 14 30 44